Actueel

  • Handelingsscenario voor herbeoordelingen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS), VNG, SVB, ZIN en Per Saldo werden het eens in een bestuurlijk overleg over het omgaan met de herbeoordelingen. Twee van deze bestuurlijke besluiten vragen volgens de VNG nog om een vertaling naar de gemeentelijke praktijk. Wij stellen onze leden dan ook een handelingsscenario voor.

  • Herbeoordeling moet snel én zorgvuldig

Hieronder vindt u de brief van de VNG en de brief die staatssecretaris Van Rijn onlangs stuurde aan de wethouders Wmo en Jeugd.

  • Start op tijd met herindicaties pgb-houders

De uitvoering van het Pgb-trekkingsrecht is op zich al een enorme klus. Gemeenten moeten er bovendien rekening mee houden dat zij de aflopende indicaties van AWBZ-overgangscliënten met een pgb opnieuw moeten beoordelen. De VNG adviseert u tijdig aan de slag te gaan met de herindicaties.

  • VNG-ondersteuning bij trekkingsrecht

Vanuit het belang de zorg voor mensen met een pgb goed te organiseren, moeten we als gemeenten (samen met de SVB) ervoor zorgen dat lonen en facturen juist en tijdig worden betaald. De VNG ondersteunt gemeenten extra bij de stappen die zij moeten zetten voor het pgb-trekkingsrecht.
 


Pgb-beleid

Het persoonsgebonden budget (pgb) is in de Wmo en Jeugdwet vrijwel identiek opgenomen, met een paar kleine verschillen. Het pgb en hoe gemeenten dit instrument vanaf 2015 kunnen inzetten, wijkt wel aanzienlijk af ten opzichte van de vorige Wmo. 

Informatie

Vragen en antwoorden


Discussieer mee over het pgb!

Gemeenten kunnen bij de uitvoering van pgb-beleid en trekkingsrecht van elkaar leren en kennis uitwisselen. Dit is mogelijk via het VNG-platform Sociaal Domein, onderdeel Pgb-beleid/Trekkingsrecht. Alle gemeenten kunnen hier documenten plaatsen en (elkaar) vragen stellen.


Pgb-trekkingsrecht: regulier werkproces

Nieuw voor het pgb is het 'trekkingsrecht' per 2015: gemeenten maken het geld niet meer over aan de budgethouder, maar aan de SVB. Na verschillende controles betaalt de SVB de facturen van de hulpverleners.

De invoering van het trekkingsrecht gaat stapsgewijs. In de loop van 2015 wordt gewerkt aan een trekkingsrechtsysteem wat per 2016 automatisch berichtenverkeer mogelijk maakt en gemeenten in staat stelt meerdere controles uit te voeren en de coderingen iWmo en iJeugd volop te gebruiken.

Informatie

Vragen en antwoorden


Pgb-trekkingsrecht: terugvalscenario's en herstelacties

Informatie

Vragen en antwoorden


Tweede Kamerdebatten