Met de opzet van een projectenpool met als titel ‘van Denken naar Doen’ faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Of met andere woorden: van Denken naar Doen, om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

 

Terugblik projectenpool 2020/2021

Het is verheugend om te zien dat alle 28 regio’s één of meerdere projectaanvragen hebben ingediend. In totaal zijn er rond de 60 aanvragen ontvangen. Het totale bedrag is daarmee ruim boven de € 5.000.000 uitgekomen. Dat bedrag valt binnen de begroting, zodat de beoordeling vooral op inhoud kan plaatsvinden en er geen budget gedreven keuzes hoeven te worden gemaakt. Het maximale bedrag waarvoor men voor 2020/2021 een aanvraag kon doen was € 192.000,=.

Ruim voldoende

De aanvragen voldeden in dit traject 2020/2021 beter aan de opgestelde criteria dan de aanvragen die in 2019 waren ingestuurd. Ondanks dat de thema’s in de aanvragen uiteenlopend waren, zien we dat de prioriteiten van het programma GHNT en de drie actielijnen in het overgrote deel van de aanvragen leidend is. Alle genoemde thema’s zijn in meer of mindere mate vertegenwoordigd.

Afhandeling

Zowel het Programmateam als de betrokken ondersteunende (financiële) eenheden binnen VWS zijn nu druk doende met de beoordeling van de aanvragen of de herbeoordeling van projecten die al waren teruggelegd bij de aanvrager met het verzoek om aanpassingen door te voeren of extra gegevens aan te leveren. Als dit laatste het geval was, ontving men een zogenoemde ‘incompleetbrief’ en heeft men nog twee weken de tijd om de aanvraag aan te vullen of te verbeteren. In een aantal gevallen is een afwijkende reactietermijn afgesproken.

Stap dichterbij

De eerste formele beschikkingsbrieven zijn inmiddels verstuurd. De verwachting is dat het merendeel van de goedgekeurde aanvragen in september een bevestiging ontvangen. Daarna kan iedereen van start om de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nieuwe impulsen te geven en te komen van theorie naar dagelijkse praktijk. Zo komt: ‘eerder en beter in beeld’ en ‘stoppen en structureel’ oplossen van huiselijk geweld en kindermishandeling weer een stap dichterbij.

Meer informatie en vragen

PROJECTENPOOL ‘VAN DENKEN NAAR DOEN’ 2020/2021

Deze informatie is richtinggevend voor de manier waarop de projectenpool ‘van Denken naar Doen’ in  2020 en 2021 wordt georganiseerd. De informatie gaat over de inhoudelijke aspecten van de projectenpool 2020/2021. Daarnaast vind je ook het standaard aanvraagformulier dat moet worden gebruikt om een aanvraag te doen. Omdat de projectenpool een intensief traject is wordt de uitvraag voor 2020 gecombineerd met 2021, om die reden spreken we in de communicatie over de periode 2020/2021. Bij onduidelijkheden of kennelijke tegenstrijdigheden, is het wettelijk kader leidend.

Lokale of regionale projecten

Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Deze impuls is een onderdeel van de algemene ondersteuning die het programmateam GHNT biedt in de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan de drie actielijnen en de daarbij behorende bouwstenen.

De drie actielijnen zijn: 1) eerder in beeld, 2) stoppen en duurzaam oplossen en 3) aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo is er een directe lijn met de realisatie van de doelstellingen van het programma GHNT. Lees meer informatie over de drie actielijnen in de digitale brochure Geweld hoort nergens thuis

Thematiek voor 2020/2021

Voor 2020/2021 zijn de volgende thema’s opgesteld. Hiervoor kan door een centrumgemeente een aanvraag worden gedaan:

 1. Het in gebruik nemen of uitwerken van de visie ‘gefaseerde ketenzorg’;
 2. MDA++;
 3. minstens één van de drie actielijnen van het programmateam;
 4. het versterken van lokale teams zodat zij beter voorbereid zijn op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 5. het sturen op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 6. het verbeteren van traumaonderzoek en –behandeling bij huiselijk geweld en kindermishandeling;
 7. de aanpak van ouderenmishandeling;
 8. de aanpak van de plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling;
 9. de actualisering van de ‘meldcode’ huiselijk geweld en kindermishandeling

Budget en korte weergave proces

Er is per regio een budget beschikbaar van € 192.000, voor projecten die lopen in de periode 2020/2021. Welk bedrag een regio uiteindelijk tot zijn beschikking zal hebben is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag.

