In bovenstaande afbeelding ziet u de planning voor de mijlpalen op het gebied van 'ambitie, strategie en beleid'. Onderstaand worden deze mijlpalen toegelicht.

1. Ambitie en strategie bepaald
Gemeenten hebben de ambities, strategie en aanpak voor de invoering van de Omgevingswet bepaald en de financiële consequenties in beeld gebracht. Gemeenten krijgen door de Omgevingswet meer bestuurlijke afwegingsruimte. Daarnaast liggen er keuzes hoe het instrumentatrium van de Omgevingswet in te zetten en de wijze waarop en het tempo waarin de Omgevingswet wordt ingevoerd. Daarbij dienen de financiële consequenties van de Omgevingswet in beeld te worden gebracht. De VNG adviseert deze keuzes op korte termijn expliciet te maken, omdat ze gevolgen hebben voor het verdere traject. Geadviseerd wordt om daarbij ook een planning op te stellen voor de door de raad te nemen besluiten.

2. Programma ingericht
Gemeenten hebben het programma voor de invoering van de Omgevingswet ingericht (afbakening opgave/opdracht, aanpak, bemensing, financiering, planning, voortgangsbewaking).

3. Uitgangspunten VTH en Wkb afgestemd met de raad
Met de gemeenteraad is afgestemd over de belangrijke uitgangspunten voor de implementatie van VTH-processen onder de Omgevingswet en Wkb, waaronder: 

 • Ambities t.a.v. dienstverleningsniveau
 • Uitgangspunten voor de VTH-processen (onder meer gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is, 16.55 lid 7 Ow)
 • Kaders voor (regionale) samenwerking

Het betreft in deze fase nog geen formele besluiten, maar goede afstemming met de raad over deze onderwerpen en zo mogelijk richtinggevende uitspraken zijn zeer gewenst om het verdere implementatie proces goed te laten verlopen.

4. Uitgangspunten omgevingsplan afgestemd met de raad
Met de gemeenteraad is afgestemd over de wijze waarop het omgevingsplan ontwikkeld wordt. Dit betreft onder meer: 

 • Juridisch/inhoudelijk/beleidsmatige afwegingen bij het stellen van regels
 • (balans beschermen/faciliteren, gewenste inzet van zorg/informatie/meldings/
 • vergunningsplicht, etc)
 • De structuur en opbouw van het omgevingsplan
 • De aanpak om het omgevingsplan (al dan niet stapsgewijs) op te bouwen tussen
 • 2022 en 2029 (bijv. gebiedsgericht of themagericht).  
 • Hoe om te gaan met de regels uit de bruidsschat
 • Opschonen van de bestaande verordeningen
 • Gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor raad adviesrecht heeft.

5. Financiële en organisatorische effecten in beeld
Het in beeld brengen van de financiële effecten van de invoering Omgevingswet maakt in 2021 deel uit van het reguliere begrotingsproces: Op basis van de gemaakte keuzes in beleidsambities en inrichtingsaanpak is ingeschat of doorgerekend wat de financiële impact op de gemeentelijke organisatie is voor de komende jaren: onder andere personele en organisatorische gevolgen, andere kosten (bijv. ICT, uitvoeringsdiensten), ontwikkelingen in de leges, wijzigingen in uitkering gemeentefonds.

6. Start communicatie inwoners en bedrijven
Inwoners en ondernemers moeten goed op de hoogte worden gebracht van alle wijzigingen door de Omgevingswet. Er wordt een landelijke online campagne over de Omgevingswet ontwikkeld. Deze campagne is gericht op onderwerpen als participatie, inspraakmogelijkheden en de toegankelijkheid van het Omgevingsloket.

7. Contract + financieel arrangement met uitvoeringsdiensten gereed
Gemeenten leggen afspraken met de uitvoeringsdiensten formeel (bestuurlijk) vast en bekrachtigen deze afspraken in een overeenkomst. Daarnaast dient de gemeente afspraken te maken met de provincie over de overdracht van de bodemtaken en de daarbij behorende overdracht van middelen.

8. Raadsbesluiten genomen over processen en leges
Voorafgaand aan de invoering van de Omgevingswet en de Wkb dient de raad een aantal besluiten te nemen en verordeningen vast te stellen, waaronder:

 • Legesverordening (waarin zowel gevolgen Ow als Wkb zijn verwerkt)
 • Mandaatregelingen
 • Verordening Nadeelcompensatie (v/h planschadeverordening)
 • Commissie ruimtelijke kwaliteit•Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma incl. Wkb
 • Verordening kwaliteit VTH
 • Raadsbesluit over de gevallen waarin participatie verplicht is (16.55 lid 7 Ow)
 • Raadsbesluit over het adviesrecht van de raad bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (16.15a, onder b, sub 1 Ow)(Al ruim voor het nemen van deze besluiten dient met de raad afgestemd te worden over de richting, zie mijlpalen A3 en A4)

9. Aanpak/Programma 2022 en verder ingericht
De inwerkingtreding van de wet is niet het einde van het verandertraject, maar enkel een (belangrijke) tussenstap. Bijzondere aandacht in de vorm van een project of programma na 2022 blijft nodig. De gemeente kan, mede op basis van de ervaringen in 2021, de aanpak daarvoor bepalen. (Een eerdere tussentijdse evaluatie van de aanpak in 2021 is vanzelfsprekend ook het overwegen waard).


>> Download hier de volledige pdf van de roadmap (Route 2022)