Van bijna alle trainees staat een tekstje online. Bij wie dat niet het geval is, volgt dit zo spoedig mogelijk.

Lies Kregting

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Tijdens mijn studie Sociologie heb ik meer geleerd over maatschappelijke vraagstukken. Hierdoor kwam ik erachter dat ik graag iets binnen de overheid wil betekenen voor de kwetsbare Nederlandse burger. Gemeenten staan dichtbij deze burger en ik vind het interessant om na te denken over hoe beleid verbeterd kan worden. Ik krijg energie als ik nadenk over initiatieven die sociale ongelijkheid tegen kunnen gaan. Ik wil graag kwetsbare groepen helpen en daarmee bijdragen aan een betere maatschappij.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn opdrachtgever is VNG Realisatie en ik werk nu als projectmedewerker bij de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Ik ondersteun het waarstaatjegemeente.nl team, op deze website worden cijfers gepubliceerd over alle Nederlandse gemeenten op beleidsterreinen zoals jeugd en veiligheid. Ik richt mij binnen dit dataplatform op het sociaal domein. Ik ondersteun gemeenten bij het aanleveren van gegevens, draag bij aan nieuwe publicaties van de GMSD en stem af met partners, zoals het CBS en Ministerie van VWS.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

“Het gaat er niet om de beste te worden, het gaat erom het beste te geven.
Ik geef het beste door mij open te stellen voor de ander en graag iets voor de ander te willen betekenen. Mijn ambitie is om diverse mensen met elkaar te verbinden en dit wil ik met een positieve blik bereiken.

Anouk Groenen

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Na het doorlopen van een bachelor Social Work en een master Social Policy and Public Health is voor mij de tijd aangebroken om me in te zetten voor de maatschappelijke opgaven van Nederland. Op de wereld die steeds complexer wordt en voortdurend verandert, hoop ik een zichtbare en betekenisvolle afdruk achter te laten. Ik wil dat doen door mij in te zetten voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid binnen onze samenleving. Waar kan dit nu beter dan binnen de gemeentelijke bestuurslaag?

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de VNG, binnen het team inclusieve samenleving op het snijvlak zorg en veiligheid. Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte ggz in werking als vervanger van de Wet BOPZ. Gemeenten dragen samen met andere ketenpartners zorg voor de in- en uitvoering van de nieuwe wet. Als projectsecretaris Wvggz draag ik met het team bij aan een “geruisloze” implementatie hiervan. In het nieuwe jaar zal voor mij een nieuwe opdracht, maar dan voor een gemeente, starten.  

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Iemand zei ooit tegen mij: “Het gaat er niet alleen om dat je het goed doet, maar ook dat je het goede doet.” Het VNG traineeprogramma biedt mij de uitgelezen kans om mijn vleugels uit te slaan en tegelijkertijd toe te werken naar deze ambitieuze “stip aan de horizon”.

Aimee Albers

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Ik wil dan ook mensen in hun kracht zetten. Echter, in plaats van toenemende kansen nemen de verschillen in onze huidige samenleving onnodig alleen maar toe. Als medewerker van de (lokale) overheid ben je een verbindende factor tussen burgers, bedrijven en ander organisaties in onze samenleving en kun je echt een verschil maken. Dus werken mét mensen en vóór mensen. Door te luistert naar de wensen van mensen in onze samenleving, verbindingen te leggen en nieuwe kansen en ideeën te faciliteren en deze dan samen ook echt te realiseren.  Ik vind het leuk om me in nieuwe, complexe onderwerpen te verdiepen en stel graag, op een positieve manier natuurlijk, kritische vragen om mezelf en anderen te stimuleren op een andere manier naar een onderwerp te kijken. Hiermee wil ik bijdragen aan een samenleving waar iedereen gelijke kansen krijgt, een samenleving waarin iedereen meetelt en meedoet.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Momenteel ben ik werkzaam bij het Programma Bevolkingsdaling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bevolkingsdaling heeft gevolgen op uiteenlopende domeinen, denk bijvoorbeeld aan leegstand en woningmarktproblematiek, het voorzieningenniveau op het gebied van zorg, onderwijs, vervoer en bereikbaarheid en economie en arbeidsmarkt. Zelf ben ik opgegroeid in een klein dorpje in Limburg waar de bevolking daalt. Veel van deze uitdagingen zijn dan ook herkenbaar. Ik krijg er dan ook iedere dag weer heel veel energie van dat ik me binnen het programma bevolkingsdaling iedere dag hard kan maken voor deze regio’s.

Het programma is erop gericht regio’s die te maken hebben met bevolkingsdaling en huishoudensdaling te helpen met regionale versterking en het anticiperen op de reeds ingezette krimp of komende krimp. Binnen het programma houd ik mij voornamelijk bezig met de woningmarkt, bijvoorbeeld door het organiseren van masterclasses over leegstand en verduurzaming van het woningaanbod. Daarnaast ben ik me ook bezig met een verkenningsonderzoek naar de toekomstige Rijksinzet met betrekking tot bevolkingsdaling.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

De mooiste ontdekkingsreis is leren kijken met andere ogen. Dus sta open, reflecteert en blijf leren. Ik probeer het iedere dag in mijn traineeship toe te passen en kan het van harte aanraden!

Beatrice Keunen

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De samenleving is continu aan verandering onderhevig. De overheid speelt een belangrijke rol bij het vroegtijdig signaleren van complexe maatschappelijke vraagstukken. Tijdens mijn master Bestuurskunde heb ik geleerd over hoe men de overheid beter kan laten functioneren. De missie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, “werken aan een krachtige lokale overheid” sluit daar goed op aan. Binnen de overheid zijn gemeenten erg belangrijk want zij staan het dichtst bij de burger, ze hebben veel direct contact met de burger. Door decentralisatie en gemeentelijke herindelingen is de rol van de gemeente steeds groter geworden. De vergrootte rol van gemeenten vereist nauwe samenwerking tussen gemeenten en andere overheidsinstanties. Hierin zie ik een belangrijke rol weggelegd voor de VNG en daar wil ik me als trainee graag voor inzetten.
 