Wanneer een regio:

 • Een volledige aanvraag indient binnen de termijn (tot 21 augustus 2020), die
 • binnen de thema’s van het programma past,
 • er geen weigeringsgronden van toepassing zijn én
 • de kwaliteitsbeoordeling minimaal 90 van de 130 punten oplevert én
 • het potentieel beschikbare budget voor de regio voldoende ruimte biedt voor deze aanvraag,

wordt de aanvraag gehonoreerd.

Bijvoorbeeld:
Regio x doet een aanvraag die betrekking heeft op het thema Versterken wijkteams voor een bedrag van € 60.000. Eerder heeft de regio al een aanvraag gedaan voor 80.000 euro. De aanvraag is volledig ingevuld, de weigeringsgronden zijn niet van toepassing en het voorstel krijgt 110 punten van de 130 op kwaliteit. Dit betekent dat de projectaanvraag zal worden toegewezen. Informeel krijgt de regio deze uitslag kort nadat de beoordeling is gedaan (twee weken na de indiening is ons streven), de formele brief en het overmaken van de gelden volgen later, maar niet later dan 13 weken na indiening van het voorstel. 
 

Selectie van de voorstellen

Een aanvraag wordt door twee leden van het programmateam onafhankelijk van elkaar beoordeeld. Per criterium worden punten toegekend. Wanneer het gemiddelde van de beide beoordelingen bij elkaar genomen meer dan 90 is, wordt het project toegekend. Tenminste wanneer de regio nog ruimte heeft binnen het totaalbedrag van 192.000 euro. De aanvragen worden in behandeling genomen in volgorde van aanvraag. Bedenk dus tevoren goed welke aanvragen je in wilt dienen.

Criterium: Kwaliteit

 

Maximumweging

Domeinoverstijgende samenwerking
Meer punten kunnen worden gekregen indien partners uit meerdere domeinen afkomstig zijn.
 

20

Inzet ervaringsdeskundigen
Indien ervaringskennis wordt ingezet, kunnen punten worden verkregen.

 

10

Verduurzaming en borging

De mate waarin verduurzaming en borging van het projectvoorstel blijkt uit de aanvraag.

 

30

Aansluiting bij regionale prioriteiten / knelpunten
De mate waarin de aanvraag aansluit bij regionale prioriteiten en/of knelpunten.
 

20

Impact van het project

De mate waarin het resultaat van het project bijdraagt aan het doel (aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling).

 

25

De efficiëntie van de implementatie
De mate waarin de activiteiten en resultaten concreet worden beschreven en uitvoerbaar zijn binnen de gestelde looptijd en budget

 

25

Totaal

130

 

Uitsluitingscriteria/weigeringsgronden

Naast bovengenoemde selectiecriteria worden ook uitsluitingscriteria gehanteerd. Vooralsnog geldt als uitgangspunt dat projectvoorstellen niet worden beoordeeld en gehonoreerd wanneer één of meerdere van de volgende zaken van toepassing is/zijn, de specifieke uitkering wordt dan afgewezen:

 • de activiteiten in de aanvraag behoren tot de reguliere taken van een gemeente;
 • de activiteiten plaatsvinden binnen één organisatie;
 • uit het projectvoorstel onvoldoende blijkt dat er bestuurlijk draagvlak is;
 • het projectvoorstel:
  • onvoldoende duidelijk maakt hoe de activiteiten bijdragen aan de doelstellingen van het programma Geweld hoort nergens thuis;
  • niet voorziet in een projectbegroting met financiële onderbouwing;
 • goedkeuring van de regionaal projectleider ontbreekt;
 • niet aannemelijk is dat de activiteiten genoemd in de aanvraag voor 1 januari 2022 zullen zijn afgerond.

Indienen van de voorstellen met behulp van aanvraagformulier

Het indienen van de voorstellen moet door een centrumgemeente voor een regio of regio’s zoals deze zijn vastgesteld binnen het programma GHNTvolgens een standaard aanvraagformulier worden gedaan. Het standaard aanvraagformulier kun je hier downloaden. Er is een toelichting op het aanvraagformulier beschikbaar die je hier kunt downloaden. Het aanvraagformulier met eventuele bijlagen kan worden ingediend via ghnt@minvws.nl

Het programmateam biedt, waar nodig, ook ondersteuning bij het invullen van het formulier. Na inwerkingtreding van de wettelijke regeling krijgt iedereen een algemene instructie over het invullen van het formulier en we stellen ‘spreekuren’ in, waar je vragen kunt stellen over het invullen van het formulier. Er worden onder meer (veel) meer eisen gesteld aan de begroting, zie ook het bijgevoegde formulier. De verwachting is dat er ook een mandaatregeling moet worden meegestuurd waaruit blijkt dat de ondertekenaar bevoegd is tot tekenen.

