Het economisch systeem op regionaal niveau is te zien als een ‘ecosysteem’, waarbij succes wordt bepaald door een groot aantal factoren. Dan gaat het bijvoorbeeld om een goed functionerende arbeidsmarkt, opgeleide beroepsbevolking, actief en innovatief bedrijfsleven en aanwezig leiderschap. Maar ook om bereikbaarheid, digitalisering, verduurzaming en de kwaliteit van de woon- en leefomgeving met goede voorzieningen, cultuur en erfgoed. Ieder gebied heeft door de onderscheidende economische structuur en omstandigheden zijn eigen kansen en problemen.

  • Volgens Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft Nederland behoefte aan een nieuw regionaal-economisch beleid: een beleid waarin nationale en regionale agenda’s op elkaar zijn afgestemd.
  • Dit vraagstuk en de interbestuurlijke én integrale samenwerking die dat vraagt maakt ook onderdeel uit van het thema ‘naar een duurzame concurrerende economie’ binnen het traject van de Nationale Omgevingsvisie.

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

Behaalde resultaten 

√ Regio’s hebben zich bij het traject aangesloten als proeftuin, óf in een schil daaromheen, en starten met het, in samenwerking met regionale partijen, opstellen van een integrale ontwikkelstrategie voor de regionale economie.
√ Start van de proeftuinen en het leertraject tijdens een werkconferentie in oktober 2019. De proeftuinen kennen een doorlooptijd van 18 maanden.
√ Proeftuinen worden zowel inhoudelijk, als op het proces van interbestuurlijk samenwerken, gefaciliteerd en ondersteund. Door te monitoren en te evalueren gedurende de loop van de proeftuinen, zal kennis over het traject ook ter beschikking komen voor andere regio’s.

Toekomst

□ Eindresultaten zijn leerervaringen over verschillende aanpakken van integrale ontwikkelstrategieën voor de regionale economie, en gedocumenteerde leerervaringen over de betekenis van die aanpakken voor de samenwerkingskracht van zowel de triple helix partijen in de regio als departementen, alsmede voor de onderlinge samenwerkingen tussen Rijk en regio.
 

Meer informatie