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Als projectsecretaris voor het College van Arbeidszaken houdt ik mij bezig met de oprichting van een nieuwe Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). Met de oprichting van de WSGO zorgt de VNG ervoor dat ook de 40.000 gemeenteambtenaren bij 170 andere gemeentelijke organisaties onder dezelfde voorwaarden werken als hun 125.000 collega’s, werkzaam bij gemeenten. Het oude systeem van aansluitingen is niet langer houdbaar onder de uitleg van de wet op de cao en de statuten van de VNG. Denk bij de andere gemeentelijke organisaties o.a. aan gemeenschappelijke regelingen, GGD en omgevingsdiensten. Zij moeten op een andere manier gebonden worden aan de cao en gebruik kunnen maken van de dienstverlening van de VNG.
 

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

“Verbeter de wereld, begin bij jezelf.” Het is mijn ambitie om zinvol werk te verrichten om zo een bijdrage te leveren aan een krachtige lokale overheid.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Rick van Verseveld

Ik ben opgegroeid in de gemeente Renswoude, een kleine zelfstandige gemeente in de provincie Utrecht met een sterke identiteit en een ons-kent-ons cultuur. Hier kwam ik al jong in aanraking met de lokale overheid en heb ik gemerkt hoe belangrijk deze bestuurslaag is. Bovendien was door de dreiging van een herindeling in Renswoude bij uitstek zichtbaar hoeveel waarde burgers hechten aan hun eigen, hechte gemeenschap met korte lijntjes naar het bestuur.

Gemeenten krijgen steeds meer taken toebedeeld en in het web van al die taken, samenwerkingsverbanden, beeldvormingen en weerstand onder burgers en media en soms ook ‘simpelweg’ onvoldoende kennis wordt nog weleens vergeten voor wie we dat werk in eerste instantie ook alweer doen: de burger.

Vandaag de dag verdient de lokale overheid in al die uitdagingen versteviging, vernieuwing, verbinding en verjonging. Ik hoop aan dit credo bij te dragen, door te blijven pleiten voor maatwerk en verbinding met en zichtbaarheid voor burgers. Durven authentiek te zijn!  

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Momenteel ben ik in het kader van mijn eerste opdracht werkzaam als junior strategisch adviseur in de gemeente Wassenaar. Hier val ik direct onder de gemeentesecretaris en ben ik ook veel in contact met het College van Burgemeester en Wethouders in Wassenaar. Dicht op het vuur dus!

Mijn werkzaamheden zijn heel divers. Zo ben ik verantwoordelijk en/of contactpersoon voor een aantal specifieke projecten, zoals het vieren van 75 jaar vrijheid in 2020. Daarnaast schrijf ik af en toe een memo of collegevoorstel en werk ik mee aan het opstellen van een strategische toekomstagenda voor de gemeente Wassenaar. Heel verschillend dus, waarin ik veel mag leren over de politiek/bestuurlijke verhoudingen in een gemeente, het politieke spel en bestuurlijke advisering.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik hoop in deze twee jaar tijd mijzelf te ontwikkelen tot die jonge, verbindende en authentieke ambtenaar die in elke politiek-bestuurlijke context van toegevoegde waarde kan zijn. Persoonlijk laat ik mij daarin graag leiden door een van mijn favoriete Bijbelteksten: ‘Onderzoek alles, en behoud het goede’ (1 Thessalonicenzen 5:21a).

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

We leven in een dynamische omgeving waarbij verwacht wordt dat de gemeente telkens maatwerk levert. In de samenleving leven veel vraagstukken die voor elke inwoner belangrijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan overheidsbezuinigingen, decentralisaties, veranderende wetgeving, nieuwe technologieën, veiligheidsvraagstukken, arbeidsmarktveranderingen, veranderende migratiestromen en duurzaamheidsontwikkelingen. Ontzettend interessante en uitdagende opgaven!

Naar mijn idee moet het beleid van de gemeente in staat zijn om hier telkens op een efficiënte manier invulling aan te geven. Kunnen meebewegen met de veranderende wereld. Ik ben daarom een groot voorstander van vernieuwing en verandering, omdat dit naar mijn inziens altijd het doel heeft om te verbeteren. Verandering moet kansen bieden, en mag geen belemmering zijn.

De veranderopgaven binnen de lokale overheid zijn vaak complexe maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de studies Sociologie van Gezondheid, Zorg & Welzijn en Arbeids- Organisatie- & Personeelspsychologie hoop ik hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Mijn integrale blik en nieuwsgierigheid komen hierbij goed van pas.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht voer ik uit bij bedrijfsvoeringsorganisatie Vijfheerenlanden. Hier ondersteun ik de HRM afdeling tijdens de fusie van de gemeenten Leerdam, Vianen en Zederik. Concreet houd ik mij bezig met de nieuwe manier van (samen)werken richting zelforganisatie, een personeelsbeoordelingssysteem en het verhogen van het werkplezier van medewerkers.

Mijn tweede opdracht voer ik uit bij de gemeente Rotterdam. Bij het cluster Werk & Inkomen, op de afdeling bestuurlijke en strategische advisering, bied ik ondersteuning bij het Leerwerkakkoord. Dit akkoord moet leiden tot een betere en duurzame aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en beoogt daarmee o.a. een daling van het aantal bijstandsuitkeringen van 38.000 naar 30.000. De samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheid is hierbij cruciaal.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het VNG traineeprogramma biedt mij de mogelijkheid om mijzelf verder te ontwikkelen en ervaring op te doen met verschillende (maatschappelijke) vraagstukken. Ik hoop te kunnen ontdekken waar mijn passie ligt binnen de werkzaamheden van de lokale overheid, zodat ik mij maximaal kan inzetten voor een betere samenleving voor ons allemaal.

