Een goede gezondheid is cruciaal voor de participatie en integratie van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, ook wel statushouders of vergunninghouders genoemd. Andersom is het zo snel mogelijk volwaardig meedoen in de Nederlandse samenleving het beste recept voor een goede gezondheid en het welzijn van deze nieuwkomers.

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders ondersteunde gemeenten bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden van statushouders.

Het programma liep van 1 november 2016 tot 31 december 2018 en was een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland.

Op deze pagina en de onderliggende pagina's (zie menu hierboven) worden de belangrijkste opbrengsten van het programma gedeeld.

Samenwerking

Het ondersteuningsprogramma was een samenwerking tussen OTAV (VNG/Rijk), Pharos en GGD GHOR Nederland, en sloot aan bij de bestaande structuren van het OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV). Het programma liep van november 2016 tot december 2018.

Actieve rol statushouders

Het ondersteuningsprogramma betrok statushouders actief bij de ontwikkeling en uitvoering van lokaal gezondheidsbeleid en bij de uitvoering van activiteiten, bijvoorbeeld als voorlichter of ervaringsdeskundige. Zelf bijdragen is namelijk een belangrijke succesfactor bij het bevorderen van gezondheid en het versterken van veerkracht en zelfredzaamheid

Twee deelprogramma's

Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders bestond uit twee deelprogramma’s: een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit OTAV en een kennisdelingsprogramma vanuit Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland.

1. Praktisch ondersteuningsprogramma

Doel van het ondersteuningsprogramma

Doel van het programma was om gemeenten vraaggericht te ondersteunen bij het organiseren van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Meer informatie kunt u vinden in de publicatie Stappenplan Gezondheidsbevordering statushouders: Wat is er lokaal nodig? (juni 2016). Einddoel was de inbedding van de gezondheid van nieuwkomers in het reguliere welzijns- en gezondheidsbeleid.

Regiocoördinatoren

Per GGD-regio waren één of twee regiocoördinatoren aangesteld. Zij adviseerden gemeenten en ondersteunden bij het maken van een plan van aanpak: een lokale integrale aanpak gericht op preventie, zorg en gezondheidsbevordering van statushouders. Uitgangspunt was de lokale situatie in de gemeente of de regio; er is geen blauwdruk die voor elke regio gebruikt kan worden.

2. Kennisprogramma

Doel van het kennisdelingsprogramma

Het kennisdelingsprogramma voor gemeenten en zorgprofessionals werd uitgevoerd door Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Via het kennisdelingsprogramma werden ervaringen, goede voorbeelden en kennis gedeeld en geborgd. Regiocoördinatoren hadden een actieve rol in het verspreiden en ophalen van deze praktische kennis.

Gemeenten en zorgprofessionals hebben allebei behoefte aan aanvullende kennis, deskundigheidsbevordering en praktische tips en tools rondom de gezondheid van deze doelgroep. Vanuit het kennisdelingsprogramma voorzagen Pharos en GGD GHOR Nederland in samenwerking met verschillende kennis- en thema-instituten ook in deze behoefte.

Thema's kennisdelingsprogramma

Het kennisprogramma richtte zich als eerste op de volgende gezondheidsthema’s:

  1. Activering, participatie en gezondheid
  2. Preventie diabetes en stimuleren gezonde leefstijl
  3. Mentale veerkracht en gezondheid
  4. Seksuele gezondheid en reproductieve gezondheid
  5. Veerkracht en gezondheid jeugd
  6. Infectieziekten