Verplichtingen Participatiewet

Mensen die -tijdelijk- onvoldoende inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien hebben recht op financiële hulp van de gemeente. De Participatiewet legt bijstandsgerechtigden een aantal verplichtingen op. Dit zijn:

  • Arbeidsplicht en re-integratieplicht: Het naar vermogen aanvaarden én behouden van algemeen geaccepteerde arbeid en meewerken aan arbeidsinschakeling.
  • Medewerkingsplicht en informatieplicht: Het op verzoek of onverwijld uit eigen bewegingen mededelingen doen van alle feiten en omstandigheden, die van invloed kunnen zijn op de arbeidsinschakeling of het recht op bijstand (inlichtingenplicht).
  • Identificatieplicht: Het aantonen van de identiteit  met een geldig legitimatiebewijs.
  • Taaleis: Het voldoende beheersen van de Nederlandse taal. Bij onvoldoende taalvaardigheid moet de bijstandsgerechtigde zich inspannen om het taalniveau te verbeteren.  
  • Tegenprestatie: Het uitvoeren van een tegenprestatie naar vermogen wanneer de gemeente dat vraagt. De gemeenteraad is verplicht in een verordening invulling te geven aan het beleid ten aanzien van de tegenprestatie.

Waarmee kunnen wij u helpen?

VNG Naleving ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van de Participatiewet en het toepassen van de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In onze actuele kennisbank vindt u onder andere handreikingen, factsheets en best practices. 

Heeft u vragen over de uitvoering van de Participatiewet of toepassing van de verplichtingen? Neem dan contact op met één van onze adviseurs. Zij gaan graag met u in gesprek; niet alleen als u vragen heeft, maar ook om de  knelpunten die u in de uitvoering ervaart door te geven aan de wetgever. 

Ondersteuning op maat

Logo VNG Naleving

Bij ondersteuningsverzoeken bezoeken onze specialisten u in een 'samenstelling op maat'. Onze deskundigheid bestaat uit zowel theoretische, juridische expertise als praktische veldkennis. Vraagt u zich af of de signalen die uw gemeente ontvangt voldoende zijn voor een ondersteuningstraject, neem dan contact op met de VNG Naleving-adviseur in uw regio. ​