Government of the people, by the people, fort he people, shall not perish from the earth – Abraham Lincoln

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Afgelopen tijd heb ik bewust gekozen te willen werken voor de overheid. De lokale overheid spreekt mij erg aan omdat veel acties direct impact hebben voor de leefomgeving of in de zorg. Dat maakt het omgaan met verschillende belangen ook persoonlijk en concreet en dat vraagt om grote zorgvuldigheid. Voor mij is de uitdaging om hieraan zo goed mogelijk een bijdrage te leveren. Dit wil ik doen direct in mijn opdrachten, maar ik wil op die manier ook bijdragen aan het gehele imago van lokale overheden. Dat doe ik vanuit een basis van vooruit kijken, gebruikmaken van experts én boerenverstand, en het in het oog houden van de menselijke maat.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij Regio Gooi en Vechtstreek, een regionale samenwerkingsorganisatie van verschillende gemeenten. Als beleidsadviseur Economie en Innovatie draag ik bij aan verschillende acties om het economisch klimaat in de regio te verbeteren. Dat betreft voor mij het zoeken naar ontwikkelgebieden voor bedrijven en werkgelegenheid en het oprichten van een ondernemersfonds en ondernemersloket.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het verbinden van belangen zie ik als persoonlijke en intellectuele uitdaging. Daaraan bijdragen is mijn ambitie.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op.  Dit maakt de rol van de (lokale) overheid belangrijker dan ooit. Ik geloof in een innovatieve, creatieve en ondernemende overheid. Een overheid die niet stil zit en wacht tot burgers naar hen toe komt, maar actief ideeën aandraagt om Nederland een stukje beter, leuker en mooier te maken. Overheden kunnen het echter niet alleen. Samenwerkingen tussen de overheid en inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en mede-overheden zijn essentieel. Ik wil hieraan bijdragen door innovatieve en creatieve ideeën te realiseren en verbindingen tussen organisaties mogelijk te maken. 

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties binnen de programmadirectie Nationale Omgevingsvisie.  Met de Nationale Omgevingsvisie geeft het Rijk een langetermijnvisie op de toekomst en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het is een zeer interessant onderwerp omdat je dagelijks bezig bent met de toekomst van Nederland en hoe deze toekomst er uit zal komen te zien. Als programmamedewerker binnen deze directie schrijf ik mee aan een hoofdstuk van de Nationale Omgevingsvisie. Daarnaast ben ik ook verantwoordelijk voor de terinzagelegging van de Nationale Omgevingsvisie. 

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik hoop tijdens het VNG traineeship verschillende overheidsorganisaties te leren kennen en hierdoor veel ervaring op te doen. Dit traineeship wil ik gebruiken om mijzelf zowel inhoudelijk als persoonlijk te ontwikkelen en hierdoor uit te groeien tot een ondernemende ambtenaar die actief bijdraagt aan een beter Nederland.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De samenleving verandert ontzettend snel. Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden die er eerder niet waren. Daarmee kunnen we steeds meer zelf regelen, los van tijd en plaats. Mensen doen dit ook in hun omgeving en trommelen mensen op om mee te doen. Denk bijvoorbeeld aan de WhatsApp Buurtpreventie of een groep mensen dat zelf een mountainbikeroute opzet. Dit vraagt om een gemeente dat middenin de samenleving staat, buiten bestaande kaders durft te denken en mee kan bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Beleid ontwikkelt zich steeds meer in netwerken en met name bij de lokale overheid komen al die lijntjes bij elkaar. Dat maakt het een hele uitdagende plek om te werken.

Als gemeenteambtenaar betekent dit dat je werk constant in verandering is. Ik wil heel graag een bijdrage leveren aan die dynamiek. Juist door de lokale overheid te enthousiasmeren en te stimuleren om nog vaker buiten het gemeentehuis te komen. Om steeds meer in gesprek te gaan met inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen en dat samen te brengen in de politiek-bestuurlijke omgeving die een gemeente ook is.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de Gemeente Kapelle. Hier houd ik mij vooral bezig met het opzetten en uitvoeren van een traject om tot een toekomstvisie van de gemeente te komen: ‘Kapelle 2030’. Het is mijn rol om er voor te zorgen dat de toekomstvisie herkenbaar en maatschappelijk gedragen is. Dat betekent dat we ambities niet ambtelijk - vanachter een bureau - formuleren maar juist samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen, college en gemeenteraad.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

'Toen ik mijn grenzen leerde kennen, heb ik ze meteen een stukje verlegd.’

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De samenleving veranderd continu en de overheid moet meebewegen. De gemeente is daarbij meestal eerste aanspreekpunt. De gemeenten zijn daarmee al belangrijk, maar worden daarnaast door nieuwe taken en uitbreidende verantwoordelijkheden steeds belangrijker. Het meebewegen met die nieuwe omstandigheden vraagt veel van gemeentelijke organisaties en betrokken partners. Wat ik wil bereiken is die aanpassing voor de betrokkenen zo soepel mogelijk te laten verlopen. Voor inwoner, ondernemer en de mensen die werken voor/met die gemeenten. Dat kan op verschillende manieren, in het groot en het klein, op specialistische posities of juist algemene.

Opdrachtgever en omschrijving opdracht

Mijn eerste opdracht is bij VNG Realisatie Kenniscentrum Dienstverlening. Hier werk ik aan een nieuwe vorm van dienstverlening bij gemeenten die past bij de behoeften en verwachtingen van inwoners en ondernemers. Het doel is om verschillende gemeenten dezelfde taal te laten spreken. Zo kunnen gemeenten met elkaar samenwerken, van elkaar leren en de dienstverlening optimaliseren. Zodoende hoeft niet iedere keer het wiel opnieuw uitgevonden te worden maar delen we de kennis en kunde onderling. Specifiek houd ik me bezig met het uitwerken van Formule Denken.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Nederland is één van de best georganiseerde landen ter wereld. We staan hoog op alle positieve lijsten die gaan over tevredenheid, zekerheid, gezondheid, geluk, veiligheid, onderwijs, etc. Daar mogen we enorm trots op zijn. Tevens maakt dat de uitdaging om het nóg beter te maken alleen maar groter (en leuker).

