Proces wetstraject passend onderwijs

Het wetsproces voor de komende jaren ziet er als volgt uit:

  • 1 augustus 2013: Wet passend onderwijs treedt in werking
  • 1 november 2013: Samenwerkingsverbanden hebben rechtspersoon ingericht
  • 1 mei 2014: Samenwerkingsverbanden hebben ondersteuningsplan vastgesteld en naar de Inspectie van het onderwijs gestuurd. Deze plannen moeten in een op overeenstemming gericht overleg met de gemeenten tot stand zijn gekomen
  • 1 augustus 2014: Geplande datum gefaseerde invoering nieuwe plannen passend onderwijs

 


Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel passend onderwijs

 De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel passend onderwijs. Hiermee krijgen leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een betere kans binnen het reguliere onderwijs of op een school voor speciaal onderwijs.

Stand van zaken Wet passend onderwijs

Het Wetsvoorstel passend onderwijs ligt op 11 september 2012 voor bij de Eerste Kamer. Voor het onderwijs en gemeenten verandert er veel. Gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden van het onderwijs moeten overleg voeren over het ondersteuningsplan. Bovendien wijzigt de organisatie en financiering van de zorg- en ondersteuning van leerlingen. Zorg en ondersteuning moet veel meer plaatsvinden in de klas zelf. Leerlingen worden minder apart gezet of doorverwezen naar het speciaal onderwijs. De VNG gaat met de sectorraden van het onderwijs een modelprocedure formuleren. Ook gaan de VNG, PO raad en VO raad een landelijke geschillencommissie in het leven roepen. De modelprocedure én de informatie over de geschillencommissie komen dit najaar beschikbaar. Daarnaast ondersteunt de VNG gemeenten door cursussen in het land.

Invoering passend onderwijs jaar uitgesteld

De invoering van het passend onderwijs wordt een jaar uitgesteld. Schoolbesturen krijgen twee jaar (2012-2013 en 2013-2014) de tijd om zich voor te bereiden op het nieuwe stelsel.Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt de zorgplicht ingevoerd.

Wetsvoorstel passend onderwijs aangenomen

Op 15 maart 2012is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het Wetsvoorstel passend onderwijs. De VNG is teleurgesteld over borging van de aansluiting met toekomstige jeugdzorgstelsel. Tijdens het debat zijn er 32 amendementen en 20 moties aan bod gekomen. Veel amendementen haalden geen meerderheid en werden dus verworpen.

Kamerbrief minister Van Bijsterveldt over de personele gevolgen van de bezuinigingen op passend onderwijs

Als er 300 miljoen euro wordt bezuinigd op passend onderwijs, blijft er voldoende onderwijskwaliteit en genoeg expertise aanwezig. Dat meldt oud-minister Marja van Bijsterveldt (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel passend onderwijs naar Tweede Kamer gestuurd

Oud-minister Van Bijsterveldt van Onderwijs heeft het Wetsvoorstel voor passend onderwijs eind november 2011 naar de Tweede Kamer gestuurd. De VNG is bezorgd over de gevolgen voor gemeenten op een aantal terreinen.Het wetsvoorstel geeft scholen en samenwerkingsverbanden meer ruimte om passend onderwijs vorm te geven. Schoolbesturen krijgen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek in het onderwijs te vinden. Kritiek Raad van State De Raad van State had zeer kritisch gereageerd op het wetsvoorstel. ‘De overheid dient zorg te dragen voor een samenhangend stelsel van onderwijsvoorzieningen, voor de kwaliteit van het onderwijs en voor voldoende bekostiging’. Het adviesorgaan gaf aan daar met deze wet niet zeker van te zijn en heeft daarom geadviseerd het voorstel op onderdelen aan te passen. Ten dele heeft de minister dat gedaan. VNG De VNG is voor een systeem van passend onderwijs, maar is kritisch over de gevolgen voor gemeenten van het huidige wetsvoorstel. De gevolgen voor het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting zijn nog steeds niet in kaart gebracht. De wijze van afstemming van de ondersteuningsplannen door de samenwerkingsverbanden met gemeenten, is onvoldoende. De VNG reageert binnenkort met een brief aan de Tweede Kamer.

Gemeenten en de Wet passend onderwijs

Per 1 augustus 2012 gaat de Wet passend onderwijs in werking . Deze wet betekent voor het onderwijs in uw gemeente een grote verandering. Maar ook voor het beleid van de gemeenten zelf heeft de wet gevolgen. Hoe kunnen gemeenten zich hier op voorbereiden? Hoe gaan zij het gesprek met het onderwijs op een zinvolle manier aan? Op welke wijze wordt de samenhang gezocht met de komende verantwoordelijkheid voor de jeugdzorgtaken?

