Verantwoording van het project wordt gedaan via de SiSa-procedure. SiSa staat voor: Single information, Single audit, eenmalige informatieverstrekking, eenmalige accountantscontrole. SiSa is sinds 2006 de manier waarop provincies, gemeenten, gemeenschappelijke regelingen zich per jaar verantwoorden over de besteding van specifieke uitkeringen en/of provinciale middelen.

In samenwerking met de betrokken afdelingen binnen de ministeries VWS en BZK zijn we erin geslaagd het aantal verantwoordingsvragen (in SiSa indicatoren genoemd) tot een minimum te beperken. De indicatoren zijn inmiddels definitief vastgesteld. De korte samenvatting is dat de centrumgemeente die de projectgelden heeft ontvangen, elk jaar *) vóór 15 juli van het volgende jaar verantwoording moet afleggen over de bestedingen van het afgelopen jaar. Met betrekking tot de verleende specifieke uitkeringen in het kader van de projectenpool 2020/2021 moeten de volgende vragen worden beantwoord (H7 – pagina 38 van de SiSa-bijlage 2020):

 1. Projectnaam/nummer
 2. Besteding in jaar T (= 2020) – zelfstandige uitvoering
 3. Cumulatieve besteding ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T) Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2021.
  Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie
 4. Project is volgens plan / aanvraag uitgevoerd? (Ja/Nee)
 5. Toelichting
 6. Volledige zelfstandige uitvoering? (Ja/Nee)
 7. Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Een nadere uitleg van de wijze waarop de deze vragen c.q. indicatoren beantwoord moeten worden wordt gegeven in de Invulwijzer SiSa 2020 – zie m.b.t. H7 de pagina’s 169 t/m 171)

Advies

Ons advies aan de regionaal projectleiders is om tijdig met de persoon die binnen de gemeente verantwoordelijk is voor een juiste en tijdige aanlevering van de SiSa-verantwoording 2020 (in SiSa de SiSa coördinator genoemd) af te stemmen hoe dit (tijdig) moet worden vormgegeven.


*) Attentie

SiSa tussen mede-overheden

Het kan zijn dat een specifieke uitkering is ontvangen door een centrumgemeente (de ‘directe ontvanger’), die de ontvangen uitkering geheel of gedeeltelijk heeft doorverstrekt aan een andere (centrum)gemeente (de ‘indirecte ontvanger’), omdat deze laatste de projectactiviteiten uitvoert. In deze gevallen is sprake van SiSa tussen medeoverheden en geldt een ietwat afwijkende verantwoordingsproces.

De ‘indirect ontvangende’ (centrum)gemeente verantwoordt in die gevallen haar bestedingen over 2020 (jaar T) vóór 15 juli 2021 niet aan het Rijk maar aan de (centrum)gemeente van wie zij haar uitkering door verstrekt heeft gekregen.

Deze (centrum)gemeente (de doorverstrekker) verantwoordt de besteding van haar collega-(centrum)gemeente vervolgens pas een jaar later (T+1), oftewel vóór 15 juli 2022. De doorverstrekkende (centrum)gemeente heeft immers wel de taken overgedragen, maar niet de verantwoordelijkheid en moet zich daarom wel over de totale taakuitvoering aan het Rijk verantwoorden.In het geval van SiSa tussen medeoverheden dan gelden de verantwoordingsvragen genoemd onder H7B, welke overigens nagenoeg gelijk zijn als die onder H7.

Onder H7B (Regeling specifieke uitkering aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling - SiSa tussen medeoverheden – zie SiSa-bijlage 2020 – pagina 39) staan de volgende vragen opgenomen:

 1. Projectnaam/nummer
 2. Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen
 3. Besteding (jaar T)
 4. Cumulatieve besteding ten laste van rijksmiddelen tot en met (jaar T). Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie.
 5. Project is volgens plan / aanvraag uitgevoerd? (Ja/Nee)
 6. Toelichting
 7. Projectwerkzaamheden afgerond? (Ja/Nee)

Een nadere uitleg van de wijze waarop de deze vragen c.q. indicatoren beantwoord moeten worden wordt gegeven in de Invulwijzer SiSa 2020 – zie m.b.t. H7B de pagina’s 171 t/m 173)

Vragen: info@geweldnergensthui