Het omgevingsplan van de gemeente bevat de regels voor de fysieke leefomgeving op gemeentelijk niveau. Elke gemeente stelt één omgevingsplan op waarin alle gemeentelijke regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

In het omgevingsplan worden regels gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Deze regels kunnen dus onder andere worden gesteld voor activiteiten.

Omgevingswet - Juridische kerninstrumenten

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet beschikken gemeenten over een tijdelijk omgevingsplan. Dit tijdelijk omgevingsplan ontstaat van rechtswege. In de periode van de inwerkingtreding van de wet tot 2029 moeten gemeenten het tijdelijk omgevingsplan omzetten in het omgevingsplan nieuwe stijl: een omgevingsplan dat voldoet aan alle regels van de Omgevingswet. Deze periode noemen we overgangsfase.

Tot inwerkingtreding - oefenen met opstellen omgevingsplan

In de periode tot de inwerkingtreding van de wet kan de gemeente al oefenen met het opstellen van een omgevingsplan. Er zijn geen verplichte onderdelen die de gemeente voor de inwerkingtreding af moet hebben, wel zijn er onderdelen waarvan het erg wenselijk is dat de gemeente ze voor de inwerkingtreding klaar heeft. Deze onderdelen staan aangegeven in de roadmap invoering Omgevingswet.

De algemene regels die nu nog op rijksniveau zijn opgenomen, maar vanaf de inwerkingtreding aan gemeenten worden overgelaten,  worden ook wel de bruidsschat genoemd. Dit zijn de regels die worden gedecentraliseerd, deze worden (naar alle waarschijnlijkheid) opgenomen in het tijdelijke deel van het omgevingsplan.  Bij de consultatieversie van het Invoeringsbesluit is een deel van de bruidsschat gepubliceerd.

Er zijn meerdere manieren om te komen tot een omgevingsplan. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de Aandeslagkaart of onder praktijkproeven en pilots.

Vanaf inwerkingtreding - van rechtswege tijdelijk omgevingsplan

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, krijgt elke gemeente een omgevingsplan van rechtswege. In dit plan zijn onder andere de bestaande bestemmingsplannen, beheersverordeningen en wijzigings- en uitwerkingsplannen opgenomen. (Zie voor een volledig overzicht, artikel 4.6, eerste lid, van de Invoeringswet Omgevingswet). De lokale gemeentelijke verordeningen maken nog geen deel uit van het tijdelijke omgevingsplan, deze kunnen in principe tot 2029 nog blijven bestaan. De gemeente hoeft deze plannen dus niet opnieuw vast te stellen. De bestaande plannen en verordeningen zijn echter nog niet opgesteld in de geest, of volgens de regels van de Omgevingswet. 

Het nieuwe omgevingsplan kan vanaf de inwerkingtreding per locatie worden opgebouwd, door een nieuw deel van omgevingsplan vast te stellen, of thematisch worden opgebouwd, door regels over een bepaald thema voor het hele grondgebied vast te stellen. De exacte mogelijkheden van het overgangsrecht, zijn bekend als de Invoeringswet en Invoeringsbesluit zijn vastgesteld.

Het Rijk zorgt ervoor dat de bruidsschatregels deel zullen uitmaken van het tijdelijke omgevingsplan. Van de inwerkingtreding tot 2029 kunnen gemeenten deze regels intrekken of aanpassen.

Tot 2029 - overgangsfase nieuwe regels

In bestemmingsplannen staan alleen ruimtelijke regels, terwijl in het omgevingsplan alle regels over de fysieke leefomgeving waaronder ook milieu en erfgoed, komen te staan. Daarom is er tot 2029 een overgangsfase waarin de gemeente nieuwe regels in het omgevingsplan kan opnemen ter vervanging van de oude ruimtelijke plannen en verordeningen. Ook moeten in dit omgevingsplan de instructieregels vanuit het Rijk en de provincie verwerkt worden.

Meer informatie

De VNG ontwikkelt staalkaarten voor het omgevingsplan, waaronder een voorbeeldstructuur. Het casco laat de structuur van het omgevingsplan zien. De staalkaarten bevatten (juridische) regels die als voorbeeld en inspiratie voor een gemeente kunnen dienen. Lees hier meer over de staalkaarten.

Voordat een gemeente aan de slag gaat met het opstellen van een omgevingsplan is het verstandig om eerst een aantal ontwerpvragen te doorlopen: Wat zijn mijn kaders, wat wil ik regelen en hoe wil ik het regelen? Bij het beantwoorden van deze vragen maakt de gemeente keuzes, die bepalen hoe het omgevingsplan eruit komt te zien. In de staalkaarten wordt in de toelichting uitgelegd hoe de ontwerpvragen hebben geleid tot de verschillende varianten in de staalkaart.

Als gemeente wilt u zowel flexibel zijn als zekerheid kunnen bieden. Inwoners en ondernemers moeten immers weten waar ze aan toe zijn. De uitdaging bij het maken van een omgevingsplan is om zowel ruimte als rechtszekerheid te bieden. Maatwerk kan hier een brug tussen vormen. Daarvoor is wel een goede onderbouwing nodig. Lees hier meer over het maatwerk omgevingsplan. Lees hier meer.

 

De Omgevingswet zorgt voor een samenhangende benadering van de fysieke leefomge­ving. In de Omgevingswet worden daardoor het ruimtelijk spoor en het milieuspoor verder geïntegreerd. Het gemeentelijke omgevingsplan is straks hét instrument waarin deze integratie op lokaal niveau plaatsvindt. Vooruitlopend op de komst van het omgevingsplan en de Omgevingswet kunnen gemeenten op grond van de Crisis- en herstelwet experimenteren met het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Door een wijziging van de Crisis- en herstelwet (Transitiewet) kan een project laagdrempelig worden aangemeld voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Dit maakt het gemakkelijker onder het huidige recht te anticiperen op de Omgevingswet.

Meer informatie

Veel gemeenten zijn op dit moment bezig met de voorbereiding op het opstellen van een omgevingsplan. De Omgevingswet stelt eisen aan dit kerninstrument en biedt mogelijkheden. 

Dit spiekbriefje geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat zijn verplichtingen (zonder keuzemogelijkheden)?
  • Waar heeft u als gemeente een verplichting met een keuzemogelijkheid?
  • Waar moet u keuzes maken indien er sprake van is in uw gemeente?
  • Waar heeft u geen verplichting, enkel een keuze?

Op basis van de spiekbriefjes zijn voor een aantal belangrijke keuzes de mogelijke gevolgen en effecten uitgewerkt.

Het spiekbriefje geeft geen compleet overzicht van alle eisen en keuzemogelijkheden, maar maken de meest relevante onderwerpen voor het omgevingsplan inzichtelijk


Eind juli 2019 heeft een beperkte update plaats gevonden op het spiekbriefje omgevingsplan. De 1.1 versie bevat een klein aantal wijzigingen en toevoegingen vergeleken met de 1.0 versie, dit geldt voor deze onderwerpen: 

  • Bruidsschat
  • Voorbereidingsbesluit
  • Verzwaard adviesrecht gemeenteraad

Meer informatie