VNG Magazine nummer 11, 29 juni 2018

Tekst: VNG
 

In mei vergaderden de commissies Gezondheid en Welzijn, Ruimte en Wonen en Dienstverlening en Informatiebeleid. Voor de commissies waren dit de laatste vergaderingen in deze samenstelling. De nieuwe commissies gaan 6 september van start.

Gezondheid en Welzijn

De commissie is van mening dat ze betrokken had moeten worden bij de reactie van de VNG op het rapport Zorgen voor burgers van de Nationale ombudsman. Door de korte reactietermijn was dat niet mogelijk. Het rapport komt terug op de agenda van de nieuwe commissie.

De commissie bespreekt de voorbereiding van het bestuurlijk overleg. Daar staat onder andere op de agenda: de Wet verplichte ggz, de toegang tot de Wet langdurige zorg, het verdeelmodel beschermd wonen/maatschappelijke opvang (BW/MO) en wonen. De VNG ziet liever meer focus op de echte wonen-gerelateerde onderwerpen, zoals belemmeringen voor nieuwbouw en verbouw. De randvoorwaardelijke thema’s die het ministerie van VWS schetst, gelden niet alleen voor cliënten in BW en MO, maar komen ook op andere plekken terug op de meerjarenagenda. De VNG ziet liever extra inspanningen van het Rijk op de fysieke kant van het wonen. De commissie gaat hiermee akkoord.

De commissie stemt in met ondertekening van het convenant Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Mensen met een psychische kwetsbaarheid hebben vaker moeite om werk te vinden en aan het werk te blijven. GGZ Nederland en UWV hebben daarom sinds 2012 een convenant met als doel het duurzaam naar werk begeleiden van deze doelgroep. Dit convenant wordt nu verbreed naar meerdere partijen.

Ruimte en Wonen

Emiel Reiding (directeur Nationale Omgevingsvisie bij BZK) licht de stand van zaken van de Nationale Omgevingsvisie toe. De Tweede Kamer is positief over de koers om te komen tot een nationale visie (in plaats van een rijksvisie). Na de zomer gaat de hoofdlijnennotitie naar de Kamer. Daarin wordt ingegaan op nationale belangen, prioriteiten en richtinggevende uitspraken en de aanwijzing van perspectiefgebieden.

De inzet bij het overleg in de Tweede Kamer over huuraangelegenheden op 7 juni 2018 is in deze meivergadering besproken. De VNG wil op twee punten reageren: 1) op het voornemen van de minister om te stoppen met verminderingen van de verhuurderheffing indien corporaties vier soorten investeringen doen en 2) op het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) sociale huur, waarin wordt gesuggereerd om de huurtoeslag te decentraliseren.

De commissie blikt terug op het proces van de Nationale Woonagenda. Op 23 mei is de agenda ondertekend, maar niet door de VNG, vanwege de nog te vormen colleges en omdat de voorliggende agenda inhoudelijk nog onvoldoende was. De commissie stelt voor een ledenbrief te sturen over de positie van de VNG. Daarnaast wordt voorgesteld om de minister te berichten dat de opmerkingen van de VNG onvoldoende zijn meegenomen.

Edward Stigter meldt dat de VNG een voorbeeldregeling voorbereidt die gemeenten de bevoegdheid geeft af te wijken van het verbod op een gasaansluiting. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om bij vergunde projecten met gasaansluiting daar toch van af te zien.

Dienstverlening en Informatiebeleid

De commissie besprak het Jaarplan GGU 2019 (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering), dat op de ALV is voorgelegd aan de leden (zie ook het betoog op pagina 36). De commissie vindt het belangrijk transparant te zijn en projecten waar geld aan wordt besteed bij naam te noemen. Binnenkort worden voortgangsrapportages ook op de website van de VNG geplaatst.

De commissieleden gaven verder hun inbreng op het position paper Digitale dienstverlening, dat in november 2018 gereed moet zijn. Dit paper beoogt de gemeentelijke visie op de digitale overheid weer te geven, vanuit het perspectief van dienstverlening. Een belangrijk punt is inclusiviteit: de dienstverlening moet er zijn voor alle burgers en ondernemers, ook als zij niet digitaal vaardig kunnen of willen zijn. Bij de eerstvolgende vergadering van de (nieuwe) commissie komt dit agendapunt terug.

De Brede Agenda Digitale Overheid (BADO) zag recent het leven, als uitvloeisel van de nationale Digitaliseringsstrategie van het huidige kabinet. De VNG speelt hierbij een actieve rol. De definitieve inrichting van de Digitale Overheid zal leidend zijn bij de portefeuilleverdeling binnen de nieuwe commissie.

Meer over de commissies en het vergaderschema: www.vng.nl/vereniging.