Sinds het einde van de crisis is de vraag naar woningen sterk toegenomen. Er zijn meer woningen nodig van goede kwaliteit, op de juiste locatie en passend bij de financiële mogelijkheden en wensen van bewoners. Daarom moet de komende periode extra aandacht besteed worden aan het vergroten en versnellen van de bouwproductie. Naast het bijbouwen is het goed benutten en transformeren van de bestaande woningvoorraad belangrijk (doorstroming en meer flexibiliteit) en moet er aandacht zijn voor betaalbaarheid en duurzaamheid. Ook de relatie met het blijven garanderen van de mobiliteit (weg en openbaar vervoer) is van groot belang.

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

  Uitwerking maatschappelijke opgave

  Op de startdag van het Interbestuurlijk Programma op 5 april 2018 zijn op het gebied van het toekomstbestendig wonen verschillende uitdagingen geconstateerd: 

  • Versnellen en vergroten bouwproductie
  • Transformatie bestaande woningvoorraad
   • Aanpak particuliere woningvoorraad
   • Segregatie
  • Betaalbaarheid
  • Duurzaamheid
  • Mobiliteit en wonen
  • Wonen en zorg

  Op deze zes onderdelen liggen allerlei uitdagingen, die in het IBP verder uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden. Het is belangrijk om bij de verdere uitwerking van het IBP rekening te houden met het sociale aspect van de opgave: verduurzaming, doelgroepenhuisvesting, het opbouwen van de wijk en transformatie hebben daar allemaal mee te maken. Een tweede punt dat vaak terugkomt is de financiering: hoe gaan we de verduurzaming financieren? Het derde aandachtspunt is de samenwerking tussen het rijk, gemeenten en provincies: deze samenwerking kan beter, er wordt nu vooral op lokaal gebied gewerkt.

  Aan de slag!

  Het IBP kan helpen om concrete plannen en afspraken te maken die de uitvoering van bestaande plannen versnellen. Op de startdag is vanuit de gemeenten een kerngroep gevormd die, met ondersteuning van de VNG, onderling en met het Ministerie van BZK contact onderhoudt. De Woonagenda is het eerste onderwerp waarop de gemeenten met het Ministerie aan tafel gaan. Verder heeft BZK aangegeven te willen weten tegen welke wet- en regelgeving gemeenten aanlopen.

  Behaalde resultaten 

  √ Medeoverheden hebben aangegeven de thema’s die aan de orde komen in de Nationale woonagenda zeer herkenbaar te vinden.
  √ Woondeals met vijf grootstedelijke regio’s. De woondeals bevatten afspraken over de versnelling van de bouw op de korte termijn en ambities voor bredere gebiedsontwikkelingen voor de langere termijn.
  √ Evaluatie woningwet afgerond.
  √ Stimuleringsaanpak flexwonen om de kansen voor kwetsbare groepen en spoedzoekers op de woningmarkt te vergroten.
  √ Het Programma Langer thuis, de meerjarenagenda beschermd wonen/maatschappelijke opvang, het actieplan dak- en thuisloze jongeren, het landelijk actieplan studentenhuisvesting zijn afgesloten om doelgroepen op de woningmarkt te helpen.
  √ Het programma Goed Verhuurderschap is ingezet om huisjesmelkers op de woningmarkt tegen te gaan.

  Toekomst

  □ Uitwerking verschillende acties uit de programma’s voor de verschillende doelgroepen.
  □ Uitwerking afspraken uit de verschillende woondeals.
  □ Nadere uitwerking van het traject Goed Verhuurderschap.
   

  Meer informatie