Om de regio’s zo goed mogelijk te faciliteren wordt ondersteuning geboden door ervaren  procesbegeleiders van de adviesbureaus Lysias en Andersson Elffers en Felix. De organisatie in de regio kent als uitgangspunt een actienetwerk met verschillende deelnemers. Afhankelijk van het inhoudelijke thema zijn dat naast gemeente(n) en zorgverzekeraar(s) ook maatschappelijke organisaties, zorgaanbieders, GGD, wijkverpleging en andere relevante (private) actoren.

Drie fases

Het proces in de regio’s kent drie fases:

  1. Vliegende start.
  2. Doorpakken en realiseren.
  3. Ophalen en oogsten.

Fase 1: Vliegende start

Er wordt ingezoomd op de huidige regionale samenwerking. Er is vaak al veel werk gedaan. De specifieke behoeften in de regio worden in kaart gebracht om helder te krijgen wat er nodig is om een versnelling of doorbraak maken. Binnen de betrokken gemeenten wordt informatie opgehaald om een beeld te krijgen de ambtelijke en bestuurlijke behoeften en aandachtspunten. Op basis van deze gesprekken wordt een concept koersdocument opgesteld, dat met de deelnemende partijen wordt afgestemd. Zo ontstaat er een gezamenlijk plan van aanpak voor de samenwerking in het komende jaar. Daarnaast wordt in deze fase het kernteam geformeerd, dat bestaat uit vertegenwoordiging uit de gemeenten, de zorgverzekeraar en de procesbegeleider.

Fase 2: Doorpakken en realiseren

De begeleiding van de samenwerking in de regio bestaat onder andere uit het organiseren bijeenkomsten, het begeleiden van gesprekken, helpen met het toepassen van slimme en energiegevende werkvormen en het begeleiden van intervisie. Er wordt maatwerk geboden door werkvormen in te zetten die passen bij de opgaven en behoeften in de desbetreffende regio. Ontwikkelingen, leerpunten en behaalde resultaten worden tussentijds vastgelegd. 

Fase 3: Ophalen en oogsten

Het ondersteuningsprogramma wordt afgesloten met het ophalen van de oogst. Elke procesbegeleider verwerkt aan de hand van het koersdocument de behaalde resultaten, opgedane inzichten en perspectieven voor de toekomst in een toegankelijk eindverslag. Daarin worden ook de bestuurlijke ervaringen meegenomen.

Informatie-uitwisseling

Naast de uitwisselingsbijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van een forum binnen de digitale infrastructuur van de VNG om kennisuitwisseling tussen de deelnemende partijen  te bevorderen. Via de website van de VNG wordt de opgedane kennis en ervaring gedeeld met alle andere regio’s, gemeenten, zorgverzekeraars en andere geïnteresseerden.