VNG Magazine nummer 10, 7 juni 2019 

Auteur: Paul van der Zwan

De leden van de VNG hebben massaal ingestemd met de nieuwe verenigingsstrategie Gemeenten 2024; Ontwikkelingen en opgaven 2020-2024. Voorzitter Jan van Zanen noemde de honderd procent steun een ‘huzarenstukje’. In de nieuwe strategie wordt onder meer invulling gegeven aan het begrip solidariteit binnen de vereniging.  


De opgaven voor gemeenten voor de periode 2020-2024 zijn groot en verschillend. Gemeenten 2024, een gezamenlijk product van gemeenten en de VNG, pikt er vijf thema’s uit: 
Informatiesamenleving. Nieuwe technologie stelt informatie beschikbaar voor velen, maar kent ook keerzijden als cybercriminaliteit en fake news
Gemeentelijke uitvoering. Hoe uitvoeringstaken worden uitgevoerd en hoe de lokale autonomie zich verhoudt tot Samen Organiseren en efficiency vergt steeds weer een gedegen afweging. 
Fysiek domein. De Omgevingswet vraagt een samenhangende aanpak om met onder meer de energietransitie, de woningbouwopgave en klimaatadaptatie aan de slag te gaan. 
Inclusieve samenleving. Verdere tweedeling tussen inwoners moet een halt toe worden geroepen. 
Democratisch besturen. Veel gemeenten maken werk van de verbetering van de lokale democratie, vaak samen met inwoners. 

De VNG gaat tevens, op basis van wederkerigheid, de condities aanscherpen waaronder zij met het Rijk en andere overheden samenwerkingsprogramma’s uitvoert. Dat is in lijn met aanbevelingen van de Raad van State. Uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied vormt daarbij een belangrijke voorwaarde. 

Ook verkent de VNG de wenselijkheid van uitbreiding van de gezamenlijke uitvoeringsactiviteiten binnen de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering. Deze verkenning zal op de agenda staan van de buitengewone algemene ledenvergadering 2019.