In de algemene profielschets vindt u de vereisten voor alle leden van bestuur, vaste beleidscommissies en colleges:

Deze specifieke profielschets Raadsleden en Griffiers is een aanvulling op de algemene profielschets. U vindt hierin: 

 • de belangrijkste thema's voor de komende jaren 
 • de urgentie voor de gemeenten van deze thema's
 • het aantal commissieleden dat daarvoor bij benadering per thema nodig is in de commissie

Kandidaatstelling

Heeft u zich al kandidaat gesteld? Ook als in uw gemeente nog geen college is gevormd, vragen wij u om u alvast onder voorbehoud kandidaat te stellen.
Als u niet wordt benoemd, kunt u uw kandidatuur tot uiterlijk 4 juli a.s. intrekken.

Missing media.

Op de kaart zetten van de rol en positie van de gemeenteraad

 

 

Gemeenteraden spelen op vele thema’s en in verschillende domeinen een belangrijke rol. De commissie Raadsleden & Griffiers (R&G) moet de positie van de gemeenteraad stevig verankeren in de bestuurlijke organisatie van de VNG. Bij thema’s op het fysieke, sociale en financieel-economische terrein, die bij andere commissies zijn belegd, is het van belang dat de inbreng van raadsleden en griffiers wordt meegenomen. Het gaat daarbij zowel om de voorbereiding op nieuwe taken en verantwoordelijkheden die gemeenteraden raken, als om de ervaringen bij taken die gemeenteraden al vervullen.

Er wordt gewerkt aan een stevige verankering van raadsleden en griffiers binnen de governance van de VNG. Streven is om ook in het brede palet aan VNG-uitingen het perspectief en het belang van de gemeenteraad recht te doen De commissie ontwikkelt een eigen agenda, op basis van actualiteit en urgentie. Daarbij wordt gekozen voor thema’s waaraan deze commissie wezenlijk kan bijdragen. Dit vraagt om gemotiveerde commissieleden die vanuit hun ruime ervaring en kennis als raadslid of griffier een bijdrage kunnen leveren aan de doelstellingen van deze commissie.

Aangezien veel thema’s ook zijn belegd bij andere commissies moeten leden van de commissie R&G ook ondernemende en verbindende vaardigheden hebben.
In deze profielschets wordt achtereenvolgens ingegaan op:

 1. Doelstelling van de commissie R&G
 2. Uitgangspunten en randvoorwaarden
 3. Werkwijze en taken van de commissieleden
 4. Agenda en mogelijke thema’s van de commissie

Doelstelling commissie R&G

Het doel van de commissie is de bewustwording te vergroten van het belang van de rol en de positionering van de gemeenteraad in standpuntbepaling, activiteiten en publicaties van de VNG. Met deze commissie wordt de positie van raadsleden en griffiers in de VNG governance versterkt. Het gaat nadrukkelijk om een 'én-én-variant': raadsleden en griffiers blijven ook welkom in de andere commissies en het bestuur van de VNG.

De commissie heeft een signalerende, adviserende en agenderende functie naar de andere commissies en het bestuur. De commissie staat nadrukkelijk in verbinding met de andere commissies en het bestuur. De commissie ontwikkelt een nadere agenda en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Commissieleden kunnen bij andere commissies aanschuiven bij onderwerpen die voor raden van belang zijn en andersom. Zo kan bij belangrijke trajecten het geluid van raadsleden en griffiers tijdig worden meegenomen. Voor de agenda van de commissie zijn actualiteit en urgentie bepalend, waarbij gekozen wordt voor thema’s waaraan deze commissie wezenlijk kan bijdragen.

De commissie R&G is in 2015 gestart als een pilot, inmiddels is zij ingesteld als een vaste commissie. De pilotfase heeft laten zien dat het samenwerken met leden van andere commissies (bijvoorbeeld in een werkgroep) een vruchtbare manier is om thema’s als de Agenda Lokale democratie op te pakken. Ook voor een onderwerp als ondermijning of de rol van het openbaar bestuur bij digitalisering kan gedacht worden aan een werkgroep met enkele leden van de commissie R&G die samenwerken in de vorm van een werkgroep met leden van andere commissies. Op deze wijze kan de rol en positie van raadsleden worden geborgd.

De commissie R&G zal geen vakinhoudelijke standpunten innemen, maar vanuit het perspectief van de gemeenteraad naar bepaalde vraagstukken kijken. Op deze manier heeft de commissie een toegevoegde waarde ten opzichte van het werk van de andere commissies en het bestuur.

Uitgangspunten en randvoorwaarden voor de commissie

Het is belangrijk dat er voor deze commissie voldoende ruimte is om inhoudelijk mee te denken met de andere commissies, met de focus op de rol en de positie van de gemeenteraad. Daarnaast blijven raadsleden en griffiers nadrukkelijk welkom in het bestuur en in andere commissies. Ook hier staat de kwaliteit van kandidaten voorop. Het gaat dus expliciet om een én-én-variant.

De commissie kan een visie ontwikkelen over de toekomst van de gemeenteraad. Deze kan de VNG ook gebruiken bij de ontwikkeling van producten en diensten voor raadsleden en griffiers. De focus van de nieuwe commissie ligt nadrukkelijk op de gemeenteraad als geheel. Dat laat overigens onverlet dat de beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van griffiers de belangen van raadsleden en griffiers richting het Rijk behartigen. De verantwoordelijkheid voor onder andere opleiding en ondersteuning van raadsleden en griffiers behoort daarmee niet tot deze commissie. Op dit moment pakken onder meer de VNG, de VNG Academie en de beide beroepsverenigingen deze verantwoordelijkheid op. Natuurlijk kan de commissie R&G wel een signaalfunctie hebben en bij stakeholders het belang van deze thema’s bepleiten.

Het thema ‘rechtspositie van raadsleden’ is ondergebracht bij de VNG-subcommissie ‘Rechtspositie politieke ambtsdragers’ en valt daarmee ook buiten de scope van deze commissie.

Werkwijze

Standing invitation

Vergelijkbaar met de werkwijze van de commissie Europa en Internationaal kunnen leden van de commissie R&G op basis van de agenda deelnemen aan de vergaderingen van andere commissies. Het gaat nadrukkelijk niet om het standaard deelnemen aan vergaderingen van andere commissies, maar om deelname als een belangrijk thema voor raadsleden en griffiers op de agenda staat. Doel hiervan is de inbreng van raadsleden en griffiers in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen in relevante (wetgevings)trajecten. Vice versa zijn leden van andere commissies welkom in de commissie R&G.

Agenda en mogelijke thema’s van de commissie

Aandachtsgebieden/portefeuilles

Mede gezien de VNG Agenda 2018 zijn er een paar onderwerpen te noemen waarbij deze commissie in elk geval een rol speelt:

 • Rol en positie van de gemeenteraad
 • Sterke lokale democratie (integriteit, ondermijning, rekenkamer)
 • De rol van het openbaar bestuur bij digitalisering
 • Regionale samenwerking