1. Motie over daken voor zonne-energie

Wordt behandeld bij agendapunt 12 Klimaatakkoord

2. Motie over verhuurdersheffing

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

3. Motie over politiekorps op sterkte

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

4. Amendement over contributievoorstel

Wordt behandeld bij agendapunt 5b Contributievoorstel

5. Motie over uitvoerbaar en betaalbaar inburgeringsstelsel

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

6. Motie over extra ALV Klimaatakkoord

Wordt behandeld bij agendapunt 12 Klimaatakkoord

7. Motie over tekorten in aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

8. Motie 'Op weg naar een definitief klimaatakkoord'

Wordt behandeld bij agendapunt 12 Klimaatakkoord

9. Motie over compensatie extra kosten invoering abonnementstarief Wmo-voorzieningen

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

10. Motie over compensatie kosten Wmo-voorzieningen

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

11. Motie over dekking verhoging raadsledenvergoeding gemeenten tot 24.000 inwoners

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

12. Motie 'Stevige borging gelijkwaardig partnerschap IBP'

Wordt behandeld bij agendapunt 9 Voortgang IBP

13. Motie 'Naar een structureel financieel totaalkader GGZ op basis van feiten'

Wordt behandeld bij agendapunt 10a Motie BALV structurele afspraken sociaal domein

14. Motie 'Naar een passend financieel en sturingskader Jeugd op basis van feiten'

Wordt behandeld bij agendapunt 10a Motie BALV structurele afspraken sociaal domein

15. Motie over structurele compensatie tekorten jeugdzorg

Wordt behandeld bij agendapunt 10a Motie BALV structurele afspraken sociaal domein

16. Motie over doordecentralisatie van beschermd wonen naar beschermd thuis

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

17. Motie 'Programmatische Aanpak Stikstof"

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

18. Brief WvGGZ

Wordt behandeld bij agendapunt 15 Rondvraag

  • Indiener: gemeente Kampen
  • Inhoud brief
  • Wordt niet in stemming gebracht

Meer informatie