Gaat een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling rond de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet in procedure? Dan kan de Crisis- en herstelwet (Chw) mogelijkheden bieden om maximale zekerheid te creëren dat de gebiedsontwikkeling zonder vertraging door kan gaan, zonder afhankelijk te zijn van de invoeringsdatum.

Flexibiliteit door Chw-status

Een Chw-status kan gemeenten flexibiliteit bieden bij het voorbereiden van een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling.

Gaat de gebiedsontwikkeling vóór de beoogde inwerkingtredingsdatum in procedure? Dan kan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte worden voorbereid. Is het dan niet mogelijk om het ontwerp voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage te leggen, dan kan het plan worden omgezet naar een wijziging van het omgevingsplan. Immers, een omgevingsplan en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte (op grond van de Chw) lijken sterk op elkaar.

Gaat de gebiedsontwikkeling ná de beoogde inwerkingtredingsdatum in procedure? Dan zal de gemeente een wijziging van het omgevingsplan voorbereiden. Indien nodig biedt de Chw-status de mogelijkheid om dit alsnog om te zetten naar een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Zo maakt de Chw-status de gemeente minder afhankelijk van de besluitvorming over invoering van de Omgevingswet.

Een gemeente kan er voor kiezen om de Chw-status meteen voor het hele grondgebied aan te vragen. Daarmee kan zij verdere stappen zetten richting het omgevingsplan.

Transitieplan

Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan over veel meer onderwerpen gaan dan een bestemmingsplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Wetgevingstechnisch kunnen ook al stappen worden gezet in de richting van een omgevingsplan. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de ruimere mogelijkheden voor technische publicatie. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan daarmee inhoudelijk én technisch voorsorteren op het omgevingsplan van de Omgevingswet. In zo’n plan kunt u ook voorsorteren op belangrijke uitgangspunten van de Omgevingswet, zoals een integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

Onderzoeken

Houd bij het maken van het plan wel rekening met de onderzoeken voor geluid en externe veiligheid, waarvoor de Omgevingswet een nieuwe rekeningmethode voorschrijft. U kunt de keuze tussen de oude en nieuwe rekenmethode uit de weg gaan door bij het onderzoek beide methoden te hanteren. Dit is met de bestaande rekenmodellen vaak goed mogelijk, zonder veel extra inspanning en kosten. De resultaten beoordeelt u vervolgens tegen respectievelijk het huidig wettelijk regime en Omgevingswet-regime. Zo voorkomt u dat onderzoeken later nogmaals uitgevoerd moeten worden.

Aanmelden

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet u een verzoek indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afhandeling heeft een zekere doorlooptijd. Kijk hier voor meer informatie over het aanmelden (infomil.nl)