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

In Nederland mogen we trots zijn op onze goed functionerende overheid. Van jongs af aan is het mijn wens geweest om onderdeel uit te maken van deze enorme organisatie. Het openbaar bestuur is constant aan verandering onderhevig. Zo krijgen gemeenten meer taken die zij met minder budget moeten uitvoeren. Deze veranderingen vragen om een nieuw soort ambtenaar; jong, enthousiast, flexibel, met meer aandacht voor het eindresultaat dan voor regels en procedures. Dienstverlening is mijn tweede natuur; mezelf in kunnen zetten voor het belang van heel Nederland is een droom die uitkomt. Mijn missie is het verder verbeteren van de dienstverlening aan burgers.          

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdrachten

Mijn eerste opdracht is bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens  (RvIG), onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De RvIG is de autoriteit en regisseur van het veilig en betrouwbaar gebruik van identiteitsgegevens. Zo verstrekt de RvIG onder andere het Burgerservicenummer (BSN) en beheert zij de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten maken gebruik van de diensten van de RvIG, maar zijn tevens ketenpartner. Denk bijvoorbeeld aan het uitgeven van identiteitsbewijzen.     

Gemeenten (en andere organisaties, zoals de Belastingdienst) mogen voor bepaalde taken die zij uitvoeren gegevens opvragen uit een van de databases die de RvIG beheert (waaronder de BRP). Soms komen hier nieuwe taken bij, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving. De RvIG bepaalt vervolgens welke gegevens de gemeente voor die taak mag opvragen. Het komende jaar wordt dit opnieuw vastgesteld. Hierbij vervul ik de rol van projectsecretaris. Het is mijn taak om de werkzaamheden te structureren en de voortgang te bewaken.

Persoonlijke noot; wens, verwachting of ambitie

Twee van mijn persoonlijke voorbeelden zijn (voormalig) eurocommissarissen Neelie Kroes en Frans Timmermans. In mijn ogen hebben zij écht het verschil gemaakt, zowel in Nederland als in Europa. Hun indrukwekkende staat van dienst stimuleert mij mezelf te blijven ontwikkelen en te streven naar het hoogst haalbare.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De lokale overheid is steeds belangrijker geworden in het dagelijks leven van de Nederlander. De recente decentralisaties en de nog komende decentralisatie(s) zullen haar invloed en impact enkel doen groeien. Het vertrouwen in de overheid in zijn geheel zal dus steeds meer afhangen van de ervaringen met de lokale overheid. De lokale overheid heeft ook de kans om juist het verschil te maken doordat ze in haar opereren en handelen de lokale context kan voelen en bedienen. Daarvoor is maatwerk nodig, maar ook strategische capaciteit om in te spelen op kansen en bedreigingen. Ik hoop door mijn ervaringen op straat en in de raad de gehele beleids- en uitvoeringscyclus te kunnen begeleiden en zo lokaal het verschil te kunnen maken voor de inwoners.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Ik werk in een van de meest complexe gemeente van Nederland. Namelijk in Baarle-Nassau (NL) / Baarle-Hertog (BE), een unieke gemeente doordat hier de grensoverschrijdende enclave problematiek speelt. Dagelijks werken en wonen inwoners hier met de grens, die letterlijk dwars door huizen loopt. Als projectleider Internationale Proeftuinen werk ik aan het oplossen van complexe grensoverschrijdende problemen waar de lokale praktijk wordt belemmerd door nationale wetgeving en beleid.  Een diverse functie waar resultaat in verwacht wordt, waarin strategie & operatie, bestuur & beleid en beïnvloeding en branding samen komen.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik heb de ambitie om een soort van lokaal ambtenaar algemene bestuursdienst te worden, inzetbaar op complexe problemen waarbij een hoge bestuurlijke sensitiviteit vereist is. Ik gedij op het grensvlak van politiek en bestuur en hoop daar de komende jaren verder in te ontwikkelen in strategische en adviserende functies om bestuurders optimaal te ondersteunen. 

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De gemeente is relevanter dan ooit. Tot die conclusie ben ik gekomen tijdens mijn studie politicologie, maar ook tijdens mijn ontmoetingen in de lokale politiek. Niet voor niks ben ik nog tijdens mijn master Nederlandse Politiek begonnen als Trainee bij de VNG. Gemeenten krijgen meer en meer bevoegdheden en budgetten op hun bord, terwijl de betrokkenheid van inwoners bij hun gemeente beperkt is. Initiatieven zoals burgerbegrotingen, lokale referenda en zelfs burgemeestersverkiezingen hebben er nog niet voor gezorgd dat de gemeente leeft. Dat is waar ik verandering in wil brengen. Ik wil inwoners, gemeenteraadsleden en gemeenteambtenaren activeren en ervoor zorgen dat zij weten op welke manier zij relevant zijn. Het stadhuis kan dan letterlijk en figuurlijk openstaan voor inwoners.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Op dit moment werk ik bij de gemeente Vijfheerenlanden als adviseur dienstverlening. Ik zet mij in voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening, zowel intern als extern. De ervaring van inwoners is daarbij altijd leidend. Ik beweeg me door de hele organisatie en voel me daar als een vis in het water.

Het mooiste project waar ik in deze opdracht aan heb gewerkt was een gemeentelijke enquête over de koopzondagen. De inwoners mochten per dorp aangeven wat zij wilden. Meer dan 24.000 inwoners brachten hun stem uit, meer dan bij de gemeenteraadsverkiezingen! Een enorme klus die bovendien politiek heel erg gevoelig lag, een echte uitdaging.

