De weg naar een economisch vitaal, leefbaar en ecologisch duurzaam platteland is een traject van de lange adem. Geen enkele partij kan deze opgaven afzonderlijk realiseren. Het IBP Vitaal Platteland wil een aantal stevige stappen zetten, met een gebiedsgerichte aanpak én door met alle overheden de krachten te bundelen. Deze ambitie is uitgewerkt in concrete samenwerkingsafspraken. Daarnaast zijn vijftien kansrijke gebieden gestart. Daar wordt in lijn met deze afspraken gewerkt aan uiteenlopende opgaven.

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de IBP opgave Vitaal Platteland en op de website van de Overheid van NU:

Behaalde resultaten 

√ Vijftien kansrijke gebieden in kaart gebracht om gebiedsgericht met de transitieopgaven aan de slag te gaan.
√ Gebiedsprogramma’s met gebiedsagenda’s om de transitieopgaven in gebieden uit te kunnen voeren. Deze agenda’s bieden op basis van lange termijn koers de ruimte om kansen op de korte termijn te benutten.
√ Instellen van driemaandelijkse werkplaatsbijeenkomsten (community of practice) om van elkaar te leren en ervaringen uit te wisselen.
√ Start Lerende Evaluatie door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
√ Jaarlijkse bestuurlijke bijeenkomst georganiseerd met dilemma's uit de praktijk.

Toekomst

□ Voor de vijftien kansrijke gebieden wordt vanuit LNV 40 miljoen euro en vanuit medeoverheden en andere gebiedspartijen 145 miljoen euro beschikbaar gesteld.
□ Eindadvies Lerende Evaluatie PBL.