De VNG bereidt zich voor op de naderende verkiezingen en de formatie van het nieuwe kabinet. Het is van groot belang dat er goede afspraken worden gemaakt voor gemeenten.

De inzet van de VNG voor de kabinetsformatie is langs vier sporen geschetst:

  • Structurele financiën herstellen
  • Wet decentraal bestuur
  • Aanbod aan het nieuwe kabinet
  • Focus op uitvoering

Waarom deze vier sporen?

Gemeenten zitten momenteel klem. De financiën zijn niet op orde en de interbestuurlijke verhoudingen werken beklemmend in plaats van ondersteunend. De tekorten, die voortkomen uit keuzes van eerdere kabinetten, tasten de autonomie en de slagkracht van gemeenten aan om bij te dragen aan de oplossingen die Nederland nodig heeft om sterker uit de crisis te komen. De taken en middelen van gemeenten zijn niet in balans. Onderzoek na onderzoek wijst uit dat er structurele oplossingen nodig is. Het herstellen van de financiële positie van gemeenten op deze al langlopende dossiers is een belangrijke voorwaarde om verder te kunnen op andere terreinen.

Afspraken

Ook de interbestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en de Rijksoverheid moeten in balans worden gebracht. Op korte termijn kan dat door duidelijke afspraken te maken. Voor de lange termijn werkt de VNG aan een compleet nieuw wetsvoorstel: de Wet op het decentraal bestuur, waarin onder meer de versterking van het evenwicht tussen bestuurslagen wordt geregeld. Indien aan deze randvoorwaarden wordt voldaan, kunnen gemeenten een bijdrage leveren aan inhoudelijke dossiers zoals bij wonen, uitvoering van het Klimaatakkoord, regionale economie en digitalisering.

Kwaliteit Uitvoering

Gemeenten kunnen ook een goede impuls geven aan de kwaliteit van de uitvoering door een focus op uitvoering. Een belangrijk aspect hierbij is het waarborgen van de menselijke maat. De inwoners staan centraal en er wordt voorkomen dat ze geen kant meer op kunnen tussen verschillende overheidsinstanties.