Eerder werkte ik bij VNG Realisatie als projectmedewerker Landelijke Online Diensten. Ik was de spil tussen gemeenten en deze pilot van VNG Realisatie. Daarbij was ik een echte netwerker en droeg ik een steentje bij aan innovatie in de gemeentelijke dienstverlening.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Kijk niet naar de grond vlak voor je – alleen als je je ogen richt op de horizon vind je de juist weg.

Wat wil je bereiken binnen de lokale overheid?

Als gevolg van onder meer de decentralisaties en omvangrijke maatschappelijke opgaven, is de rol en invloed van de gemeente in het dagelijks leven van de burger groter dan ooit. Het is dan ook niet voor niets dat de gemeente wordt gezien als de overheid die het dichtst bij de burger staat. Ik wil mij dan ook graag inzetten binnen de lokale overheid om aan de slag te gaan met maatschappelijke opgaven en om Nederland een beetje mooier en beter te maken.

Opdrachtgevers en beschrijving opdrachten

Mijn eerste opdracht was bij de VNG binnen het team Lokale democratie en Veiligheid. Daarbinnen werkte ik onder meer aan een vooronderzoek naar lokale digitale democratie en leverde ik een bijdrage aan de VNG-commissie Raadsleden en Griffiers. Daarnaast was ik betrokken bij het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie, waarbinnen mijn werkzaamheden met name waren gericht op de Quick Scan Lokale Democratie.

Binnenkort (medio mei 2019) start ik met mijn tweede opdracht. Deze opdracht is bij de gemeente Oegstgeest in het kader van zorg en veiligheid. Per 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte GGZ van kracht, waarbij regionale samenwerking tussen alle betrokken partijen van groot belang is. In de regio Hollands Midden wordt deze opgave opgepakt binnen het project ‘Doorontwikkeling Zorg en Veiligheidshuis in Hollands Midden’. Als trainee zal ik mij inzetten om een bijdrage te leveren aan de realisatie van dit project en voer ik tevens diverse werkzaamheden uit als beleidsmedewerker binnen Team Maatschappij.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het traineeship bij de VNG biedt een uitgelezen kans om zowel op professioneel als persoonlijk vlak te ontwikkelen. Niet alleen het opdoen van werkervaring op verschillende plekken draagt hieraan bij, maar ook de wekelijkse trainingen. Een goede basis om verder te groeien en te ontdekken waar mijn passie op werkgebied binnen de overheid ligt.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Na het doorlopen van een bachelor Bestuurskunde heb ik gekozen voor een master Environment and Resource Management. Ik wil me –binnen de overheid–  graag inzetten om mee te werken aan de maatschappelijke opgaven en duurzaamheidsuitdagingen in Nederland. 

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Voor mijn eerste opdracht als projectsecretaris bij VNG Academie houd ik mij bezig met het ontwikkelen van 10 e-learning modules voor de toerusting van huidige en toekomstige statenleden en AB/DB leden van waterschappen in aanloop naar de verkiezingen op 20 maart 2019. Doordat er veel verschillende partijen meewerken aan de ontwikkeling van de e-learning modules, is er coördinatie nodig tussen deze verschillende stakeholders om tot een goede samenwerking te komen. Ik houd me onder andere bezig met het opzetten en onderhouden van een overlegstructuur tussen de verschillende partners, het plannen van en meewerken aan inhoudelijke modules en het bewaken van de voortgang.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Binnen de overheid zijn er nog zo veel verschillende organisaties waar je je voor kunt inzetten en rollen die je kunt vervullen. Ik hoop door de verschillende opdrachten tijdens dit traineeship erachter te komen welke functie er voor mij met kop en schouders bovenuit steekt.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Graag wil ik bijdragen aan een betere en eerlijkere wereld. Dit doe ik onder andere door mij in te zetten voor de verduurzaming van Nederland. Als je de wereld wilt veranderen, moet je natuurlijk bij jezelf beginnen. Zodoende is duurzaamheid zowel in mijn dagelijks leven als in mijn werk prioriteit.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Voor mijn opdracht bij de VNG zit ik in Team Innovatieve Aanpakken, een ondersteuningsprogramma voor een aantal koploper gemeenten die koopwoningen op een innovatieve manier aan het verduurzamen zijn. Daarnaast zit ik in Team Energie, vanuit dit team werk ik mee aan de Klimaatakkoord Onderhandelingen en andere klimaat gerelateerde vraagstukken. Het zijn super interessante en dynamische teams waar ik elke dag weer iets nieuws leer!

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

“A winner is a dreamer who never gives up” – Nelson Mandela

Wat wil je bereiken bij de lokale overheid?

Ik sta voor een overheid die midden in de samenleving staat. Dat klinkt vanzelfsprekend, maar dat is nog lang geen gemeengoed. Als gemeente moet je niet vanuit het stadhuis bepalen hoe de omgeving of samenleving eruit moet komen te zien, maar dat moet je doen samen met de betrokken burgers, bedrijven en instellingen. Als bestuurskundige en politicoloog vind ik zulke trajecten zeer interessant, zeker als daar een politieke component aan vast komt. In zulke omgevingen voel ik mij snel thuis.

Verder sta ik ook voor een resultaatgerichte overheid, iets wat niet per se rijmt met het bovenstaande. Vergaderen om het vergaderen en oeverloze trajecten zonder eind zijn niet aan mij besteed. Als je een plan hebt gemaakt, dan zetten we de schouders eronder en gaan we aan de gang! Dat mag iedereen ook verwachten van de gemeente!

