In opdracht van Aan de Slag zijn er verschillende pilots omgevingsvisie uitgevoerd. Deze pilots hebben plaatsgevonden met verschillende groepen overheden in 2014-2015 en 2017-2018. De VNG is in 2018 gestart met een praktijkproef over het digitaliseren van een omgevingsvisie, samen met Aan de Slag en de gemeente Rotterdam. 

Uit de ervaringen blijkt dat het maken van keuzes op basis van een integrale afweging over de fysieke leefomgeving, nog een uitdagend onderwerp is bij het opstellen van de omgevingsvisie. In 2020 is daarom een praktijkproef met een afwegingskader afgerond. Tijdens deze proef zijn met verschillende gemeenten, verschillende (bekende) methodieken van afwegen ontwikkeld en toegepast. Denk daarbij aan vragen als: hoe geef je vorm/invulling aan het integraal kijken naar de fysieke leefomgeving en het eigen grondgebied zoals geformuleerd in de Omgevingswet en hoe kunnen sectorale thema’s zoals energietransitie, erfgoed, geluid, gezondheid en luchtkwaliteit integraal een plek krijgen in de omgevingsvisie?

Meer informatie