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) van VWS is de centrale verzamelplaats van de aanvragen. Op de site van DUS-I staat eveneens informatie over de projectenpool ‘van Denken naar Doen’, het formulier en de wijze van aanvraag.

De voorstellen kunnen worden ingediend vanaf de dag van de inwerkingtreding van de wettelijke regeling tot 21 augustus 2020. Wanneer er sprake is van foutieve inzendingen wordt er een termijn (van twee weken) gegeven om gegevens aan te vullen. Echter dit geldt alleen voor formele vereisten. Wanneer een voorstel te weinig punten behaald op kwaliteit, moet een nieuw verzoek worden ingediend zonder dat de termijn zal worden verlengd. Het advies is dan ook om niet tot het laatste moment te wachten met het indienen van de voorstellen. 

Financiering en verantwoording

Evenals in 2019 gold ook voor de aanvragen 2020/2021 dat deze via de centrumgemeenten moesten worden ingediend. De aan een aanvraag verbonden projectbegroting dient minimaal € 25.000 en mocht maximaal € 192.000 bedragen.

Verantwoording van het project wordt gedaan via de SiSa-procedure. SiSa staat voor: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is sinds 2006 de manier waarop provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen en/of provinciale middelen.

In samenwerking met de betrokken afdelingen binnen de ministeries VWS en BZK zijn we erin geslaagd het aantal verantwoordingsvragen (in SiSa indicatoren genoemd) tot een minimum te beperken. De indicatoren zijn inmiddels definitief vastgesteld. De korte samenvatting is dat de centrumgemeente die de projectgelden heeft ontvangen, elk jaar *) vóór 15 juli van het volgende jaar verantwoording moet afleggen over de bestedingen van het afgelopen jaar. Met betrekking tot de verleende specifieke uitkeringen in het kader van de projectenpool 2020/2021 moeten de volgende vragen worden beantwoord (H7 – pagina 38 van de SiSa-bijlage 2020):

 1. Projectnaam/nummer
 2. Besteding in jaar T (= 2020) – zelfstandige uitvoering
 3. Cumulatieve besteding ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021.
  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
 4. Project is volgens plan / aanvraag uitgevoerd? (Ja/Nee)
 5. Toelichting
 6. Volledige zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee)
 7. Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Een nadere uitleg van de wijze waarop de deze vragen c.q. indicatoren beantwoord moeten worden wordt gegeven in de Invulwijzer SiSa 2020 – zie m.b.t. H7 de pagina’s 169 t/m 171)

Advies

Ons advies aan de regionaal projectleiders is om tijdig met de persoon die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor een juiste en tijdige aanlevering van de SiSa-verantwoording 2020 (in SiSa de SiSa coördinator genoemd) af te stemmen hoe dit (tijdig) moet worden vormgegeven.


*) Attentie

SiSa tussen mede-overheden

Het kan zijn dat een specifieke uitkering is ontvangen door een centrumgemeente (de ‘directe ontvanger’), die de ontvangen uitkering geheel of gedeeltelijk heeft doorverstrekt aan een andere (centrum)gemeente (de ‘indirecte ontvanger’), omdat deze laatste de projectactiviteiten uitvoert. In deze gevallen is sprake van SiSa tussen medeoverheden en geldt een ietwat afwijkende verantwoordingsproces.

De ‘indirect ontvangende’ (centrum)gemeente verantwoordt in die gevallen haar bestedingen over 2020 (jaar T) vóór 15 juli 2021 niet aan het Rijk maar aan de (centrum)gemeente van wie zij haar uitkering door verstrekt heeft gekregen.

Deze (centrum)gemeente (de doorverstrekker) verantwoordt de besteding van haar collega-(centrum)gemeente vervolgens pas een jaar later (T+1), oftewel vóór 15 juli 2022. De doorverstrekkende (centrum)gemeente heeft immers wel de taken overgedragen, maar niet de verantwoordelijkheid en moet zich daarom wel over de totale taakuitvoering aan het Rijk verantwoorden.In het geval van SiSa tussen medeoverheden dan gelden de verantwoordingsvragen genoemd onder H7B, welke overigens nagenoeg gelijk zijn als die onder H7.

