In de regio's die deelnamen aan het ondersteuningsprogramma onderzocht Movisie het proces van deze samenwerking. Movisie beschrijft in een rapport de bevindingen en doet op basis van de conclusies enkele aanbevelingen.

De deelnemende regio's bevonden zich op het moment van onderzoek overwegend nog in de fase van samenwerkingsafspraken maken. Er was nog weinig sprake van doorontwikkeling en implementatie, waardoor het rapport vooral gaat over de voorwaarden waaronder aan een solide samenwerking kan worden gebouwd en nauwelijks over het optimaliseren van de samenwerking.

Voorop staat dat zowel de deelnemende zorgverzekeraars als de gemeenten het belang van de samenwerking onderkennen.


Succesfactoren

Als kritische succesfactoren voor regionale samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars noemen de onderzoekers onder meer:

  • Een goed georganiseerde samenwerking tussen de regiogemeenten onderling. Daar ontbreekt het soms nog aan.
  • Elkaar kennen en dus ook continuïteit in de contactpersonen.
  • De juiste competenties en het juiste mandaat aan tafel.
  • Bestuurlijke dekking.
  • Afspraken via een zorgverzekeraar of zorgverzekeraars die elkaar volgen.

De uitkomsten zijn niet representatief voor Nederland. De meeste conclusies zijn niet verrassend, maar geven wel een beeld waar men in de samenwerking tegenaan loopt.

Meer informatie

Lees het rapport Werken aan een solide samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars (pdf)