In samenwerking met het ministerie van VenJ organiseerde het Schakelteam op 28 juni 2017 een ontwikkelplein over informatiedeling met betrekking tot de aanpak van personen met verward gedrag.

De ruim negentig deelnemers werden op de hoogte gebracht van actuele ontwikkelingen binnen het zorg-, veiligheids- en sociaal domein. Daarnaast kregen zij goede voorbeelden aangereikt, waarbij informatiedeling steeds het centrale onderwerp was.

Tijdens de plenaire bijdragen en workshops kwam het gesprek goed op gang. De betrokkenheid van de deelnemers weerspiegelde eens te meer het belang van goede informatiedeling en de noodzaak om hierover op lokaal, regionaal en landelijk niveau goede afspraken te maken. Een terugblik op een proactieve bijeenkomst.

Randvoorwaarden voor effectieve ketensamenwerking

John Goedee van de Tilburg University ontwikkelde een model voor het inrichten, besturen en monitoren van complexe, multidisciplinaire samenwerking. Een van de belangrijke randvoorwaarden voor een effectieve integrale aanpak in de samenwerkingscontext is informatiedeling.

Handvat Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein

Het juridische handvat voor Veiligheidshuizen 'Gegevensdeling in het zorg- en veiligheidsdomein' is in meerdere bestuurlijke gremia omarmd als richtinggevend document voor het delen van informatie bij integrale, ketenoverstijgende samenwerking rondom complexe problematiek.

Strategisch adviseur Léon Sonnenschein introduceerde het handvat en de instrumenten die op basis daarvan worden ontwikkeld. Aan de hand van een animatiefilm legde Kyra van Riet, privacy officer DGSenB ministerie VenJ, uit hoe er in de praktijk met het handvat kan worden gewerkt.

Analyse van behoeften, problemen en oplossingsrichtingen bij domeinoverstijgende informatie-uitwisseling

(Overheids)organisaties in het veiligheids-, zorg- en sociaal domein opereren steeds vaker in domeinoverstijgende samenwerkingsverbanden als het gaat om integrale persoonsgerichte aanpakken. Hierbij speelt informatie-uitwisseling een belangrijke rol.

Samen met de Veiligheidshuizen Den Haag, Rotterdam, Midden-Brabant en Amsterdam (AcVZ) voerde PwC-consultant Joost Visser een analyse uit naar de behoeften, problemen en oplossingsrichtingen bij domeinoverstijgende informatie-uitwisseling.

Een gesprek over informatie-uitwisseling

Schakelteamlid Joke van der Meulen en ‘straatadvocaat’ Rutger Colin Kips bespraken het onderwerp informatiedeling bezien vanuit cliënt- en familieperspectief.

Rutger: “Het gaat erom wat wel mag en niet wat niet mag… Zie informatiedeling als een voetbalveld. De zij- en achterlijnen van het speelveld bepalen de grens van wat er mag. Het gaat er niet om wat er buiten die lijnen gebeurt, maar wat er binnen de lijnen kan.”

Tuchtrecht in de gezondheidszorg

Het medisch beroepsgeheim staat informatiedeling met derden door hulpverleners in principe in de weg. Er zijn uitzonderingen mogelijk, maar het kan voor hulpverleners lastig zijn te bepalen hoeveel ruimte er is.

Naast enkele uitgangspunten en cijfers ging Marian Barendrecht, plv. secretaris Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, aan de hand van casuïstiek in op een aantal klachten dat de afgelopen jaren aan de tuchtcolleges werd voorgelegd.

Workshops

Naast het plenaire gedeelte werd een zestal uiteenlopende workshops gegeven. Onderwerpen waren onder meer de Wet verplichte ggz, het Regionaal Informatie- en Kennis Knooppunt in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Midden-Brabant, de integrale persoonsgerichte aanpak in Amsterdam en de effecten van wet- en regelgeving op het gebied van informatiedeling voor een ggz-instelling en de professionals die daar werkzaam zijn.