De minister van OCW heeft mede namens de staatssecretarissen in maart 2004 een brief aan de Tweede Kamer gezonden over de top vijf van meest irritante regelingen voor met name onderwijs- en podiumkunstinstellingen.

1. OCW-Onderzoek naar bureaucratie
Uit het onderzoek 'Regeldruk voor OCW-instellingen' blijkt dat deze instellingen in totaal met 1000 regels te maken hebben, waarvan: 250 van OCW, 130 van SZW en 105 van gemeenten. Deze bureaucratie blijkt 381 miljoen te kosten. De instellingen hebben het meeste last van:

de Bekostigingsbesluiten (OCW)
de Arbeidsomstandighedenwet
de Wet Verbetering Poortwachter
de arbeidstijdenwet (alle SZW)
het Bouwbesluit (VROM).

2. Eigen onderzoek vanuit cultuursector
Vooruitlopend hierop hebben de gezelschappen en podia in december 2003 een rapport laten verschijnen 'Terugdringing administratieve lasten en overbodige regelgeving in de podiumkunsten', terwijl in 2003 door Cap Gemini in het onderzoek 'Het bost aan' al een berekening is gemaakt van de kosten van algemene wetgeving binnen de cultuursector als geheel. Te noemen vallen bijvoorbeeld: arbeidstijdenwet, arbeidsomstandighedenwet, drank- en horecawet, milieuwetgeving, tabakswet e.d. Deze rapporten staan op de site van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties. 


3. Project ´OCW ontregelt´
De uitkomsten van het OCW-onderzoek en andere bruikbare onderzoeken zullen benut worden voor het project 'OCW ontregelt', dat een indepartementale aanpak kent en met ingang van 1 maart 2004 in het leven is geroepen. In het najaar van 2004 wilde de minister komen met een eerste pakket aan mogelijke reductiemaatregelen, in juni 2005 met een totaalpakket.

4. Eerste resultaten
De minister stelt reeds een pakket te hebben gepresenteerd waardoor de regeldruk vermindert met 40% in 2010. Verder heeft ze in mei 2006 aan de Kamer gemeld dat ze nader onderzoek laat doen door het Adviescollege toetsing administratieve lasten. Voor de cultuursector wordt gewerkt aan kleine aanpassingen. De OCW-site vermeldt de vooruitgang en de resultaten terzake. Er staat dat al enige vooruitgang is geboekt ten aanzien van visa voor buitenlandse kunstenaars, terwijl de nieuwe inrichtingseisen voor de Cultuurnota 2005-2008 eveneens als resultaat worden gezien. In een brief aan de Kamer van april 2006 wordt verder gewezen op te verwachten vereenvoudigingen bij de nieuwe Cultuurnotasystematiek en de te wijzigen Mediawet. Minister Plasterk heeft Kamer hierover met de hoofdlijnennotitie 'Kunst van Leven' voorstellen toegestuurd.

Meer informatie