Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-Overheid (NUP) zorgt voor focus op het verbeteren van de dienstverlening in de e-overheidsagenda. Het NUP maakt helder dat ICT een noodzakelijk middel is en niet een doel op zich. En die focus helpt gemeenten om prioriteiten te stellen.

Financiële spelregels

Het NUP geeft heldere financiële spelregels: het rijk betaalt de ontwikkeling van ICT-voorzieningen. Gemeenten, provincies en waterschappen betalen de aansluiting op de eigen organisatie.

KING
Het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) gaat ICT-standaarden ontwikkelen, beheren én gemeenten helpen bij het in gebruik nemen van die standaarden. De e-overheid is een complex geheel dat KING, de VNG of de gemeenten niet in hun eentje kunnen oplossen. Daarom is het NUP in het leven geroepen.

Basisvoorzieningen

Voor een samenhangende en effectieve e-overheid is het noodzakelijk een beperkt aantal (basis)voorzieningen eenmalig te ontwikkelen, te bouwen en te implementeren. In het NUP is afgesproken dat deze voorzieningen prioriteit hebben. De basisinfrastructuur is een selectie van de bouwstenen van de e-overheid. De criteria voor de selectie zijn dat deze bouwstenen de minimale randvoorwaarden zijn om de verbetering van de dienstverlening mogelijk te maken.

Er zijn op dit moment negentien bouwstenen, verdeeld over de categorieën:
 • elektronische toegang tot de overheid (e-toegang)
 • e-authenticatie
 • informatienummers
 • basisregistraties
 • elektronische informatieuitwisseling

De overheden hebben afgesproken deze basisinfrastructuur tot stand te brengen en gezamenlijk in gebruik te nemen.

Voorbeeldprojecten

In het NUP zijn bovendien zes voorbeeldprojecten benoemd waarmee getoond wordt hoe de beschikbare infrastructuur van de e-overheid de dienstverlening zichtbaar verbetert.

Dit zijn:
 • Omgevingsloket
 • Digitaal Klantdossier werk en inkomen (DKD)
 • Landelijk digitaal loket schoolverlaten
 • Regelhulp en digitalisering WMO
 • Verwijsindex risico's jeugdigen
 • EU-Dienstenrichtlijn Dienstenloket

Zo werken Rijksoverheid en decentrale overheden samen aan een optimale dienstverlening aan de samenleving. 

Meer informatie

Op de pagina e-toegang hebben wij de links over de categorie 'elektronische toegang tot de overheid' op een rij gezet. De overige basisvoorzieningen vindt u via de site van e-Overheid.