Samenwerking, eventueel leidend tot ambtelijke fusie, ziet de gemeente Dantumadiel als antwoord op de vraag hoe voorzieningen als scholen, bibliotheken, sportcomplexen en dorpshuizen in stand kunnen blijven, terwijl de bevolking krimpt en er nieuwe taken op gemeenten afkomen terwijl er minder financiële middelen tegenover staan. 

 

Missing media. 

 

'De Wet werken naar vermogen gaat behoorlijk wat hoofdbrekens kosten', aldus het college tijdens het bezoek van Ralph Pans en beleidsmedewerker Nicole de Keijzer op 17 april 2012 in het kader van DR on tour.

 

Wet werken naar vermogen

Een relatief hoog percentage van de inwoners van Dantumadiel is voor hun inkomen afhankelijk van de gemeente. De Wwnv is daarom ook een hele uitdaging. In een notitie heeft de gemeente verschillende scenario’s voor de toekomstige uitvoeringsstructuur uitgewerkt met de bijbehorende voor- en nadelen. Probleem is dat een omslag moet komen en tegelijkertijd een bezuiniging.

 

Agenda Netwerk Noordoost

De Agenda Netwerk Noordoost vormt een antwoord op sociaal economische vraagstukken door krimp en vergrijzing. Deze uitvoeringsagenda is opgesteld in het kader van het Sociaal Economisch Masterplan, een visie op de toekomst van Noordoost-Fryslân die samen met de omliggende gemeenten en de provincie is ontwikkeld. 

 

Geen herindeling

De gemeente staat onder druk om het huidige kwaliteitsniveau te kunnen waarborgen. De ambities zijn hoog vergeleken bij het aantal fte’s. Een bestuurlijke fusie is echter vooralsnog niet haalbaar in Dantumadiel. Een ambtelijke fusie geldt als één van de mogelijke alternatieven. Of en wanneer het komt tot verdergaande ambtelijke samenwerking wordt dit jaar duidelijk aan de hand van een nog uit te voeren onderzoek.

 

Meer informatie