Achtergrondinformatie

Met de stelselwijziging wil de overheid de grote druk op de gespecialiseerde jeugdzorg terugdringen. Ook wil men zo de verkokerde manier van werken in de jeugdhulp aanpakken en een integrale aanpak mogelijk maken. Er is veel onvrede over het huidige jeugdzorgsysteem, dat zo ingewikkeld in elkaar zit. Veel opgeknipte stukjes zorg achter veel indicatiestellingen en veel financieringsstromen.

Kinderen blijken niet de hulp te krijgen die hen helpt, maar een 'etiket' dat toegang biedt tot sectorale hulp. Allochtone kinderen zijn sterk ondervertegenwoordigd in de Jeugd-GGZ. Het gebruik van psychofarmaca neemt elk jaar toe onder kinderen, net als diagnoses als ADHD.

De J-GGZ sector vindt dat de J-GGZ tot de gezondheidszorg behoort en onderdeel moet blijven van de verzekerde zorg. De sector vreest dat per gemeente verschillen ontstaan en expertise verloren gaat, o.a. door de knip met de volwassen-GGZ die wel onderdeel blijft van de Zorgverzekeringswet.

Visies en columns


Veelgestelde vragen over transitie J-GGZ

Gemeenten zijn groot voorstander van de overgang van de jeugd-GGZ, omdat zij die bijdrage aan integrale jeugdzorg van groot belang vinden voor de effectiviteit. Gemeenten zijn in staat de verbindingen te leggen en de jeugd-GGZ voor de kwetsbare groepen effectiever in te zetten.

In de publiciteit is veel aandacht voor kinderen die nu veel baat hebben bij de kinder- en jeugdpsychiatrie en de angst dat dit straks verloren gaat. Omdat er zoveel discussie is over nut en noodzaak van de transitie van de jeugd GGZ zet de VNG de belangrijkste vragen rondom de transitie van de jeugd GGZ op een rij.

Meer informatie


Jorritsma (VNG): 'Specialistische zorg belangrijk in nieuw jeugdstelsel'

Jorritsma: 'Ca. 100.000 mensen hebben de petitie ondertekend tegen de decentralisatie van de jeugd-GGZ. Het geeft aan dat er onder betrokkenen en beroepsgroepen nog veel onduidelijkheden bestaan. Het is aan gemeenten die zorgen voor een deel weg te nemen. Natuurlijk gaat er iets veranderen. Gemeenten leveren maatwerk en kijken samen met het gezin wat de beste en meest passende hulp is'


Staatssecretaris Van Rijn wil J-GGZ integraal overhevelen

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) vindt dat de J-GGZ een essentieel onderdeel is van de integrale jeugdhulp. Hij wijst erop dat al in 2010 een besluit genomen werd door een brede parlementaire werkgroep. Deze werkgroep besloot unaniem tot een stelselwijziging van de jeugdzorg. De Jeugdwet komt voort uit de aanbevelingen van deze werkgroep. Van Rijn zegt toe om de Jeugdwet na 3 jaar te evalueren, met bijzondere aandacht voor de J-GGZ.

Meer informatie


Diagnosticeren Jeugd-GGZ blijft bevoegdheid deskundigen

'Ambtenaren met een korte cursus Jeugd-GGZ op zak gaan straks diagnoses stellen en voor jeugdpsychiater spelen'. Dit beeld is volstrekt onjuist: de cursussen hebben een heel ander doel. Met de decentralisatie van Jeugdzorg naar gemeenten blijft de wet BIG van kracht. Deze wet bepaalt of iemand bevoegd is om te diagnosticeren in de Jeugd-GGZ.

Meer informatie


Wethouders pleiten voor overheveling J-GGZ

Een goede GGZ is belangrijk voor kinderen en jeugdigen. Waarom moet de jeugd-GGZ integraal naar gemeenten? In een open brief beargumenteren de wethouders van 26 steden de decentralisatie van de jeugd-GGZ.


Specialistische kennis op peil houden

De kinder- en jeugdpsychiatrie staat in Nederland op een bijzonder hoog niveau en dat willen we als gemeenten absoluut zo houden. Al deze specialistische kennis is hard nodig bij de transitie. De grote kennis en ervaring van de Jeugd GGZ-instellingen wordt maatschappelijk geïntegreerd na de stelselwijziging. Gemeenten investeren nu al in samenwerking met voor het specialistische vak.