Bestuur 

Het bestuur sprak over de Investeringsagenda die VNG, IPO en Unie van Waterschappen opstellen om maatschappelijke opgaven aan te pakken op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, bereikbaarheid van steden en dergelijke. De agenda is vooral gericht op de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. Gemeenten, provincies en waterschappen zien hier ook economische kansen en werkgelegenheid. De Investeringsagenda is een voorzet voor nationale en regionale (uitvoerings)programma’s.

Tijdens de buitengewone algemene ledenvergadering (30 november) hebben gemeenten besluiten genomen over het samen organiseren van collectieve activiteiten. Het bestuur gaat akkoord met de eerste uitwerkingsstappen en vraagt aandacht voor:

  • tijdigheid: bijvoorbeeld als bedragen door gemeenten in de meicirculaire moeten worden opgenomen;
  • zorgvuldigheid: het gaat om grotere bedragen.

Daarnaast geeft het bestuur de opdracht om risico's en aansprakelijkheden goed in beeld te brengen.

Job Cohen presenteerde de stand van zaken van de wetenschapsfunctie. Het programma loopt tot eind 2017 en heeft als doel versterking van de wetenschapsfunctie voor met name decentrale overheden en (lokale) maatschappelijke vraagstukken. Afgelopen periode hebben veel activiteiten plaatsgevonden die hieraan hebben bijgedragen, zoals diner pensants, de Denktanks, Atriumlezingen, de nationale wetenschapsagenda en de start van de onderzoekslijn public value. Het bestuur spreekt waardering uit voor de activiteiten, maar zou de wetenschapsfunctie meer willen verbinden met de regio’s.

Financiën 

De commissieleden discussieerden met Henk van der Heijden, voorzitter van de commissie Besluit begroting en verantwoording (BBV), over het verplicht toerekenen van omslagrente aan taakvelden en verplichte nacalculatie als de gekozen rente meer dan 25 procent afwijkt van de werkelijke rente.  De commissie is kritisch op de verplichte nacalculatie en vraagt of ‘sancties’ mogelijk zijn die minder administratieve lasten met zich meebrengen. De komende periode wordt aan de hand van praktijkgevallen gezamenlijk bekeken hoe groot de problemen nu werkelijk zijn.

De commissie bespreekt de uitbreiding gemeentelijke belastinggebied. Dit is geen doel op zich, maar een middel om de lokale democratie te stimuleren. De commissie benadrukt daarbij de wenselijkheid van het gezamenlijk optrekken met het Rijk. Inkomensneutraliteit voor inwoners en adequate compensatie voor gemeenten bij afschaffing van ‘kleine’ belastingen zijn belangrijke aandachtspunten.

Het ministerie van Financiën heeft aangekondigd dat de Belastingdienst de NEXT-route gaat bestrijden. De bijdrage voor de gemeenschapsvoorzieningen kan dan alleen nog buiten de btw-heffing blijven als de gemeente geen grond levert en verhaal van de gemeenschapsvoorzieningen verloopt via een financieel voorschrift bij de omgevingsvergunning. De gemeente treedt dan op als overheid. De commissie legt zich neer bij het standpunt van het ministerie en zal geen verdere actie ondernemen. Het staat individuele gemeenten uiteraard vrij een andere weg te kiezen. 

Werk en Inkomen

Op de agenda stond de financiering van de Participatiewet en de brief van staatssecretaris Klijnsma over de beschikbaarheid van middelen Wsw en nieuw beschut werk. De commissie deelt het standpunt van de staatssecretaris niet. Gemeenten komen de komende jaren, inclusief de tegenvaller van het LIV (lage-inkomensvoordeel), nog steeds ruim 200 miljoen euro tekort op de Wsw-uitvoering. Ook de aannames rond de financiering van beschutte plekken zijn te rooskleurig.

De commissie neemt kennis van de onderdelen in de bestuurlijke routekaart verdeling BUIG 2018. De commissie wil zich aan deze kaart houden om het verdeelmodel BUIG verder te verbeteren maar acht een fundamenteel onafhankelijk onderzoek naar de omvang van het macrobudget noodzakelijk.

Op 6 december 2016 is bekendgemaakt dat het extra geld voor de bestrijding van armoede onder kinderen (85 miljoen euro) wordt verdeeld op basis van door het CBS ontwikkelde gegevens over kinderen met kans op armoede. Voor 2017 is de verdeling gebaseerd op gegevens over het jaar 2013. De commissie neemt kennis van de rol van de VNG in de SER-commissie Armoede onder Kinderen. De VNG heeft geen officiële zetel, maar is adviseur. De commissieleden zijn van mening dat de SER zich moet concentreren op structurele oorzaken en oplossingen voor de armoede onder kinderen.

Meer over de commissies en het vergaderschema