Jeugdbudgetten voor 2015 zijn bekend

Gemeenten hebben duidelijkheid over hun jeugdbudget voor 2015. Dit is belangrijke informatie voor de inkoopafspraken die u moet maken. De bedragen staan in de Meicirculaire 2014.

Meer infromatie


Verdeelmodel | Verschil jeugdbudgetten met opgaven aanbieders

Onduidelijkheid over de AWBZ en ZVW-budgetten bemoeilijkt een goede voorbereiding van gemeenten op de jeugdtaken die ze in 2015 krijgen. Dit signaal gaf de VNG namens gemeenten af in een brief aan het Rijk.

In reactie op onze brief publiceerde VWS een overzicht van de verdeling AWBZ over de Jeugdwet, Wmo 2015, Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet. Deze tabel met de verdeling van ‘AWBZ-prestaties’ over de nieuwe en bestaande wetten geeft preciezere informatie.

Met de tabel worden de verschillen in gemeentelijke budgetten tussen de decemberopgave van het Rijk en de opgaven van aanbieders kleiner, maar niet opgelost. De VNG blijft alert op het deel van het verschil dat onverklaard blijft.

Meer informatie


Verdeelmodel | Jeugdbudgetten 95% gegarandeerd

Begin december 2013 heeft staatssecretaris Van Rijn (VWS) de jeugdbudgetten per gemeente herzien. Het Rijk garandeert dat individuele gemeenten in de Meicirculaire 2014 minimaal 95% van het budget krijgen, dat hen in december 2013 is toegezegd. Met andere woorden, de budgetten mogen niet meer dan 5% naar beneden afwijken. In de meicirculaire 2014 wordt het definitieve bedrag per gemeente voor 2015 bekend op basis van historische gegevens over het gebruik van jeugdzorg op gemeentelijk niveau.

Meer informatie

Zie ook


Macrobudget | 'Gebruik € 60 miljoen uit Zorgakkoord voor knelpunten'

Vanuit het begrotingsoverleg over de hervorming van de langdurige zorg komt € 60 miljoen voor 2015 extra voor jeugdzorg. Om het grootste knelpunt dat aanbieders en gemeenten nu ervaren op te lossen, vraagt de VNG aan VWS om samen te overleggen over de inzet van het bedrag


Macrobudget | Rekenkamer heeft jeugdbudget getoetst

De Algemene Rekenkamer heeft de berekening van het Rijk van de macrobudgetten Jeugdwet getoetst. Er zijn minder aannames gehanteerd dan in de vorige berekening van het macrobudget voor de Jeugdwet. Daardoor biedt deze berekening door VWS meer zekerheid. 

De berekening van Jeugd en ook Wmo bevat evenwel nog onzekerheden, waarvan sommigen nog reparabel zijn voordat in de Meicirculaire 2014 het definitieve macrobudget voor 2015 wordt vastgesteld.  

De Rekenkamer controleert de betrouwbaarheid en onderbouwing van de gegevens die gebruikt zijn voor de vaststelling van het budget dat gemeenten krijgen voor de uitvoering van de nieuwe Jeugdwet.

Daarbij blijft buiten beschouwing of het totale budget goed over de afzonderlijke gemeenten is verdeeld. Ook doet de Rekenkamer geen uitspraken over de vraag of de budgetten toereikend zijn voor de toekomstige zorgvraag.

Meer informatie


Macrobudget | Invoeringskosten voor 2014

Gemeenten en Rijk hebben in december 2013 nieuwe afspraken gemaakt over de financiën. In 2014 krijgen gemeenten € 32 miljoen om zich voor te bereiden op hun nieuwe jeugdtaken (invoeringskosten). Tot op heden was € 7,75 miljoen beschikbaar. De VNG heeft op verhoging aangedrongen, omdat het zwaartepunt van de voorbereidingen van gemeenten voor de transitie jeugdzorg in 2014 ligt.


Wat vooraf ging