Ik haal energie uit nieuwe dingen. Nieuwe dingen starten, maar ook uit nieuwe dingen ontdekken. Samen iets nieuws ontwikkelen betekent ook vaak dat iets verbetert, slimmer wordt of nog beter aansluit bij de wensen van deze tijd of van deze samenleving. Nieuwe beleidsterreinen ontdekken doe je omdat er altijd weer verbanden zijn met je eigen beleidsterrein. In een wereld die steeds sneller gaat, moet je die verbanden kunnen zien. Niets staat los van elkaar!

Opdracht

Nu zit ik in mijn tweede opdracht, bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ik ben daar beleidsmedewerker op het thema bevolkingsdaling. Regio’s die daarmee te maken krijgen, staan voor veel uitdagingen: het voorzieningenniveau op peil houden, de juiste woningen voor de bewoners kunnen bieden en voldoende arbeidskrachten binnen de regio houden. Met het Programma Bevolkingsdaling coördineren we de rijksinzet, die veel thema’s doorsnijdt en een partnerschap tussen Rijk en regio noodzakelijk maakt. In concrete zin ben ik betrokken geweest bij de organisatie van een congres voor onze stakeholders, waar we die boodschap hebben uitgedragen.

Daarnaast ben ik ook bezig met de Regio Deals, een investeringsprogramma van het Rijk in de regio. Gedurende de kabinetsperiode van Rutte-III komt er 950 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe, domeinoverstijgende plannen van regio’s uit heel Nederland. Vanuit BZK zijn wij betrokken bij het inrichten van de juiste ‘governance’, de wijze waarop dit project wordt ingericht en bestuurd. Met deelnemende regio’s zijn we een leertraject gestart om zo van elkaar te leren.

Hiervoor heb ik een halfjaar bij de gemeente Rijswijk gewerkt. Ik coördineerde daar de burgerpeiling van Waar Staat Je Gemeente (www.waarstaatjegemeente.nl). Met dat onderzoek zijn we te weten gekomen wat burgers vinden van hun eigen leefomgeving, de relatie van burgers met de gemeente, de dienstverlening en het sociaal domein. Zo weten we wat er goed gaat, maar ook wat de gemeente beter kan doen. Deze informatie komt van de mensen die weten wat echt belangrijk is: de inwoners van Rijswijk.

Daarnaast was ik ook nog betrokken op de afdeling communicatie, waar ik bijvoorbeeld een bijdrage lever aan participatie: van nadenken over participatie tot het meehelpen met participatiebijeenkomsten.

Persoonlijke noot

Eigenlijk vind ik alles leuk en interessant. Daarom is het traineeprogramma van de VNG echt iets voor mij. Ik weet dat mijn hart sneller gaat kloppen van het lokaal bestuur, het betrekken van de inwoner en het samenwerken tussen overheden. Die samenwerking is relevant op allerlei terreinen. Op al die terreinen vind ik het meerwaarde hebben om mijn steentje bij te dragen. Voor mij wordt het extra leuk als er een politiek-bestuurlijke kant aan de zaak zit. Ik wil mij graag ontwikkelen tot een professional in de wereld van het openbaar bestuur.

Het leren vind ik het leukste aspect van het traineeprogramma. Ik leer van het opleidingsprogramma, aangeboden door de VNG, en van de ervaringen van medetrainees en de kennis van collega’s bij de gemeente. Die frisse blik en de nieuwe kennis die ik opbouw, kan ik dan weer inzetten voor de gemeente en de collega’s binnen die organisatie. Zo hebben we er allemaal wat aan!

Wat wil je bereiken in de lokale overheid?

Er is geen bestuurslaag die zo dichtbij je staat als je gemeente. Sporten, leren, werken, afspreken met vrienden, op bezoek bij mijn oma, winkelen, wandelen, naar het strand, eten: leven. Ik doe het allemaal in mijn gemeente. En mijn gemeente doet fantastisch werk, er heerst een prettig woon- en werkklimaat. Dat geldt nagenoeg voor iedere gemeente in Nederland. Om dat goede werk te ondersteunen en misschien zelfs te versterken, werk ik bij de VNG. Specifiek wil ik proberen gemeenten meer aan elkaar te verbinden, ze elkaar beter te laten vinden in de gedeelde opgaven die ze hebben. Zo kunnen ze van elkaar leren en gezamenlijk werken aan een nóg fijner leefklimaat.

Opdrachtgever – omschrijving opdracht

Mijn eerste opdracht is bij VNG Realisatie bij een team dat zich bezighoudt met innovaties bij gemeenten. Wij bieden advies, kennisdeling en mogelijke opschaling. Eén keer uitvinden, 354 keer herhalen is bij ons een gevleugelde uitspraak.

Persoonlijke noot

Brillat Savarin zei ooit: “Een maaltijd zonder wat kaas, is als een prachtige vrouw met maar één oog”. In alles wat ik doe, probeer ik dat beetje kaas toe te voegen om de wereld een stukje mooier te maken.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Ik vind het interessant om mee te denken over en bij te dragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. De gemeente is als ‘eerste overheid’ degene die deze vraagstukken als eerste signaleert en uiteindelijk ook vaak dient aan te pakken doordat ze het dichtst bij de maatschappij staat. Daarom vind ik het een uitdaging om bij een gemeente aan de slag te aan en deze vraagstukken in samenwerking met inwoners, bedrijven en andere organisaties aan te pakken en op te lossen. Als economisch geograaf vind ik het daarnaast belangrijk om te zoeken naar een balans tussen toekomstbestendige economische ontwikkeling van de gemeente en leefbaarheid binnen de gemeente.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

In mijn eerste opdracht ben ik gedetacheerd aan de gemeente Wijdemeren in Noord-Holland. Ik ben daar beleidsmedewerker Economische Zaken, Recreatie, en Toerisme. Mijn voornaamste taak is het opstellen van een jachthavenvisie. Daarnaast adviseer ik het bestuur op gebied van economische en toeristische zaken, ben ik bezig met meerdere recreatieve projecten in de gemeente en ben ik het aanspreekpunt voor de bedrijven in de gemeente.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik wil mezelf steeds verder ontwikkelen door het werken bij verschillende gemeentes op verschillende beleidsterreinen. Op deze manier wil ik voor mezelf een duidelijk beeld krijgen van waar mijn eigen ambities en kwaliteiten het beste tot zijn recht komen, om na het traineeship een goede keuze te kunnen maken voor het vervolg van mijn carrière.

