Een overzicht van de wijzigingen (op hoofdlijnen) in het Klimaatakkoord dat het kabinet op 28 juni jl heeft gepresenteerd, t.o.v. de conceptversie. Voor een volledig overzicht van alle maatregelen kunt u terecht op www.klimaatakkoord.nl

  • De verschillende ruimteclaims in de groene ruimte worden benoemd in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Nadere afweging van ruimteclaims en indeling van de ruimte zal plaatsvinden in regionale en lokale gebiedsprocessen, waaronder de RES’sen
  • Bedrijven die zich bevinden rondom Natura2000-gebieden worden gestimuleerd om op vrijwillige basis deel te nemen aan maatregelen om de reductie die daarmee worden gerealiseerd ten gunste te laten komen aan versterking van natuurwaarde in de Natura 2000-gebieden en de helft aan ontwikkelingen in de veehouderijsector. Het Rijk stelt hiervoor €100 mln. beschikbaar
  • De Omgevingswet maakt meer maatwerk mogelijk voor gemeenten om innovatieve stallen mogelijk te maken. Het Rijk zal gemeenten door bijv. het beschikbaar stellen van kennis hierin ondersteunen
  • Als een boer het verwijderen van asbest kan combineren met het leggen van zonnepanelen is dat financieel aantrekkelijk voor hem. Daarnaast kan een boer SDE+-subsidie krijgen. Het kabinet zal in het kader van dit akkoord provincies en gemeenten vragen waar mogelijk boeren en tuinders te stimuleren tot het gebruikmaken van de beschikbare regelingen
  • Ter voorkoming van ontbossing stelt het Rijk in het kader van de op te stellen Bossenstrategie middelen beschikbaar voor een in te richten compensatiepool (een manier om bosaanleg te laten financieren door partijen die elders bos hebben gekapt)
  • Uitrol van aanpak vanaf 2021/2023 voor ca 90.000 ha veenweide bestaat uit: een maatregelenmix met een substantiële bijdrage van ca. 10.000 ha omzetting naar agrarische natuur (inclusief veenmosaangroei), transitie naar natte teelten, verhogen van het zomerwaterpeil ten gunste van weidevogels en technieken voor onderwaterdrainage. Voor de vrijwillige stoppersregeling (onder andere opkoop van rechten) stelt het kabinet € 100 mln. beschikbaar, voor het flankerend beleid gaat het kabinet met provincies, waterschappen en gemeenten in gesprek over aanvullende financiering, voor de overige maatregelen stelt het kabinet in totaal € 176 mln. tot 2030 beschikbaar
  • Naast pilots die worden georganiseerd in het kader van de Regiodeals en de IBP-Vitaal Platteland-projecten voor veenweide worden ook bestaande (burger)initiatieven zoals in de Krimpenerwaard, van het initiatief Commonland/Wij.land, het veenweide informatiecentrum en het innovatieprogramma veen, betrokken
  • Het Rijk ontwikkelt instrumentarium voor het stimuleren van restwarmteprojecten. Beoogd is opname in de verbrede SDE+