Een aantal overkoepelende thema’s raakt meerdere opgaven. Daarnaast bestaan crossovers tussen de opgaven. Het interbestuurlijk programma houdt overzicht over overlap tussen opgaven en tussen overlap met overkoepelende thema’s. Hieronder staat een aantal thema’s waarvan bekend is dat ze meerdere opgaven raken. 

  1. Regionale gebiedsgerichte aanpak
  2. Krimp en bevolkingsdaling
  3. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)
  4. Europese Unie
  5. Grensoverschrijdende samenwerking

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

1. Regionale gebiedsgerichte aanpak

Behaalde resultaten 

√ Inrichten en voortzetten van verschillende instrumenten gericht op gebiedsgerichte samenwerking: onder meer regionale deals, City Deals, Regionale Energie Strategieën (RES), Woondeals.

2. Bevolkingsdaling

Behaalde resultaten 

√ In november 2018 is de Kamerbrief Van Krimp naar Kracht met een nieuwe koers van het Actieplan Bevolkingsdaling aangeboden aan de Tweede Kamer.
√ In november 2018 zijn vier Regio Deals in krimpgebieden aangewezen vanuit de Regio Envelop.

Toekomst

□ Er worden in 2019 en 2020 zes maatwerktrajecten gestart (deels overlap met Regio Deals uit Regio Envelop) waarin krimpopgaven en nationale opgaven worden verbonden.
□ Er wordt een strategische verkenning uitgevoerd naar het vervolg van het programma Bevolkingsdaling na 2020.
□ Derde voortgangsrapportage van het Actieplan Bevolkingsdaling.
□ Op 31 oktober 2019 wordt weer een nationaal congres bevolkingsdaling georganiseerd.

3. Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Behaalde resultaten 

√ Lancering Ontwerp NOVI op 20 juni 2019: de langetermijnvisie voor een duurzame fysieke leefomgeving.
√ Pilot Omgevingsagenda Oost.

Toekomst

□ Stapsgewijs starten met de inrichting van Omgevingsagenda’s voor een samenhangende gebiedsgerichte aanpak.

4, Europese Unie

Behaalde resultaten 

√ Verkenning naar dossiers waar Rijk en medeoverheden op willen samenwerken is uitgevoerd.
√ Synergiedocument Europese fondsen 2021-2027.
√ Er zijn twee thema’s geïdentificeerd waar Rijk en medeoverheden gezamenlijk op gaan inzetten: Europese territoriale Agenda en Gemeenschappelijke Landbouwbeleid.

Toekomst

□ BZK blijft Urban Agenda EU ondersteunen.
□ Rijk en medeoverheden blijven samenwerken aan invulling Europese fondsen 2021-2027.
□ Extra inspanning voor betere samenwerking Rijk en medeoverheden op EU-dossiers.

5. Grensoverschrijdende samenwerking

Behaalde resultaten 

√ Grensstatistieken zijn geëvalueerd, er is een plan van aanpak voor grenseffecten opgesteld en er zijn afspraken gemaakt over structurele financiering van de grensinformatiepunten.
√ In november 2018 hebben de Vlaams-Nederlandse Top en Regeringsdialoog met Noordrijn-Westfalen (NRW) plaatsvonden. Daar zijn diverse afspraken gemaakt, onder meer over de governancestructuur met NRW en Vlaanderen.

Toekomst

□ Uitwerking van de regio-deals in de grensregio’s, borgen van grensstatistieken, vergroten van de aandacht voor grenseffecten, stimuleren van grensoverschrijdende jeugduitwisseling.
□ Onderzoek naar juridische instrumenten voor grensbelemmeringen (met Vlaanderen).
□ Organiseren van de eerste grenslandconferentie (met NRW) en bekrachtiging van de governance met Nedersaksen.

Meer informatie