Wat wil je bereiken binnen de (lokale) overheid?

De reden dat ik voor de opleiding Bestuurskunde heb gekozen, is om mee te werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Het gaat tegenwoordig vaak om complexe problemen, verschillende belangen en onduidelijke oplossingen. De lokale overheid is volop in beweging om aansluiting te vinden bij deze complexe samenleving, vooral door veranderende behoeften en verwachtingen van burgers. Graag wil ik deze ontwikkelingen in de lokale overheid van dichtbij volgen en mijn steentje bijdragen. Mijn doel daarbij is om de overheid bij te staan in alle nieuwe veranderingen die op hen afkomen en als frisse ambtenaar actief mee te bouwen aan een prettige toekomst.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING). Het is een organisatie die gemeenten ondersteunt op het gebied van informatievoorziening. Mijn rol daarbij is ondersteuning bieden op het terrein van HRM door onder andere functieprofielen op te stellen, het inventariseren van een feedbacktool om het geven en vragen van feedback binnen de organisatie te stimuleren. Daarnaast ben ik ook actief op het gebied van kwaliteitsmanagement. Ik ga op zoek naar mogelijkheden om het inwerkproces bij KING te verbeteren, een blended leeromgeving te starten aan nieuwe medewerkers en ik bied ondersteuning bij het voeren en rapporteren van voortgangsgesprekken omtrent het jaarplan van KING.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik stel me breed, flexibel en leergierig op. Ik zou graag in aanraking willen komen met verschillende beleidsterreinen. Door het VNG Traineeprogramma verwacht ik dat ik op vier plekken bij de overheid verschillende ervaringen kan opdoen, zodat ik de kans krijg om uit te zoeken waar mijn interesses liggen. Door te beginnen bij een instantie als KING, helpt het me om te ervaren hoe het is om bij een andere overheidsinstantie te werken.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Als bruggenbouwer tussen bestuurders en IT, wil ik de lokale overheid voorbereiden op de kansen en uitdagingen die technologische innovaties bieden. Juist op lokaal niveau spelen er veel vraagstukken waarbij data en technologie een steeds grotere rol kunnen gaan spelen. Vanuit een sociaal-technologisch perspectief, met aandacht voor ethiek en vraaggestuurd, domeingericht werken, wil ik mij inzetten voor alle gemeenten. Ook voor kleinere gemeenten, die vaak minder capaciteit hebben om datagedreven werken te introduceren liggen er mogelijkheden. Door middel van kennisdeling wil ik graag bijdragen aan meer cohesie in ‘gemeenteland’, zodat alle gemeenten aan de slag kunnen gaan met de (technologische) uitdagingen en mogelijkheden van de 21ste eeuw.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

VNG Realisatie, Kennisnetwerk Data & Smart Society

Het Kennisnetwerk Data en Smart Society organiseert verschillende activiteiten voor gemeenten en draagt bij aan pulicaties op innovatie onderwerpen. Er worden maandelijks meetups voor 50-200 gemeentelijke deelnemers georganiseerd rondom datagedreven gemeente (o.a. rondom de thema’s gemeentelijke datalabs, wet open overheid, data & energietransitie). Als trainee draag ik bij aan het verder opbouwen van het Kennisnetwerk en ondersteun ik bij het organiseren van bijeenkomsten. Hierbij kom ik in contact met veel verschillende gemeenten. Daarnaast ondersteun ik verschillende projecten binnen de teams van datagedreven gemeente en smart society, o.a. rondom de Principes voor de Digitale Stad.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Met een jonge, vernieuwende blik bijdragen aan een toekomstbestendige lokale overheid.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Voor mij maken met name lokale overheden het verschil in belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en digitalisering. Je ziet dat gemeenten deze taken handen en voeten geven, en het is belangrijk dat overheden elkaar hierin kunnen versterken. De VNG vind ik hier een prachtig voorbeeld van: door samenwerking en gedeelde kennis worden gemeenten effectiever, duurzamer en toekomstbestendig. Het is mijn ambitie om overheden te helpen bij het vormgeven van maatschappelijke ontwikkelingen door verbindingen te leggen. Dit hoop ik bij al mijn werkplekken te kunnen doen.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG), de dienst die alle persoonsgegevens van Nederland (en de Antillen) beheert. Het contact met gemeenten is hier intensief, want als iemand gaat trouwen of een kind krijgt komt dit via de gemeente in de landelijke registratie terecht. Ik houd me bezig met de organisaties die gegevens uit deze registratie willen halen, met name pensioenuitvoerders en omgevingsdiensten. Omgevingsdiensten voeren taken uit voor gemeenten en provincies, ik kijk of zij in aanmerking komen voor toegang tot persoonsgegevens. Dit biedt een interessante link met de VNG, omdat zij in contact staan met de omgevingsdiensten en hun kennis kunnen delen.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Wat ik erg mooi vind, is het grote gemeenschaps- en verantwoordelijkheidsgevoel bij (lokale) overheden. Dit maakt dat ik me betrokken voel en trots ben op wat de VNG en mijn opdrachtgever allemaal weten te bereiken. Ik hoop de mensen in mijn omgeving te motiveren om betrokken te zijn bij hun gemeente zodat zij ook trots kunnen zijn.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

