Er ligt een grote opgave om tot een duurzaam Nederland te komen. Het tegengaan van klimaatverandering, aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering en een transitie naar een circulaire economie zijn randvoorwaarden voor behoud van een gezonde, veilige leefomgeving en onze welvaart. Een florerend regionaal ecosysteem en een regionale aanpak van de energietransitie zijn essentieel om een duurzaam Nederland te realiseren. Daarnaast biedt de transitie kansen voor economische ontwikkeling.

Een duurzaam Nederland vereist een transitie op economisch, sociaal, ruimtelijk, energie- en ecologisch gebied en een fundamentele verandering van denken en handelen. Het gaat om grote maatschappelijke, economische én ruimtelijke veranderingen waarin we van iedere inwoner, ieder bedrijf en tal van betrokken organisaties iets vragen. Dat kan alleen als de samenleving begrip heeft voor en actief deelnemer is aan de te nemen maatregelen.

Overheid van Nu

Kijk voor de actuele stand van zaken op de website van de Overheid van Nu

De opgave klimaat bestaat uit drie onderdelen:

  • Energietransitie
  • Klimaatadaptie
  • Circulaire economie

Op deze drie deelonderwerpen gebeurt al heel veel: er worden afzonderlijke akkoorden gesloten om aan de opgaven te werken. Het belangrijkste is daarom om in het kader van het IBP te zoeken de dwarsverbanden tussen deze drie opgaven. Daarnaast zijn er een aantal concrete zaken die en bijdrage kunnen leveren:

  • Op het gebied van wetten en regelgeving. Bijvoorbeeld de wijze waarop de energietransitie kan worden uitgevoerd met de instrumenten uit de Omgevingswet. 
  • Op het gebied van rollen: Bijvoorbeeld de rol die een waterschap kan vervullen door schone energie te leveren (energietransitie) door grondstoffen te scheiden uit het afval (circulaire economie).

Aan de slag!

Concreet zou het goed zijn als er per college één iemand de portefeuille klimaat heeft, zodat deze persoon grensoverschrijdend werkt en de dwarsverbanden kan constateren. Deze opgave moet echt in de regio worden uitgewerkt.

Behaalde resultaten 

√ Start van het nationaal programma RES.
√ Klimaatakkoord: commitment aan de 49% CO2-reductiedoelstelling.
√ Regio’s bereiden concept RES voor.
√ Bestuursakkoord klimaatadaptatie.
√ Eerste adaptatieprojecten van start. Ook medeoverheden hebben capaciteit gereserveerd.
√ Het Rijk heeft 20 miljoen beschikbaar gesteld in de periode 2019 - 2020 voor pilots, procesondersteuning en kennisontwikkeling en -deling.
√ Begin 2019 is het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2019 - 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer.
√ Lancering Versnellingshuis voor opschalen en versnellen van circulaire initiatieven.

Toekomst

□ Tweede tranche adaptatieprojecten eind 2019. Toekenning februari 2020.
□ Wijziging Waterwet om middelen uit Deltafonds beschikbaar te stellen voor regionale maatregelen tegen wateroverlast (verwachte inwerkingtreding 2021).
□ Rijk en medeoverheden werken gezamenlijk aan regionale CE-strategieën.

Meer informatie