Basisinformatie rechtspersonen

Het rechtspersonenrecht onderscheidt publiekrechtelijke (rijk, provincie, gemeente, etc.) en privaatrechtelijke rechtspersonen (vereniging, stichting, nv/bv, etc.) onderscheiden. (Artikelen 1 en 3 van boek 2 Burgerlijk Wetboek).

Artikel 5 boek 2 Burgerlijk Wetboek geeft aan dat een rechtspersoon wat het vermogensrecht betreft gelijk staat aan een natuurlijk persoon, tenzij uit de wet het tegendeel voortvloeit. Behoudens dit artikel zijn de overige artikelen van boek 2 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing op publiekrechtelijke rechtspersonen.

Voor publiekrechtelijke rechtspersonen is de interne organisatie terug te vinden in de organieke wetten, zoals de Gemeentewet. Als de overheid voor haar taakuitoefening gebruik maakt van privaatrechtelijke rechtspersonen is het regime van boek 2 Burgelijk Wetboek wel van toepassing.


Handelsregisterwet

De Nieuwe Handelsregisterwet (NHR) trad in juli 2008 in werking. Nieuwe groepen ondernemingen en rechtspersonen, waaronder gemeenten, moeten zich op grond van deze wet inschrijven in het Handelsregister, dé basisadministratie voor bedrijven en rechtspersonen.

Meer informatie


Besloten vennootschap: BV-recht sinds 2012

De Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht en de Invoeringswet traden op 1 oktober 2012 in werking. Deze wet leverde vooral voordeel op voor het bedrijfsleven.
>> Lees verder