De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven.

In deze video leggen we uit wat de Wnra voor gemeenteambtenaren betekent.