De VNG heeft verschillende mogelijkheden voor het inrichten van een monitor voor de financiële effecten van de stelselwijziging verkend. De monitor heeft als doel de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk te meten, in de periode na inwerkingtreding van de wet. De monitor is een belangrijk instrument voor de evaluatie van de wet en de interbestuurlijke financiële afspraken.

De VNG heeft in samenwerking met de werkgroep wensen en eisen in kaart gebracht en hier is een plan van aanpak uit voort gekomen. De monitor gaat data en inzicht opleveren om de stelselwijziging financieel te kunnen evalueren. Het eerste belangrijke moment hiervoor is 2024, wanneer een eerste evaluatie van de structurele effecten plaatsvindt, op basis van de gegevens uit de monitor. Het tweede belangrijke moment is 2028, 5 jaar na inwerkingtreding van de wet, wanneer een evaluatie naar het geheel van de stelselwijziging zal plaatsvinden. Deze evaluaties zijn afgesproken in het hoofdlijnenakkoord financiën (2016). Binnen de bestuurlijke afspraken zijn deze evaluaties ook het moment om de financiële verhoudingen te herzien, wanneer de uitkomsten daar aanleiding toe geven. 

Klankbordgroep

Naar aanleiding van het plan van aanpak gaat de klankbordgroep voor het opstellen van de financiële monitor weer starten. Hiervoor zoeken wij gemeentelijke deelnemers die graag meedenken over indicatoren, eventuele blinde vlekken en ook waar het jullie vooral mee kan helpen.   

In de komende maanden organiseren wij verschillende sessies waar jullie met ons mee kunnen denken. Lijkt je dit interessant? Vul dan het volgende aanmeldformulier in (klik hier voor het aanmeldformulier).  

Interbestuurlijke monitor

De gemeentelijke financiële monitor haakt in op de interbestuurlijke monitor vanuit het Rijk, net zoals de monitor van de Unie van Waterschappen en de Provincies. De interbestuurlijke monitor wordt gebruikt voor de financiële evaluatie van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en is daarmee erg belangrijk.   

Heb je nog vragen? Mail deze dan gerust naar sander.rongen@vng.nl.