Maatschappelijke opgave is het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

Opgave 7: Het voorkomen en oplossen van problematische schulden

Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april 2018 kwamen gemeenteambtenaren en VNG-medewerkers samen in Den Bosch.

Centraal stond de vraag: wat doen gemeenten al op de opgaven en wat is nodig om effectiever en sneller resultaat te behalen?


Uitwerking maatschappelijke opgave

In de startnotitie van het Interbestuurlijk Programma is de ambitie afgesproken om het aantal mensen met problematische schulden substantieel terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen door beginnende schulden vroeg te signaleren.

Tijdens de startdag van donderdag 5 april is de opgave verdeeld in drie onderdelen:

 1. De gemeentelijke samenwerking met de grote uitvoerders (en private partijen)
 • In de uitvoeringspraktijk gemeenten en de grote uitvoerders aan elkaar verbinden.
 • De lopende en startende pilots tussen gemeenten en één of meerdere grote uitvoerders inventariseren en bekijken: wat werkt en wat niet.
 • Kennisdelen op landelijk niveau tussen gemeenten en grote uitvoerders over vroegsignalering, ontzorgen kwetsbare burger, betalingsmogelijkheden, opschalen bij schrijnende gevallen (Stella teams van Belastingdienst en team schrijnende gevallen van CJIB).
 1. De gemeentelijke samenwerking met de departementen
 • Korte en lange termijn oplossingen voor het landelijke toeslagenstelsel.
 • Korte en lange termijn oplossingen voor de incasso-stapeling en ontzorgen kwetsbare mensen.
 • Korte en lange termijn oplossingen voor het beschermingsbewind.
 1. De aanpak van en het voorkomen van problematische schulden door gemeenten (uitvoeringspraktijk)
 • In de komende periode gaan alle betrokken overheden en partijen aan de slag met het verder inventariseren en prioriteren van bovenstaande thema’s.

Om de lokale opgave te doen slagen, hebben we in de samenwerking met de grote uitvoerders en de Rijksoverheid het volgende nodig:

 1. Gelijkgestemde agenda’s tussen de verschillende departementen en integraal handelen op het terrein van schulden. 
 2. Een landelijk eenduidig humaner incassobeleid-en uitvoering. 
 3. Het mogelijk maken van gegevensuitwisseling (en goede ICT-applicaties) om twee redenen: 
  1. Bestaande dienstverlening optimaliseren (versnellen van processen in de schuldhulpverlening).
  2. En nieuwe vormen van dienstverlening organiseren en nadrukkelijk voor preventie en vroegsignalering.
 4. Capaciteit voor gemeenten en grote uitvoerders om de gezamenlijke ambities waar te kunnen maken.

Aan de slag!

In de komende periode gaan alle betrokken overheden en partijen aan de slag met het verder inventariseren en prioriteren van bovenstaande thema’s.

Behaalde resultaten 

√ De ambitie om problematische schulden te voorkomen en op te lossen maakt deel uit van de brede schuldenaanpak. Binnen die aanpak is een aantal IBP-bijeenkomsten georganiseerd. Daar besprak een brede groep betrokkenen op welke thema’s binnen de schuldenaanpak extra aandacht en versnelling wenselijk is.
√ Concept Actie-agenda die is opgesteld samen met de betrokken partijen.

Toekomst

□ Bewaken van samenhang met andere trajecten, zoals de Brede Schuldenaanpak, Eenvoudig Maatwerk (onderdeel van het Programma Sociaal Domein) en Schouders eronder.
□ Het gezamenlijk verder brengen en nader concretiseren van de maatregelen uit de concept Actie-agenda waarbij ook meer aandacht zal uitgaan naar wat op de korte termijn mogelijk is.
□ Het (waar mogelijk) borgen van benoemde acties in lopende trajecten.
 

Meer informatie