De inrichting van de financiële verhoudingen tussen Rijk en medeoverheden is te beschouwen als een randvoorwaarde voor een succesvolle uitvoering van dit programma. Het Rijk en de medeoverheden werken daarom binnen het interbestuurlijk programma aan afspraken over passende financiële verhoudingen. Over de normeringssystematiek is reeds overeenstemming bereikt; over de herziening van de financiële verhoudingen, de EMU-normering, de overheveling van de Integratie-uitkering Sociaal Domein (IUSD) en diverse fiscale thema’s is onderstaande aanzet voor afspraken opgenomen.

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

Opgave 9: Passende financiële verhoudingen

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april 2018 kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

De uitwerking van deze opgave vindt u in de presentatie onder 'Meer informatie'. 

Aan de slag!

In het najaar van 2018 wordt vanuit de VNG meer gecommuniceerd over deze opgave.

Meer informatie

Behaalde resultaten 

√ IUSD overgeheveld van de Algemene Uitkering van het gemeentefonds.
√ Start gezamenlijke verkenning naar de interbestuurlijke en financiële verhoudingen.
√ Afschaffing van de macronorm OZB in het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 2 april 2019.
√ Afspraken rondom EMU-saldo.
√ Procesafspraak rondom btw op samenwerking.

Toekomst

□ Afronding verdeelonderzoeken voor sociaal domein (circa 14 miljard euro) en de rest van de algemene uitkering (circa 14 miljard euro).
□ Evaluatie normeringssystematiek.
□ Aanpassing uitkeringsstelsel.
□ Overzicht financieringsmogelijkheden en innovatieve vormen van financiering.
□ Inventarisatie fiscale knelpunten.
 

Meer informatie