Informatieblad: Brandveiligheidseisen in gemeentelijke beleidsregels

Het is niet altijd duidelijk tot welk niveau van brandveiligheid gemeenten eisen mogen stellen aan een gebouw. De VNG krijgt hier veel vragen over. Bijvoorbeeld: mogen gemeenten de eis voor een algemene verhoging tot nieuwbouwniveau in beleidsregels vastleggen? 
VROM, 2008

Het herkennen en aanpakken van eventuele funderingsproblemen bij koop en verkoop van een woning

Publicatie over het herkennen van funderingsproblemen, de aanpak ervan en de verantwoordelijkheden van betrokken partijen.
VNG, het ministerie van VROM

Toelichting op de juridische status van drijvende woningen

Uitleg over de juridische status van drijvende woningen
Helpdesk WaterWonen

Handreiking 'Drijvende woningen en bouwregelgeving'

Handreiking voor gemeenten van het ministerie van VROM
VROM, juli 2009

Brandveiligheid: de juridische werking van de brandveiligheidsvoorschriften ex Woningwet

Informatie over brandveiligheid en de handhaving bij drijvende woningen

Handboek handhaving EPN

Hulpmiddelen voor gemeenten.
Agentschap, 2010 

Actieprogramma brandveiligheid

MBZ, 2007

Handreiking borging brandveiligheid unitbouwcomplexen

Bij enkele vormen van unitbouw is extra aandacht nodig voor de naleving van de brandveiligheidseisen .Deze handreiking geeft hierover informatie. 
VROM, augustus 2006

Naar betere prestaties handhaving gemeentelijke VROM-taken

In deze handreiking wordtt geadviseerd om de handhaving van gemeentelijke VROM-taken aan te pakken volgens de systematiek van programmatisch handhaven.
VROM, 2006

Landelijke uniforme voorschriften voor brandveilig gebruik van gebouwen

Informatieblad over het 'Besluit gebruik bouwwerken', dat naar verwacht in 2008 in werking treedt.
VROM, 2007