Voorbeelden plannen van aanpak participatieverklaringstraject

De meeste gemeenten hebben een plan van aanpak opgesteld voor het uitvoeren van het Participatieverklaringstraject (PVT). OTAV heeft verschillende voorbeelden hiervan in een factsheet op een rij gezet.

Hoe kunnen gemeenten werkgevers ondersteunen bij het aannemen van vluchtelingen?

Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) heeft hier onderzoek naar gedaan bij een aantal werkgevers.De onderzoekers geven vijf tips voor dienstverlening aan werkgevers die vluchtelingen een werk(ervarings)plaats willen aanbieden.

Verkenning integratiekansen van Eritreeërs

Een verkenning om gemeenten en hulpverleners te informeren over de leefsituatie van de Eritreeërs die zich recent in een gemeente hebben gevestigd. Ze maakt inzichtelijk welke integratiekansen en belemmeringen Eritreeërs ervaren en hoe onder andere gemeenten hun integratie kunnen bevorderen.

Asielzoekers aan de slag met vrijwilligerswerk

Aan de Slag is een methode om bewoners van een asielzoekerscentrum te betrekken bij vrijwilligerswerk in de gemeente. Een lokaal projectteam koppelt zoveel mogelijk bewoners van het AZC aan vrijwilligersklussen in de gemeente. Lees meer

Interventiewijzer voor participatie vluchtelingen

Vluchtelingen met een verblijfsstatus moeten zo snel mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Hoe kunnen gemeenten daarvoor zorgen? Welke aanpak (interventie) werkt? Kennisplatform Integratie & Samenleving heeft hiervoor een interventiewijzer ontwikkeld.

Praktijkvoorbeelden uitvoering Participatieverklaringstraject

Vele gemeenten zijn aan de slag gegaan met het Participatieverklaringstraject (PVT). OTAV heeft voor u ter inspiratie een factsheet gemaakt met een reeks praktijkvoorbeelden.

Grotere kans op integratie met vroege screening en matching

Factsheet Integratie en participatie voor gemeenten

In de factsheet ‘Integratie en participatie voor gemeenten’ vindt u relevante informatie over participatie en integratie veelgestelde vragen en tips voor gemeenten om de regie te nemen binnen het huidig wettelijk kader. De factsheet is gericht op de gemeenteambtenaar die zich inzet voor de integratie en participatie van statushouders.

De toekomst van jonge vluchtelingen in Nederland

In Nederland wonen duizenden (jong)volwassenen die als alleenstaande minderjarige asielzoeker naar ons land zijn gekomen. Zij wonen inmiddels al jaren in Nederland en hebben hier een leven opgebouwd. Hoe gaat het met deze jongeren? De Stichting Vrienden van SAMAH heeft hier onderzoek naar gedaan en november 2016 de uitkomsten en aanbevelingen gepubliceerd in de publicatie Volg je dromen tot je niet langer kunt leven.

Kansrijkere koppeling vergunninghouders aan gemeenten door meenemen werkervaring en gevolgde opleidingen

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voert sinds 1 juli 2016 op één locatie een vroege arbeidsmarktscreening uit, waarbij informatie wordt opgehaald over arbeidsverleden, gevolgde opleidingen en kwalificaties van vergunninghouders. Doel van de screening is dat nieuwe vergunninghouders kansrijker gekoppeld worden aan gemeenten, waardoor ze sneller en meer kans maken op doorstroming naar opleidingen en banen. Lees meer

Schrijfwijzer plan van aanpak participatieverklaringstraject

Om in aanmerking te komen voor het extra bedrag van € 1370 per gehuisveste statushouder moeten gemeenten vóór 1 september a.s. een plan van aanpak/brief indienen bij het COA. OTAV heeft voor gemeenten een schrijfwijzer gemaakt met een overzicht van de voorwaarden waaraan een plan van aanpak moet voldoen.

Aan de slag met het Participatieverklaringstraject

Een terugkoppeling van de regionale bijeenkomsten die OTAV voorjaar 2016 heeft georganiseerd over de maatschappelijke begeleiding en de Participatieverklaring. In de bijeenkomsten zijn de condities en richtlijnen toegelicht en voorbeelden getoond van de manier waarop gemeenten de maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject vormgeven.

Overzicht uitvoering participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding

Het Ministerie van SZW heeft een overzicht gemaakt van de uitvoering van het participatieverklaringstraject en de maatschappelijke begeleiding voor nieuwkomers. Dit overzicht geeft inzicht in de kaders waarbinnen gemeenten kunnen opereren.

Uitwerkingsakkoord Verhoogde Asielinstroom

VNG en kabinet hebben 28 april 2016 afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning zo snel mogelijk zelfstandig, volwaardig en gezond aan het werk kunnen, naar school gaan of op een andere manier een bijdrage leveren aan de Nederlandse samenleving. Zo wordt ook een verhoogde druk op de sociale voorzieningen in de toekomst voorkomen. Met dit uitwerkingsakkoord wordt naast de al bestaande afspraken uit het bestuursakkoord van november 2015 een sluitende aanpak gecreëerd van noodopvang tot participatie in de samenleving.

Factsheet Samenvatting Handreiking Participatieverklaring

Een aantal gemeenten heeft in opdracht van het Ministerie van SZW in 2014 en 2015 een pilot gedaan met het participatieverklaringstraject. De evaluatie van dit traject heeft veel informatie opgeleverd over wat werkt en waarom. Die informatie is verwerkt in de Handreiking Participatieverklaring. De factsheet geeft een samenvatting van de handreiking.

Toolbox participatieverklaring

ProDemos heeft in opdracht van SZW een workshop voor statushouders ontwikkeld als mogelijke invulling van het participatieverklaringstraject. Het gaat om een handleiding, draaiboek en materialen die gebruikt kunnen worden in de workshop.

Werkwijzer Vluchtelingen

Met welke regels heeft een werkgever te maken die vluchtelingen wil aannemen? Mag een vluchteling vrijwilligerswerk doen? Of een opleiding volgen?

De website ‘Werkwijzer Vluchtelingen’ van de SER geeft antwoord op deze en vele andere vragen. Bovendien biedt de website informatie over ondersteuningsmogelijkheden en wet- en regelgeving. En zijn er praktijkvoorbeelden te vinden van participatie van vluchtelingen.

Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten

De WRR pleit in deze publicatie voor snelle integratie van statushouders. Bovendien doet de WRR in deze publicatie aanbevelingen om te voorkomen dat mensen langdurig afhankelijk worden van de bijstand.

Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb)

De Regeling verstrekkingen bepaalde categorieën vreemdelingen (Rvb) is een maandelijkse uitkering voor bepaalde groepen vreemdelingen. De Rvb-voorzieningen worden verzorgd door het COA.