Onder H7B (Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - SiSa tussen medeoverheden – zie SiSa-bijlage 2020 – pagina 39) staan de volgende vragen opgenomen:

 1. Projectnaam/nummer
 2. Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
 3. Besteding (jaar T)
 4. Cumulatieve besteding ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T). Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
 5. Project is volgens plan / aanvraag uitgevoerd? (Ja/Nee)
 6. Toelichting
 7. Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Een nadere uitleg van de wijze waarop de deze vragen c.q. indicatoren beantwoord moeten worden wordt gegeven in de Invulwijzer SiSa 2020 – zie m.b.t. H7B de pagina’s 171 t/m 173)

Vragen: info@geweldnergensthuis.nl

PROJECTENPOOL ‘VAN DENKEN NAAR DOEN’ 2019

Met de opzet van een projectenpool met als titel ‘van Denken naar Doen’ faciliteert het programmateam Geweld hoort nergens thuis (GHNT) regio’s, via gemeenten om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen. Of met andere woorden: van Denken naar Doen, om zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen.

Het gaat om projectaanvragen voor een bedrag vanaf € 25.000 tot € 100.000. Hiervoor is in 2019: 3 miljoen euro beschikbaar.

Lokale of regionale projecten

Lokale of regionale projecten die een structurele bijdrage leveren aan de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling komen in aanmerking voor een financiële impuls, die kan zorgen voor een versnelling, verdieping of een verbreding van een structurele aanpak en het oplossen van knelpunten. Deze impuls is een onderdeel van de algemene ondersteuning die het programmateam GHNT biedt in de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.

Een belangrijk uitgangspunt bij de selectie van de projecten is dat ze een bijdrage leveren aan de drie actielijnen en de daarbij behorende bouwstenen. De drie actielijnen zijn: 1) eerder in beeld, 2) stoppen en duurzaam oplossen en 3) aandacht voor specifieke doelgroepen. Zo is er een directe lijn met de realisatie van de doelstellingen van het programma GHNT. Lees meer informatie over de drie actielijnen in de digitale brochure Geweld hoort nergens thuis.

Toetsen op criteria

Samen met de leerkringen, het kernteam en de stuurgroep van het programma GHNT zijn, naast de al genoemde algemene uitgangspunten, nog een vijftal aanvullende criteria benoemd, waarop projecten worden getoetst om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning. Het zijn geen uitsluitende criteria en het gewicht, dat aan de criteria wordt gegeven, hangt af van het project. Vanuit de projectenpool: ‘van Denken naar Doen’ wordt een extra (financiële) impuls gegeven, het gaat dus niet om langdurige financiering of om grote bedragen. De benoemde criteria zijn:

1. Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, een voorstel voor een verbeteraanpak:

 • levert een bijdrage aan de doelstellingen van het programma GHNT;
 • sluit aan op één of meerdere actielijnen uit het programma;
 • is passend in de regionale visie;
 • is afgestemd met de regionaal projectleider huiselijk geweld en kindermishandeling.

2. Domein overstijgende samenwerking, een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld vraagt een domein overstijgende aanpak. Multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking draagt bij aan een effectievere aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en is niet vrijblijvend. Het is belangrijk dat je –waar passend-  zorgpartners, de justitieketen, de politie, en het lokale domein (WMO en Jeugd) bij het project betrekt. Ook andere partijen kunnen een belangrijke rol spelen. Denk aan onderwijs, instanties in het sociaal domein, het bedrijfsleven, zorgverzekeraars, slachtofferinstanties, woningbouwcorporaties, vrouwenopvang, etc..

3. Bestuurlijk draagvlak en gedeeld(e) doel/ visie, maak duidelijk welke andere partijen bijdragen aan het project en hoe ze dat concreet doen. Bestuurlijk draagvlak helpt bij het tot stand komen en borgen van een project. Zorg in het projectplan voor een gedeeld doel of gedeelde visie op de verbeteraanpak en de bestuurlijke betrokkenheid. Hou rekening met gevolgen van een aanpassing van werkwijze bij de betrokken partners en hoe de overdracht daarvan wordt vorm gegeven.

