Digitale gemeentelijke dienstverlening en informatievoorziening vraagt samenwerking. De krachten bundelen en expertise delen, levert tijdwinst en efficiëntie op. Bovendien bespaart het kosten.

De bedrijfsvoering van de gemeente hoort niet op de agenda van de raad. Maar sommige onderwerpen die te maken hebben met digitalisering wel. Digitalisering is een randvoorwaarde om maatschappelijke doelen te kunnen waarmaken.

Samen werken aan kwalitatieve dienstverlening, van onderop

Gemeenten werkten altijd al samen. Nieuw is dat ze dit nu doen op grond van besluiten van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG. De ALV beslist ook over collectieve financiering. In november 2016 heeft de BALV (buitengewone ALV) besloten dat er een vergaande samenwerking moet komen op het gebied van digitalisering en informatievoorziening. Maar op initiatief van gemeenten zelf, vanuit wensen en behoeften die leven in gemeenten bij gemeentesecretarissen, hoofden automatisering en bedrijfsvoering enzovoorts.

Dit besluit heeft vorm gekregen in de beweging Samen Organiseren. Een Taskforce van gemeentesecretarissen, directeuren ICT en dienstverlening, en vertegenwoordigers van ketenpartners stuurt nieuwe initiatieven aan. Bestaande voorzieningen die op de ene plek beproefd zijn, worden opgeschaald. Problemen die overal spelen worden gezamenlijk opgepakt en opgelost. Gemeenten zijn zelf eigenaar van de projecten en voelen zich verantwoordelijk voor het resultaat, ze dragen actief bij aan het ontwikkelproces en zetten daarvoor mensen in uit de uitvoeringspraktijk. Samen Organiseren zorgt niet alleen voor een betere verbinding tussen gemeenten onderling, ook tussen gemeenten en andere overheden, en met ketenpartners en ICT leveranciers.

De rol van de gemeenteraad

Tot voor kort was informatievoorziening een kwestie van bedrijfsvoering en daardoor geen onderwerp voor de gemeenteraad. Dit verandert omdat informatievoorziening zo essentieel is geworden in de gemeentelijke dienstverlening. Dat vraagt politieke sturing en controle, ook omdat de gemeenteraad het budget beschikbaar stelt. Voor het gezamenlijk ontwikkelen van voorzieningen is het Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) ingesteld. Alle gemeenten gebruiken de voorzieningen en betalen eraan mee. Gemeenteraden zullen jaarlijks besluiten over de investeringen in gezamenlijke voorzieningen.

Meer betrokkenheid van raadsleden is daarom op z’n plaats. De raad gaat niet over de techniek die de gemeente gebruikt. Wel over strategische keuzes: wat voor gemeente willen we zijn? Hoe kunnen we inwoners het beste van dienst zijn? De gemeenteraad daarvoor kan een passage opnemen in het meerjarenbeleidsprogramma voor 2018-2022. Een voorbeeld van zo’n passage is te vinden in de nieuwsbrief 'Informatievoorziening is een onderwerp voor de raad' van de VNG. Meer informatie over Samen Organiseren, de Taskforce en wat er allemaal al plaatsvindt op dit gebied is te vinden op de website van Samen Organiseren.