De VNG verkent op dit moment verschillende mogelijkheden voor het inrichten van een monitor voor de financiële effecten van de stelselwijziging. De monitor heeft als doel  de daadwerkelijke financiële effecten in de praktijk te meten, in de periode na inwerkingtreding van de wet (2022-2032). De monitor is een belangrijk instrument voor de evaluatie van de wet en de interbestuurlijke financiële afspraken.

De VNG verkent de wensen en eisen voor de monitor in samenwerking met de werkgroep, bestaande uit vertegenwoordiging van een aantal gemeenten. De monitor gaat data en inzicht opleveren om de stelselwijziging financieel te kunnen evalueren. Het eerste belangrijke moment hiervoor is 2023, wanneer een eerste evaluatie van de structurele effecten plaatsvindt, op basis van de gegevens uit de monitor. Het tweede belangrijke moment is 2027, 5 jaar na inwerkingtreding van de wet, wanneer een evaluatie naar het geheel van de stelselwijziging zal plaatsvinden. Deze evaluaties zijn afgesproken in het hoofdlijnenakkoord financiën (2016).  Binnen de bestuurlijke afspraken zijn deze evaluaties ook het moment om de financiële verhoudingen te herzien, wanneer de uitkomsten daar aanleiding toe geven.

Betrouwbare financiële inzichten

In de evaluatiemomenten zullen de verwachtingen uit het Integraal Financieel Beeld in de praktijk worden getoetst. Om dit te kunnen doen is betrouwbare informatie over de gemeentelijke financiën en de effecten van de stelselwijziging nodig. Om hierbij de kennis en ervaring uit het gemeentelijk veld in te zetten, denkt de hiervoor in het leven geroepen werkgroep mee over de opzet en kaders.

Deelname aan werkgroep

Gemeenten die mee willen denken over de monitor zijn welkom om deel te nemen aan de werkgroep. Denk hierbij aan het gezamenlijk benoemen van de essentiële onderwerpen uit de Omgevingswet, meedenken over de methodiek, de uitvoering en de manier van ontsluiten van de resultaten en informatie die worden opgehaald in de monitor.

Vragen & aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden voor de werkgroep? Dan kunt een mail sturen naar omgevingswet@vng.nl