4. Aanpakken lokale en/of regionale knelpunten en ervaringsdeskundigen, het project en de uitvoering daarvan gaan over de verbetering van de lokale/regionale praktijk. Het project verbetert de uitvoeringspraktijk merkbaar en lost knelpunten op waar, in de praktijk van alle dag, tegenaan wordt gelopen. Geef in je plan aan welke partijen betrokken worden in de verbeteraanpak en wat hun rol zal zijn. Benut, als het enigszins mogelijk is, de kennis en ervaring van ervaringsdeskundigen.

5. Leren en ontwikkelen, het project moet lerende elementen bevatten, zodat de resultaten overdraagbaar zijn naar een andere lokale of regionale praktijk. Benoem de concrete resultaten en de werkende bestanddelen. Laat in het projectvoorstel zien hoe er wordt geëvalueerd, gemonitord en geleerd, zowel tijdens als ook na afloop van het project.

6. Verduurzaming en borging, het project mag niet op zichzelf staan, maar de resultaten moeten gedurende het project, maar zeker daarna opgenomen kunnen worden in de ‘normale’ werkzaamheden. Zorg er voor dat de betrokkenheid van de verschillende partijen geborgd is en blijft en dat verantwoordelijkheid daarvoor belegd is binnen het project en voor daarna in de structurele aanpak.

Thematiek voor 2019

Voor 2019 zijn in overleg met de leerkringen en de stuurgroep van het programma GHNT, de volgende thema’s opgesteld, die dit jaar in één uitvraag zijn opgenomen:

 • Plegeraanpak in de regio
 • Schadelijke traditionale praktijken (STP)
 • Kinderen in kwetsbare opvoedsituaties
 • Bespreekbaar maken huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Lokale infrastructuur
 • MDA++
 • Ouderenmishandeling
 • Traumascreening
 • Sociale steun aan kinderen (o.a. Handle with care)

Daarnaast is het mogelijk om een project in te dienen dat niet onder deze thema’s valt, maar dat wel voldoet aan de gestelde criteria. Per projectvoorstel wordt gekeken of dit wordt gehonoreerd.

Selectie

Bij de selectie van aanvragen wordt naast de genoemde criteria ook gekeken naar regionale spreiding en evenwichtige verdeling van de projecten over de thema’s/onderwerpen. Ook wordt meegewogen welke projecten de meest kansrijke impulsen geven ten behoeve van de structurele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze criteria zullen met name worden gebruikt wanneer het totaalbedrag van de aanvragen hoger is dan het voor 2019 beschikbare budget ad 3 miljoen euro.. De selectie zal worden gedaan door leden van het programmateam die daar waar nodig worden ondersteund door beleidsmedewerkers van de drie opdrachtgevers.  

Financiering

Omdat het doel is om initiatieven van onderaf te steunen met zo min mogelijk administratieve belasting, zijn we uitgekomen op een werkwijze waarbij alleen centrumgemeenten een aanvraag kunnen doen. Het gaat om bedragen vanaf € 25.000 tot € 100.000. Andere organisaties kunnen dus niet rechtstreeks een beroep doen op de projectenpool, maar zullen dit via een gemeente moeten doen. Voor 2019 is een bedrag van 3 miljoen euro beschikbaar.

Binnen het programma GHNT is Nederland verdeeld in 28 regio’s. Hieraan ten grondslag ligt de indeling centrumgemeenten en regio indeling Veilig Thuis. In de aanvraag moet zichtbaar dat er afstemming en instemming is met de contactpersonen centrumgemeenten. Hij/zij moet zich akkoord verklaren met deze werkwijze omdat de financiële afwikkeling via de centrumgemeenten zal plaatsvinden. Het is aan de regionaal projectleider om de communicatie met alle partijen rondom dit proces voor zijn of haar rekening te nemen.

Proces

Binnen deze financieringsconstructie worden een aantal processtappen gevolgd. De uitvraag wordt gedaan bij de regionale projectleiders en/of de contactpersonen van de centrumgemeenten via een e-mail en een aankondiging op het platform GHNT. De regionaal projectleider legt contact met de contactambtenaar binnen de centrumgemeente. Aanvragers hebben vanaf de datum van de uitvraag acht weken de tijd om te komen tot een projectvoorstel met begroting. De beoordelingscommissie heeft, na die acht weken, twee weken nodig om de projectvoorstellen te toetsen aan de criteria en de thematiek. Na die twee weken wordt de aanvrager persoonlijk via email of telefonisch op de hoogte gesteld van het besluit. Schriftelijke bevestiging volgt daarna.

