Nummer 1, 26 januari 2018

In het laatste nummer van VNG Magazine van 2017 wordt stilgestaan bij het thema Energie & Klimaat. Veelal gaan verbeteringen ten behoeve van het milieu gepaard met behoorlijke prijsverhogingen en/of extra belastingen. Dat zorgt voor een onbedoelde tweedeling in de samenleving: zij die het kunnen betalen en zij die dat niet kunnen. Ik denk dat dit een van de grote problemen gaat worden, aangezien er wereldwijd – en dus ook in Nederland en in Den Helder – steeds meer mensen onder de minimuminkomensgrens leven.

Als wij er als politiek niet in slagen om ook deze mensen te betrekken bij de bewustwording voor milieu en klimaat zal dat een sterk remmend effect hebben op het behalen van het gewenste resultaat zoals in Parijs afgesproken. Dit betekent dat wij bij alle maatregelen voor milieuverbeteringen moeten nadenken of deze wel te volgen zijn door de minima en hoe het mogelijk wordt om hen erbij te betrekken.
In de voorlopig nog onofficiële Werkgroep Duurzaam Den Helder wordt over dit onderwerp nagedacht. We willen alle ideeën voor milieumaatregelen langs de financiële lat leggen en daar waar nodig met voorstellen komen om de milieuparticipatie zo groot mogelijk te krijgen. 
Door op alle beleidsterreinen een sociale milieuparagraaf op te nemen, zou bij het nemen van maatregelen steeds kunnen en moeten worden gekeken welke sociaal-maatschappelijke problemen er kunnen ontstaan voor de minima en hoe deze problemen opgelost kunnen worden. Daar waar wij energiebesparingsmaatregelen propageren en deze vanuit de overheid stimuleren, gaat dit vaak gepaard met extra kosten. Voor de minima, die slechts in hun basisbehoeften kunnen voorzien, zijn de aanschaf van energiezuinige apparaten, gezonde voeding en het nemen van energiebesparende maatregelen onbereikbaar.
Binnen het armoedebeleid zou meer aandacht moeten zijn voor participatie van de minima in het terugdringen van CO2-uitstoot. Mensen met een minimuminkomen zijn vaak heel inventief in het bedenken van simpele oplossingen voor complexe milieuproblemen. Het gaat erom deze groep mensen een duwtje in de rug te geven bij het starten met energiebesparing. Wij zijn in Den Helder al bezig om een koppeling te maken tussen milieu- en armoedebeleid.

Frans Klut
D66-raadslid Den Helder

Wilt u reageren op een van de artikelen uit VNG Magazine? Stuur uw reactie naar redactie@vngmagazine.nl. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen in te korten of te weigeren.