VNG Magazine nummer 20, 20 december 2019

Tekst: VNG

Op deze pagina treft u een korte weergave aan van de belangrijke ontwikkelingen en onderwerpen die spelen binnen de vereniging, het bestuur en de commissies. Wilt u meer weten? Kijk dan op vng.nl/vereniging.

Uit het bestuur

Tijdens de laatste bestuursvergadering van het jaar op 12 december heette voorzitter Jan van Zanen nieuw bestuurslid Songül Mutluer welkom. Mevrouw Mutluer is wethouder in Zaanstad en is in de Buitengewone ALV (BALV) benoemd tot bestuurslid. De voorzitter bedankt Maarten Offinga die als waarnemend voorzitter van de commissie Financiën tijdelijk in het bestuur zitting heeft gehad. Nieuwe commissievoorzitter en bestuurslid is Victor Everhardt, wethouder in Amsterdam.

Prijs voor Wieke Paulusma
Bestuurslid Wieke Paulusma wordt gefeliciteerd met het winnen van de Innovation in Politics Award, een Europese prijs voor politieke vernieuwing. Mevrouw Paulusma was één van de tachtig finalisten.

Brief aan het kabinet over Klimaatakkoord
Het bestuur blikt terug op de BALV van 29 november. De opkomst was goed, evenals de stemming en de besluitvorming. Nu de leden tijdens de BALV vrijwel unaniem hebben ingestemd met het klimaatakkoord, informeert de VNG het kabinet, onder verwijzing naar de verschillende moties die zijn aangenomen op de ledenvergadering.  

Herverdeling Gemeentefonds
Het bestuur staat stil bij de herverdeling van het Gemeentefonds en de aanpak om hiertoe te komen. Redenen voor herijking zijn: de financiering van het sociaal domein, het verdeelmodel moet eenvoudiger en het proces van verdelen moet transparanter. De VNG kijkt of het proces goed verloopt en of de inbreng goed wordt meegenomen. In de komende periode worden de leden op verschillende manieren betrokken bij de uitkomsten.

Uit de commissies

Bestuurlijk overleg Wmo met minister De Jonge
Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister Hugo de Jonge (VWS) en de VNG, eind november, is gesproken over de zorgen van gemeenten over het toenemend beroep op Wmo-voorzieningen, onder meer als gevolg van de vergrijzing.

Verder stonden onder meer de wijziging van de Wmo met betrekking tot resultaatgericht beschikken en het abonnementstarief op de agenda. De VNG-delegatie bestond uit: Sven de Langen (wethouder Rotterdam), Miriam Haagh (wethouder Breda) en Detlev Cziesso (wethouder Apeldoorn).

Bestuurlijk overleg met staatssecretaris Van Ark
De bestuurlijke delegatie van de VNG had op 5 december een bestuurlijk overleg met staatssecretaris Tamara van Ark (SZW). Gesproken werd onder andere over de uitwerking van de motie-Raemakers. Deze motie verzoekt het kabinet om, binnen de bij gemeenten voor participatie beschikbare middelen, niet langer te verkennen óf maar hóé gemeenten mensen in de bijstand een niet-vrijblijvend aanbod kunnen doen dat bij hen past.

De staatssecretaris heeft de voorgestelde uitwerking van de motie-Raemakers toegelicht en benadrukte de brede doelstelling om iedereen in de bijstand een passend aanbod te doen. De VNG-delegatie heeft hierop de gemeentelijke reactie op het voorstel toegelicht. Daarbij is in het bijzonder aangegeven dat het voorstel grote financiële consequenties heeft en zonder voldoende middelen van het Rijk niet uitvoerbaar is voor gemeenten.

De staatssecretaris start de internetconsultatie ‘Wijziging van de Participatiewet voor verbeteren van de ondersteuning van mensen in de bijstand’. Ook starten SZW en de VNG, in een parallel proces met het uitwerken van verschillende scenario’s en de bijbehorende kosten. De VNG-delegatie heeft gepleit voor een onafhankelijk veldonderzoek naar de verschillende mogelijke uitvoeringsscenario’s.

De VNG-delegatie bestond uit de wethouders Peter Heijkoop (Dordrecht), Alberta Schuurs (De Ronde Venen), Rutger Groot Wassink (Amsterdam) en Cees van Eijk (Amersfoort), en adviseur van de delegatie Job Cohen (voorzitter van Cedris).

Meer over de commissies en het vergaderschema: vng.nl/vereniging