Ontwerpkeuzes voor het omgevingsplan hebben langdurige gevolgen. Het is dus verstandig hier vooraf goed over na te denken.

Het kader van de Omgevingswet biedt meer ruimte dan dat onder de Wet ruimtelijke ordening. Dat betekent dat gemeenten relatief veel vrijheid hebben in de manier waarop ze het omgevingsplan structureren en de wijze waarop ze de regels in het plan vormgeven. Daarnaast krijgen gemeenten onder de Omgevingswet ook meer ruimte om beleidsinhoudelijke keuzes te maken.

Keuzes maken

Een gemeente kan bijvoorbeeld keuzes maken over de vraag welke activiteiten een gemeente wil toestaan en over het werken met open of gesloten normen. Ook heeft een gemeente  mogelijkheden om te kiezen voor algemene regels en vergunningplichten en de varianten daartussen zoals  informatieplichten en meldingsplichten.

Stap voor stap opbouwen

Het omgevingsplan wordt stap voor stap opgebouwd vanuit het initieel omgevingsplan naar het nieuwe deel van het omgevingsplan. Uiteindelijk mondt dit uit in één omgevingsplan dat voldoet aan de eisen uit de Omgevingswet.

Keuze structuur is voor lange termijn

De ontwerpkeuzen voor de structuur van het omgevingsplan die de gemeente bij de eerste stappen maakt hebben langdurige gevolgen. De oorzaak hiervan is dat een omgevingsplan het hele grondgebied omvat. Dat geeft minder vrijheidsgraden om het plan voor een of meer deelgebieden een geheel afwijkende structuur te geven. Daarnaast worden ook een deel van de APV’s opgenomen in het omgevingsplan. Dit maakt het lastig om in een later stadium van de overgangsfase te switchen naar een andere structuur. Het is dus verstandig om vooraf een ontwerp te maken van het daadwerkelijke omgevingsplan. Dat geeft de ruimte om weloverwogen richtinggevende keuzen te maken.

Ondersteuning

Om gemeenten te ondersteunen bij het maken van deze structuurkeuzes heeft de VNG een aantal hulpmiddelen ontwikkeld :

  • Het keuzepaneel schetst de strategische keuzes te die door de raad en het college gemaakt moeten worden voor de invoering van de Omgevingswet en het tot stand komen van het omgevingsplan.
  • Het spiekbriefje omgevingsplan geeft een gedetailleerder inzicht in de verplichtingen, keuzes en de mogelijkheden die de wet biedt.
  • De online tool 'ontwerpvragen omgevingsplan', waarmee u op basis van keuzes aangeeft welke type regels u op moet nemen in welk hoofdstuk van het omgevingsplan.
  • Het Casco omgevingsplan biedt een structuur en inhoudsopgave voor het omgevingsplan. Het geeft u ook toelichting op het gebruik van deze structuur.

Deze en andere hulpmiddelen zijn te vinden in de Producten- en dienstencatalogus.