Bronvermelding

 • College voor de Rechten van de Mens, ‘Kruidvat oordeel’, oordeelnummer 2017-104.
 • College voor de Rechten van de Mens, ‘Rapportage VN Verdrag handicap in Nederland’ 2017.
 • Implementatieplan, VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, maart 2017.
 • Jeugdwet.
 • Kamerbrief ‘Toegankelijkheid verkiezingsproces’, kenmerk 2018-0000019728, 20 maart 2018.
 • Kieswet.
 • Nieuwsbericht Rijksoverheid, ‘Wettelijke plicht: websites en apps van overheid toegankelijk en bruikbaar voor mensen met handicap’, 2 februari 2018.
 • Nieuwsbericht Rijksoverheid, ‘Alle stemlokalen moeten toegankelijk’, 20 maart 2018.
 • Plan van Aanpak Passend Onderwijs 2014-2020.
 • Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 oktober 2017, nr. 2017-0000161523, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met activering van de quotumheffing voor de sector overheid.
 • Sociaal bestek, ‘De gemeentelijke rol bij de uitvoering van het VN-Verdrag Handicap’, 2016.
 • Vilans, Kennisdossier 13 ‘VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking, de betekenis en lokale toepassing van het VN-verdrag’, 2016.
 • Wet College voor de Rechten van de Mens.
 • Wet passend onderwijs, Memorie van Toelichting.
 • Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.