De verduurzaming van de bestaande woningvoorraad heeft veel impact op individueel niveau. Eigenaren staan voor de uitdaging hun huis toekomstbestendig te maken. Dit vergt investering en verbouwing, wat zorgt voor ongemak en onzekerheid. Om eigenaren in beweging te krijgen, is bewustwording een basisvereiste. Wanneer vast staat wat in de toekomst van eigenaren verwacht wordt, zullen zij zich de concrete vraag stellen wat dit op individueel niveau voor hen betekent.

“Zo’n verandering van bewustwording kan niet door de Aanpakken alleen gerealiseerd worden, maar de Aanpakken moeten hier wel op anticiperen. De Aanpakken zetten bewustwording immers om in handel”, geeft Rutten aan. Dit brengt een interessant spanningsveld met zich: “enerzijds is bewustzijn van de noodzaak van verduurzaming een randvoorwaarde voor succes van de opschaling van innovaties, anderzijds moet men al verder zijn in het innovatieproces wanneer het bewustzijn gewekt is.”

 

Er is behoefte aan een meer verplichtend kader waarin duidelijk wordt wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en aan welke eisen gebouwen en woningen moeten voldoen. Vanuit de Rijksoverheid moeten randvoorwaarden gecreëerd worden in beleid en regelgeving, zodat burgers meer adaptief denken.

 

“Er lijkt op dit moment urgentiebesef te zijn”, stelt Salomons, “maar er wordt nu nog niets van de eigenaar geëist.” De prikkel om verduurzaming daadwerkelijk te realiseren, kan voortkomen uit verplichtingen voor eigenaren of eisen aan de woningen zelf. Bokhoven legt uit: “Er is behoefte aan een meer verplichtend kader waarin duidelijk wordt wanneer welke wijk van het aardgas afgaat en aan welke eisen gebouwen en woningen moeten voldoen. Vanuit de Rijksoverheid moeten randvoorwaarden gecreëerd worden in beleid en regelgeving, zodat burgers meer adaptief denken.” Binnen zo’n situatie kunnen de Aanpakken hun profiel versterken: “als uw woning in 2030 aardgasvrij moet zijn, kunnen wij u helpen dit voor elkaar te krijgen.”

Een deel van de woningeigenaren is bereid en in staat om zelf innovatieve maatregelen door te voeren. “Voor de overige eigenaren zul je moeten afwegen welke instrumenten je kunt inzetten om de groep die aarzelt, niet wil of niet kan vanwege bijvoorbeeld een gebrek aan financiële middelen, mee te krijgen. Het verschilt per wijk en per persoon welk instrument effectief zal zijn” geeft Salomons aan.