Waarom is het nodig dat de Wet passend onderwijs wordt ingevoerd?

Het huidige stelsel voor extra onderwijsondersteuning (de zogenaamde rugzakjes) is volgens het kabinet niet langer houdbaar. Het nodigt ertoe uit zoveel mogelijk kinderen als hulpbehoevend te bestempelen, ook als dit niet in het belang van het kind is. Bovendien is er sprake van een steeds verdere bureaucratisering en de geleverde zorg is niet altijd doelmatig. De kosten voor onderwijsondersteuning zijn afgelopen jaren explosief toegenomen. Het kabinet kiest daarom voor een nieuw stelsel dat zich kenmerkt door verdergaande decentralisatie naar scholen. Lees verder

Wat verandert er voor het onderwijs in uw gemeenten?

Scholen krijgen in het nieuwe stelsel een zorgplicht. Dat betekent dat wanneer ouders hun kind op een bepaalde school aanmelden, deze de taak heeft dit kind een zo goed mogelijke plek te bieden. Als de school dit zelf niet kan leveren, heeft de school de taak binnen het samenwerkingsverband het kind een zo goed mogelijke plek op een andere school te bieden. Lees verder

Samenwerkingsverbanden

De huidige 235 samenwerkingsverbanden in het primair onderwijs moeten opgaan in 75 regionaal begrensde samenwerkingsverbanden. Voor het voortgezet onderwijs geldt dat er 76 samenwerkingsverbanden gevormd worden. Alle denominaties gaan onder het bestuur van hetzelfde samenwerkingsverband vallen. Lees verder

Hier ziet u welke samenwerkingsverbanden er volgens de conceptindeling (die in december 2011 is vastgesteld) zijn.

Afspraken gemeenten met samenwerkingsverbanden

De rol van het te vormen bestuur van het samenwerkingsverband bestaat eruit te bepalen hoe het geld voor onderwijszorg, dat via hen binnen komt, wordt verdeeld over de verschillende scholen. Lees verder

Wat wordt bedoeld met het referentiekader passend onderwijs?

De samenwerkingsverbanden worden bij het opstellen van hun zorgplan ondersteund. Lees verder

Gevolgen van de wijziging financiële stelsel voor het onderwijs

De samenwerkingsverbanden krijgen een vast budget voor onderwijszorg, dat gebaseerd is op het aantal leerlingen binnen het samenwerkingsverband. Binnen het verband worden afspraken gemaakt over de verdeling van geld. Lees verder

Gevolgen bezuinigingen voor het onderwijs in uw gemeente

Voor het schooljaar 2012-2013 verandert er helemaal niets. Er wordt nog niet bezuinigd en er worden geen geldstromen verlegd. In het schooljaar 2013-2014 wordt de helft van de bezuiniging op de ambulante begeleiding doorgevoerd. Een jaar later de andere helft. Lees verder

Geldt passend onderwijs ook voor het mbo?

Voor het MBO komen er geen samenwerkingsverbanden. Lees verder

Wat is de rol van de gemeente bij passend onderwijs?

De nieuwe Wet Passend Onderwijs raakt de gemeentelijke taken op het gebied van preventief jeugdbeleid, de leerplichtfunctie, maar ook het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Op het gebied van de zorg (niet de onderwijszorg) zullen de gemeenten en de scholen (nog) nauwer samen moeten gaan werken. Lees verder

Toekomstige jeugdzorgtaken en afspraken zorgplan

Op termijn (fasegewijs 2014/2016) zal het volledige (jeugd) zorgdomein onder de aansturing van gemeenten komen te vallen. In de eerste jaren na inwerkingtreding van het passend onderwijs is dat nog niet het geval. De provincies zijn dan nog verantwoordelijk voor de provinciale jeugdzorg en de bureaus jeugdzorg. Lees verder

Regiovorming

De samenwerkingsverbanden in het onderwijs zijn (voorlopig) bekendgemaakt en worden per AMvB vastgesteld. Zie het rapport over regio-indeling (pdf). De bedoeling is dat dit september 2011gebeurt.Dezeverbanden doorkruisen in een aantal gevallen (7 gemeenten) de gemeentegrenzen. Tussen VNG, het ministerie van OCW en deze gemeenten wordt hierover nog gesproken. Lees verder