Ik begrijp dat de resultaten van de gemeentelijke regie op de kunststofketen voor discussie vatbaar zijn?
‘Het resultaat is eigenlijk tweeledig. De inzameling van kunststofverpakkingsafval heeft een behoorlijke vlucht genomen en kan als succesvol worden bestempeld. Kijkend naar de VANG-doelstellingen (75 procent gescheiden inzameling en 100 kilo restafval per persoon per jaar, red.) strookt dat volledig met de ambities. Daar mogen we best wel trots op zijn. Tegelijkertijd blijkt dat het voeren van regie over zowel de inzameling, de sortering als de vermarkting nogal complex en lastig is. Ook zien gemeenten knelpunten ontstaan in de praktijk en worden ze geconfronteerd met onverwachte financiële risico’s. Uit de evaluatiegesprekken blijkt dat een groot aantal gemeenten de huidige rol in de kunststofketen wil beperken. Deels op basis van deze signalen worden er momenteel gesprekken gevoerd over een publiek-private samenwerking in de vorm van een uitvoeringsorganisatie. Doel is de kwaliteit van de aangeboden kunststofstromen bij de recycler te verbeteren, waardoor de vraag naar gerecycled kunststof voor nieuwe producten kan toenemen. Een betere kwaliteit vraagt echter inzet van alle partijen. Vanaf het op de markt brengen van recyclebare verpakkingen tot aan de wijze van sortering. Een juiste inzameling door gemeenten doet daar niets aan af.’

Brengt u dit te berde tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer één dag voor de Bestuurdersdag van de VNG?
‘De voorzitter van de VNG-commissie, Berend de Vries, voert daar het woord. Tijdens de hoorzitting komt de kunststofketen uiteraard aan de orde, maar er wordt over meer zaken gesproken, zoals zwerfafval. Kunststofverpakkingsafval vormt een relatief klein deel van het totaal door gemeenten ingezamelde huishoudelijk afval. Zwerfafval vormt een grote ergernis voor inwoners. Het opruimen kost de gemeenten ongeveer 200 miljoen euro per jaar. Recent onderzoek toont aan dat de hoeveelheid flesjes en blikjes in het zwerfaval met 70 tot 90 procent vermindert als er statiegeld op zit. Dat afgezet tegen de hoge opruimkosten maakt duidelijk dat het heffen van statiegeld voor een behoorlijke impact zorgt. Het is belangrijk hierbij stil te staan.’ 

Wat gebeurt er met de op het VNG Jaarcongres ingediende motie van De Ronde Venen om de afspraken rondom de inzameling en recycling van kunststof verpakkingsmateriaal aan te scherpen? 
‘Die motie is door het bestuur omarmd. Er zijn echter drie partijen die verantwoordelijk zijn en één daarvan is het ministerie dat de wettelijke doelstellingen kan aanpassen. Doel van de motie is onder meer om het huidige getal van 52 procent hergebruik in 2022 op te schroeven. Gemeenten willen de lat daarmee aanzienlijk hoger leggen. Als we kijken naar de VANG-doelstellingen en de wens om te komen tot een volledig circulaire economie, dan vormt de kunststofketen daarin natuurlijk geen uitzondering. Overigens is de motie meegenomen in de bijdrage van de VNG voor de hoorzitting.’

(We interviewden Wessel daags voor de hoorzitting in de Kamer en de Bestuurdersdag.)