RES als fundament voor Klimaatakkoord

Belangrijke basis voor de uitvoering van het Klimaatakkoord zijn de Regionale Energiestrategieën, de RES. IPO, VNG en de Unie bepleiten dat in de regio het beste de afweging kan worden gemaakt hoe de nationale opgave ingevuld kan worden. Met deze aanpak behouden we zoveel mogelijk autonomie bij de decentrale overheden. In de RES vertalen de gemeenten, provincie en waterschap samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hoe de nationale afspraken over warmte- en elektriciteitsambities voor wat betreft duurzame opwekking regionaal ingevuld kunnen worden. Daarmee vormt de regionale energiestrategieën het fundament voor de invulling van de energievoorziening in de regio. Meer informatie over de RES.

Grootste opgave in gebouwde omgeving

Voor de gemeenten ligt de grootste verantwoordelijkheid en daarmee ook de grootste opgave in de gebouwde omgeving. Daarin nemen gemeenten ook de regie op zich om met een landsbrede wijkgerichte aanpak te komen. Regie nemen: dat betekent dat de opgave door gemeenten samen met anderen moet worden opgepakt. Onze insteek daarbij is dat de energietransitie de burger niet op grote additionele kosten jaagt en iedereen mee kan. Daar hebben we het Rijk voor nodig. Maar ook andere partijen moeten hun aandeel leveren. Zonder innovatieve oplossingen uit de bouw- en installatiesector, wettelijke kaders en slimme financieringsconstructies van het Rijk, voldoende kennis en vakmensen die het werk ook moeten gaan uitvoeren, wordt de verduurzamingsopgave in de gebouwde omgeving een onmogelijke opgave. Evenals de bijdragen van woningcorporaties en netbeheerders en de inzet van burgerinitiatieven.