In de overgangsfase (van de inwerkingtreding van de wet tot 2029) moet de gemeente het tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet.

omgevingswet-opbouwen-omgevingsplan

Dit deel van de werkwijzer geeft een toelichting op de aspecten die bij het opbouwen een rol spelen.

Het tijdelijke omgevingsplan: omgevingsplan van rechtswege

Alle gemeenten hebben bij inwerkingtreding van de Omgevingswet een omgevingsplan van rechtswege met daarin onder andere de oude bestemmingsplannen, beheersverordeningen en de bruidsschat. Lees meer

De bruidsschat

Onder de Omgevingswet verhuizen veel regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Dit heet ook wel de 'bruidsschat'. Lees meer

Wettelijke kaders: van tijdelijk omgevingsplan naar omgevingsplan nieuwe stijl

De wet stelt kaders voor de transitie van het tijdelijk omgevingsplan naar het definitieve omgevingsplan.

Ontwerpkeuzes omgevingsplan

Ontwerpkeuzes voor het omgevingsplan hebben langdurige gevolgen. Het is dus verstandig hier vooraf goed over na te denken. Lees meer

Stap voor stap opbouwen

Het nieuwe omgevingsplan wordt stap voor stap opgebouwd: themagericht en/of gebieds/locatiegericht

Integratie van verordeningen

Een deel van de gemeentelijke verordenende bevoegdheden gaat op in het omgevingsplan.