Een opdc is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. Het opdc verzorgt geen onderwijs, maar levert diensten ter ondersteuning van leerlingen op de scholen die het samenwerkingsverband zijn aangegaan. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het OPDC zijn derhalve in alle gevallen ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs scholen. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het opdc. Het opdc heeft geen (zelfstandige) aanspraak op door de gemeente bekostigde huisvesting. Om deze reden is in het ruimtebehoeftemodel van Bijlage III, Deel B in de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs niet voorzien in een aparte ruimtebehoefte voor een OPDC.

Op 16 juli 2008 is over dit onderwerp een uitspraak gedaan door de Raad van State:
‘De bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband dienen gezamenlijk zorg te dragen voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs voor leerlingen voor wie een orthopedagogische en orthodidactische benadering is geboden. Deze gezagsorganen kunnen gezamenlijk een of meer voorzieningen in het samenwerkingsverband aanduiden als opdc. Een opdc is derhalve een dienstencentrum van het samenwerkingsverband waarin deskundig personeel werkzaam is dat te hulp geroepen kan worden voor orthopadegogische of -didactische taken of waar leerlingen tijdelijk opgevangen kunnen worden. De scholen die zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband dienen de voorzieningen voor een toereikende organisatie en deskundige ondersteuning van het onderwijs te bekostigen. Dat is niet anders indien deze voorzieningen zijn aangeduid als en ondergebracht in een opdc. De rechtbank is dan ook terecht tot de conclusie gekomen dat de scholen binnen het samenwerkingsverband verantwoordelijk zijn voor de huisvesting van het opdc. Hieraan doet niet af dat een opdc onderwijstaken uitvoert, nu scholen wat de huisvesting betreft niet per onderwijstaak worden bekostigd, maar op basis van het aantal leerlingen dat gelijktijdig op de school aanwezig is.’

Meer informatie