Gegeven mijn opleiding tot historicus ben ik in staat om de samenleving uitgezoomd te bekijken en lange termijn processen te observeren. Eén van die processen is volgens mij dat een bepaalde desinteresse voor de politiek zich meer en meer heeft ontwikkeld in de samenleving. Dit is uiteraard een probleem van formaat, aangezien dit heeft geleid tot lagere opkomsten bij verkiezingen, en zodoende tot een kleiner mandaat voor de overheid. Wat mij betreft ligt er bij uitstek voor de lokale overheid een kans om die interesse weer op te wekken en dat mandaat te vergroten. Bij dit traineeprogramma hoop ik dan ook in deze terugslag bij te dragen door de burger centraal te stellen in mijn activiteiten en de verbinding te zoeken waar mogelijk.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Voor mijn eerste opdracht werk ik aan het Kennisnetwerk Data en Smart Society van VNG Realisatie. Momenteel zijn er ontzettend veel ontwikkelingen op het gebied van gemeentelijke innovatie, datagedreven werken, en het integreren van data science en beleid. Het inwinnen van (big) data levert nieuwe vraagstukken op, maar biedt juist ook ontzettend veel kansen. Aan mij de taak om de samenwerking tussen verschillende clusters van VNG Realisatie te stroomlijnen, zodat er uiteindelijk een groot, zichtbaar, en goed gearchiveerd kennisnetwerk ontstaat dat gemeenten kunnen raadplegen, opdat zij die kansen kunnen benutten. Daarnaast help ik in een onderzoek naar de informatiepositie van raadsleden.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Doordat je bij dit traineeprogramma de kans hebt om je eigen opdrachten binnen te slepen, kun je ontzettend veel aan je persoonlijke ontwikkeling werken. Mijn interesse is breed en ik hoop dan ook dat ik in de komende periode met verschillende domeinen kan kennismaken, vanuit verschillende posities kan functioneren, voor diverse uitdagingen kom te staan, en van veel mensen kan leren.

Wat wil je bereiken in de (lokale) overheid?

De wereld om ons heen verandert snel en daarmee ook de maatschappelijke vraagstukken die daaruit voortvloeien. Voor de lokale overheid is het de taak om daar op in te spelen om ook in de toekomst aangesloten te kunnen blijven bij de dynamische samenleving. Bij het meebewegen met die stromen is het belangrijk om de functie en de rol van de gemeente in het achterhoofd te blijven houden. Bijvoorbeeld: wie heeft de werkelijke verantwoordelijkheid?; wat zegt een wet?; hoe is de politieke wind?; en, wat wil een gemeenschap eigenlijk? En te beseffen dat de gemeente oorspronkelijk in het leven is geroepen omdat de losse onderdelen uit de gemeenschap er zelf niet meer uit kwamen. De gemeente is en blijft echter altijd een onderdeel van diezelfde gemeenschap, maar beweegt zich ook binnen het politieke speelveld. Wat ik wil is, door reflectief naar mijn eigen werk en handelen te kijken, een actieve bijdrage leveren in die gemeenschap.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Mijn eerste opdracht is bij de gemeente Zoetermeer, waar ik bezig ben met een vraagstuk rondom wonen en zorg. In het kader van sociale inclusie is het uitgangspunt daarbij dat verschillende doelgroepen met een zorgbehoefte (langer) zelfstandig wonen met begeleiding op maat en in de buurt. Voor de gemeente ligt dus een taak in zowel het organiseren van zorg en ondersteuning, als in het zorgen voor passende huisvesting. Voor de acute woonbehoefte ben ik bezig een methodiek in te richten om de toewijzing van woningen via directe bemiddeling efficiënt en transparant in te richten. Op die manier zou prioriteit gegeven kunnen worden aan mensen die een woning het meest nodig hebben. Omdat het tekort aan woningen daarmee nog niet is opgelost ben ik daarnaast aan het werk om te zorgen dat er in de verdere uitwerking van het woningbouwprogramma specifiek aandacht besteed wordt aan de verschillende doelgroepen met een zorgbehoefte.

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Het traineeship van de VNG is een mooie kans om ervaringen op te doen en de komende twee jaar wil ik dan ook vooral gebruiken om te leren. Dat leren is drieledig.  Enerzijds gaat het om het opdoen van inhoudelijke kennis op verschillende domeinen. Daarnaast wil ik ook mezelf leren kennen in een beleidsmatige functie: hoe doe ik dat en waar loop ik tegenaan? Tot slot gaat het om het leren waar mijn ambities binnen een lokale overheid vooral liggen. Vanuit een brede interesse wil ik graag ontdekken wat mij het beste ligt en waar ik mij graag in verder zou willen ontwikkelen.

Wat wil je bereiken binnen de (lokale) overheid?

Ik geloof dat veel publieke uitdagingen maatwerk vereisen: maatwerk dat de lokale overheid kan leveren, met oog voor wensen van een lokale gemeenschap. Maar tegelijkertijd hoeft het wiel maar één keer uitgevonden te worden. Ik wil als VNG Trainee hieraan bijdragen door te verbinden, mijn ervaringen op verschillende plekken mee te nemen en goed gebruik te maken van het netwerk van de VNG.

Opdrachtgever(s) en omschrijving opdracht(en)

Ik ben als eerste opdracht aan de slag als projectmedewerker bij UW Samenwerking, de ambtelijke fusie tussen de gemeenten Montfoort en IJsselstein. Deze samenwerking wordt stopgezet en zodoende moet de hele staande organisatie worden ontvlochten. Dit proces is niet altijd even leuk maar wel waanzinnig leerzaam: het geeft een inkijk in alle facetten die belangrijk zijn in een gemeentelijke organisatie. Behalve secretariële taken help ik mee met het schrijven van allerlei transformatiedocumenten, maar uiteraard ook gewoon met het draaiende houden van de organisatie ("going concern").

Persoonlijke noot, wens, verwachting of ambitie

Ik hoop tijdens mijn traineeship alle facetten van het lokaal bestuur te leren kennen en me te ontwikkelen tot een verbindende jonge ambtenaar die bij elke organisatie van toegevoegde waarde kan zijn door kennis van proces en inhoud.