Voor het overleg tussen gemeenten en lokale vakorganisaties (georganiseerd overleg) is er een lokale advies- en arbitragecommissie (LAAC), vanaf 2021 AAC-DO.

De LAAC/AAC-DO geeft advies of doet een bindende uitspraak naar aanleiding van de aanvragen die haar door cao-partijen of deelnemers van het lokaal overleg worden voorgelegd, mits het reglement van het desbetreffende lokaal overleg in die mogelijkheid voorziet.

Gemeenten, provincies, waterschappen en aangesloten instellingen (WSGO, VWVW) kunnen een verzoek voor advies of arbitrage voorleggen aan de LAAC/AAC-DO.

Samenstelling commissie

De commissie is samengesteld uit een voorzitter en leden die op voordracht van het LOGA, het Interprovinciaal Overleg en de centrales voor overheidspersoneel zijn benoemd. 

Aansluiting

Indien uw lokale reglement voorziet in de mogelijkheid om de LAAC om advies of een bindende uitspraak te vragen, is het niet langer meer nodig om via de VNG een aansluiting te verzorgen.

U kunt uw verzoek om advies of arbitrage sturen naar LAAC@vng.nl. In de cao Gemeenten treft u een voorbeeld aan van een lokaal reglement dat voorziet in de mogelijkheid om de LAAC te benaderen, zie bijlage 2 ‘Voorbeeldreglement Overleg met Vakbonden’.

Indien u geen volger bent van de cao Gemeenten (provincies, waterschappen) of cao SGO (Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties) is het wel noodzakelijk om een aansluiting te verzorgen via de VNG. U zult in uw reglement de mogelijkheid moeten opnemen om van de diensten van het LAAC gebruik te kunnen maken. Daarnaast moet u uw contactgegevens opsturen naar LAAC@vng.nl.

Kosten 

De kosten van aanvragen voor advies door een werkgever en voor arbitrage (bindend advies) zijn voor de werkgever. Bij advies op aanvraag van de bonden zijn de kosten voor de bonden.
 
Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, bestaat uit het vacatiegeld en onderzoekswerkzaamheden van de commissieleden, zaakgerelateerde werkzaamheden van de secretaris (vergaren aanvullende informatie en verslaglegging) en secretariële werkzaamheden door de secretaris. Tevens worden de reis- en verblijfskosten inclusief de huur van de gespreksruimte en consumpties in rekening gebracht. De omvang van het in rekening te brengen bedrag is uiteraard afhankelijk van de omvang van het onderzoek.
 
De rekeningen en declaraties in verband met het advies of de beslissing van de AAC-DO worden door de VNG voldaan. Vervolgens stuurt de VNG een factuur naar de gemeente of instelling die het verzoek om advies of arbitrage heeft ingediend.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over de LAAC/AAC-DO kunt u contact opnemen door te mailen naar LAAC@vng.nl, of te bellen met het College voor Arbeidszaken, tel. 070-373 8393.