Gaat een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling rond de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet in procedure? Dan kan de Crisis- en herstelwet (Chw) mogelijkheden bieden om maximale zekerheid te creëren dat de gebiedsontwikkeling zonder vertraging door kan gaan, zonder afhankelijk te zijn van de invoeringsdatum.

Flexibiliteit door Chw-status

Een Chw-status kan gemeenten flexibiliteit bieden bij het voorbereiden van een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling.

Gaat de gebiedsontwikkeling vóór de beoogde inwerkingtredingsdatum in procedure? Dan kan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte worden voorbereid. Is het dan niet mogelijk om het ontwerp voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage te leggen, dan kan het plan worden omgezet naar een wijziging van het omgevingsplan. Immers, een omgevingsplan en een bestemmingsplan verbrede reikwijdte (op grond van de Chw) lijken sterk op elkaar.

Gaat de gebiedsontwikkeling ná de beoogde inwerkingtredingsdatum in procedure? Dan zal de gemeente een wijziging van het omgevingsplan voorbereiden. Indien nodig biedt de Chw-status de mogelijkheid om dit alsnog om te zetten naar een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Zo maakt de Chw-status de gemeente minder afhankelijk van de besluitvorming over invoering van de Omgevingswet.

Een gemeente kan er voor kiezen om de Chw-status meteen voor het hele grondgebied aan te vragen. Daarmee kan zij verdere stappen zetten richting het omgevingsplan.

Transitieplan

Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan over veel meer onderwerpen gaan dan een bestemmingsplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening. Wetgevingstechnisch kunnen ook al stappen worden gezet in de richting van een omgevingsplan. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van de ruimere mogelijkheden voor technische publicatie. Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte kan daarmee inhoudelijk én technisch voorsorteren op het omgevingsplan van de Omgevingswet. In zo’n plan kunt u ook voorsorteren op belangrijke uitgangspunten van de Omgevingswet, zoals een integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

Onderzoeken

Houd bij het maken van het plan wel rekening met de onderzoeken voor geluid en externe veiligheid, waarvoor de Omgevingswet een nieuwe rekeningmethode voorschrijft. U kunt de keuze tussen de oude en nieuwe rekenmethode uit de weg gaan door bij het onderzoek beide methoden te hanteren. Dit is met de bestaande rekenmodellen vaak goed mogelijk, zonder veel extra inspanning en kosten. De resultaten beoordeelt u vervolgens tegen respectievelijk het huidig wettelijk regime en Omgevingswet-regime. Zo voorkomt u dat onderzoeken later nogmaals uitgevoerd moeten worden.

Aanmelden

Om van deze mogelijkheid gebruik te maken, moet u een verzoek indienen bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De afhandeling heeft een zekere doorlooptijd. Kijk hier voor meer informatie over het aanmelden (infomil.nl)

U kunt uw project aanmelden door middel van een brief aan de Minister voor Volkshuisvestiging en Ruimtelijke Ordening, ondertekend door het college. Hierbij voegt u een ingevuld format. Dit format kunt u opvragen via Monique.Arnolds@minbzk.nl.

Het format bevat 8 in te vullen onderdelen:

  1. Titel project
  2. Indiener
  3. Projectbeschrijving
  4. Hoe draagt het project bij aan de versterking van de economische structuur?
  5. Hoe draagt het project bij aan innovatieve ontwikkelingen?
  6. Hoe draagt het project bij aan duurzaamheid?
  7. Tegen welke wettelijke grens loopt het project aan en wat zou aan wetten/regels moeten veranderen?
  8. Tijdsplanning (start/einde)?

Hieronder vindt u per onderdeel een korte toelichting die u kunt gebruiken om het format in te vullen voor uw gemeente.

1. Titel project

Aanmelding ambtsgebied voor artikel 7g van het Bu Chw.

2. Indiener

Gemeente: …

Naam contactpersoon: …

E-mailadres contactpersoon: …

Telefoonnummer contactpersoon: …

3. Projectbeschrijving

De gemeente … werkt aan de gebiedsontwikkeling(en) … [omschrijving type gebiedsontwikkeling en eventueel locatie]. Deze ontwikkelingen zijn gericht op realisatie van [aantal] woningen/werken/voorzieningen en hebben daarmee een positief effect op de economische structuur van de gemeente. De juridische planologische procedure start ...

4. Hoe draagt het project bij aan de versterking van de economische structuur?

De gemeente … werkt aan de gebiedsontwikkeling(en) … Deze ontwikkelingen zijn gericht op realisatie van [aantal] woningen/werken/voorzieningen en hebben daarmee een positief effect op de economische structuur van de gemeente. Gelet op de huidige opgaven en complexiteit daarvan is vertraging op dit punt ongewenst. Om deze ontwikkelingen zo snel mogelijk te kunnen faciliteren, wil de gemeente … de mogelijkheid hebben om hiervoor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op te stellen, zodat verzekerd is dat het opgestelde integrale plan verder in procedure kan worden gebracht ongeacht het op 1 juli 2023 geldende wettelijke kader.

5. Hoe draagt het project bij aan innovatieve ontwikkelingen?

De gemeente … werkt aan de gebiedsontwikkeling(en) … Deze ontwikkelingen worden conform de wettelijke vereisten van de Omgevingswet verankerd en juridisch planologisch mogelijk gemaakt. De Omgevingswet maakt het mogelijk om op innovatieve wijze ten opzichte van het huidige recht qua proces en inhoud om te gaan met onder meer het formuleren van regels (activiteitgericht), de omgang met vergunning- en meldplichten, het faseren van onderzoek en een integrale benadering van de fysieke leefomgeving.

[Aanvullen met korte toelichting/voorbeeld welke (bovenstaande of andere) innovatieve mogelijkheden worden toegepast ten opzichte van een regulier bestemmingsplan onder de Wro].

6. Hoe draagt het project bij aan duurzaamheid?

De gemeente ... werkt aan de gebiedsontwikkeling(en) … Deze ontwikkelingen zijn gericht op realisatie van [aantal] woningen/werken/voorzieningen en worden conform de wettelijke vereisten van de Omgevingswet ingericht. Hieronder valt de integrale aanpak van de fysieke leefomgeving, inclusief de vereisten inzake duurzaamheid.

[Aanvullen met korte toelichting/voorbeeld wat de gebiedsontwikkeling extra regelt ten opzichte van een regulier bestemmingsplan qua duurzaamheid. Met andere woorden: hoe wordt in het plan invulling gegeven aan de integrale benadering van de fysieke leefomgeving.]

7. Tegen welke wettelijke grens loopt het project aan en wat zou aan wetten/regels moeten veranderen?

Voor de gebiedsontwikkeling is een integrale benadering van de fysieke leefomgeving gewenst. Aangezien de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op dit moment nog niet definitief is vastgesteld, wil de gemeente ook de terugvalmogelijkheid hebben om het ontwerp-omgevingsplan op te kunnen bouwen als een ontwerp-bestemmingsplan met verbrede reikwijdte.

8. Tijdsplanning (start/einde)?

Ontwerp-bestemmingsplan verbrede reikwijdte ter inzage voor inwerkingtreding van de Omgevingswet.