Alle communicatie rondom de projectenpool ‘van Denken naar Doen’ verloopt via: info@geweldnergensthuis.nl . In het onderwerp graag invullen ‘projectenpool van denken naar doen 2019’ en als het om een specifiek project gaat de titel van het project en de naam van de regio.

Aanvragen & proces 2019

Het proces rondom de GHNT projectenpool ‘van Denken naar Doen’ 2019 verliep volgens onderstaande tijdlijn:

Actie

Datum

Start projectenpool ‘van Denken naar Doen’

20 mei 2019

Einddatum voor het inzenden van regionale projecten 2019

12 juli 2019

Selectie ingezonden regionale projecten 2019

15 juli t/m 26 juli 2019

Terugkoppeling aan regionaal projectleider/contactpersoon centrumgemeenten

Vanaf 26 juli 2019

Start van de regionale projecten *

Uiterlijk 1oktober 2019 (acht weken na toekenning)

Maximale looptijd regionale projecten 2019

Maximaal 18 maanden

Verantwoording regionale projecten 2019

13 weken na eindtijd project

* De startdatum van een regionaal project mag niet later zijn dan 8 weken nadat de officiële toekenning heeft plaatsgevonden. De looptijd van een project is maximaal 18 maanden. Na afloop van het project heeft een regionaal projectleider en/of de contactpersoon centrumgemeente 13 weken tijd om de verantwoording op te stellen en terug te koppelen naar het programmateam GHNT.

Budget 2019 overschreden

Er werd in totaal voor een bedrag van € 5,5 miljoen aan projecten ingediend. Hiermee werd het voor 2019 beschikbare bedrag van € 3 miljoen met € 2.5 miljoen overschreden en konden dus niet alle aanvragen worden toegekend. In totaal is er een bedrag van € 3.199.042 toegewezen. Zoals eerder gecommuniceerd zijn er keuzes gemaakt waarbij rekening is gehouden met de kwaliteit van de voorstellen, regionale spreiding en het onderwerp van het project. En er is meegewogen welke projecten de meest kansrijke impulsen creëren voor de structurele aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling of waarvan de inschatting is dat de lerende elementen snel toepasbaar zijn in andere regio’s.

Top 3

Zowel het versterken van lokale teams als de inzet op MDA++ scoren hoog op de lijst met projecten die een (extra) financiële bijdrage vanuit de GHNT projectenpool krijgen. Pleger-aanpak en traumascreening komen op een gedeelde tweede plaats en op drie staan ouderenmishandeling en sociale steun aan kinderen. Het aantal aanvragen en de keuze van veel regio’s om projectvoorstellen in te dienen op onderwerpen die verbinding hebben met de voor 2019 vastgestelde prioriteiten, geeft aan dat in alle regio’s de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hoog op de agenda staat en dat er een grote bereidheid is om de ambities op dit thema te realiseren.  

Categorie ‘overig’

In de categorie ‘overig’ zijn een zestal projecten gehonoreerd. ‘Overig’ wil zeggen dat de projecten niet direct aan één van de vastgestelde prioriteiten zijn te koppelen. De onderwerpen die in deze categorie aan de orde kwamen hadden o.a. betrekking op de visie op gefaseerde ketenzorg, samenwerken aan veiligheid en een hulp-App voor slachtoffers en betrokkenen.

Effectief instrument

Met de (extra) financiële bijdrage vanuit de projectenpool van Denken naar Doen wil het programma GHNT regio’s faciliteren om hun plannen en projecten van papier naar praktijk te brengen en zo knelpunten uit de dagelijkse praktijk structureel op te lossen. Gezien het feit dat er zo veel animo was en de projecten veelal aansluiten op de prioriteiten voor 2019, lijkt dit een krachtige stimulans te zijn voor de (regionale) aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling. Vanuit de bereidheid om te leren van elkaar en het oog gericht op de gezamenlijke ambities kunnen regionale projecten een bijdrage leveren aan een daadwerkelijk resultaat voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling en hun sociale omgeving. Op de regionale route 2022 en in de Leerkringen GHNT Zullen de gehonoreerde projecten vanaf oktober 2019 met regelmaat op de agenda staan.

Quick view

Een quick view van de uitkomsten van de GHNT projectenpool 2019 per thema en welke regio’s daarmee aan de slag zijn is beschikbaar. En kun je hier downloaden.

Vragen: info@geweldnergensthuis.nl