Tijdens het ochtendgedeelte van de slotbijeenkomst van het aanjaagteam Verwarde Personen werden inspiratie werkplaatsen georganiseerd. Daarbij werd ingegaan werd op de negen bouwstenen voor een sluitende aanpak verwarde personen.

Naast een inhoudelijke toelichting werd aan de hand van inspirerende voorbeelden ook aangegeven hoe de bouwstenen in de praktijk uitgewerkt kunnen worden.

Bouwsteen 9 - Informatievoorziening

Om verward gedrag tijdig te herkennen en passende zorg te bieden, is het van belang op het juiste moment over de juiste informatie te beschikken. Het uitgangspunt bij deze bouwsteen is dat de informatievoorziening bij het delen van informatie in alle bouwstenen goed is geregeld.

Verbeterprogramma en informatiedeling

Onder leiding van Heleen Rutgers, lid van het aanjaagteam verwarde personen werd de werkplaats gehouden over de informatievoorziening. De informatievoorziening loopt als een rode draad door alle bouwstenen heen. Als inspiratie werd ingezoomd op initiatieven die in Den Haag, Tilburg en Rotterdam worden ontplooid en de werkwijze in het kader van de wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuis (wet BOPZ).

Regionaal informatieknooppunt
Aan de hand van onderstaand diagram werd verteld over de manier waarop en waarover informatie uitgewisseld wordt tussen de betrokken partijen. Naast informatie uit de veiligheidshoek wordt informatie uit het sociale domein betrokken om een adequaat beeld van de situatie te krijgen.

BOPZ Amsterdam
Officier van Justitie Jolien Ang is belast met BOPZ in Amsterdam. Zij vertelde over haar dagelijkse praktijk en de ervaringen uit pilotregio’s met het verbeterprogramma maatschappelijke veiligheid. Er was een levendige discussie over de informatiedeling in de BOPZ en de toekomstige Wet verplichte GGZ.  De aanwezige psychiaters pleitten voor betere informatievoorziening vanuit het OM in de fase van crisisbeoordeling.

Veiligheidshuizen
Namens de Veiligheidshuizen Rotterdam-Rijnmond,  Veiligheidshuis Haaglanden en het Zorg- en Veiligheidshuis Midden-Brabant vertelden Esther Jongeneel en Anja Riedijk over hun manier van informatievoorziening. In Haaglanden heeft het Veiligheidshuis een informatiecentrum dat een schakel is tussen de Opvang Verwarde Personen (OVP), sociale wijkteams, zorg, justitie en gemeenten om alle gaten in de keten te dichten. Ook krijgt het Veiligheidshuis de casuïstiek gemeld van afgewezen RM machtigingen met het doel om naar de beeldvorming te kijken en of er andere passende zorg mogelijk is.

Kennis- en informatieknooppunten
In Rotterdam-Rijnmond, Den Haag  en Tilburg wordt gewerkt met kennis- en informatieknooppunten. Hier wordt domeinoverstijgend informatie uitgewisseld.  Gaandeweg het proces wordt alle informatie verrijkt van “dat” naar “wat” informatie.  Naast informatie uit het justitiële domein wordt ook informatie uit het sociale domein gedeeld om een adequaat beeld van de situatie te krijgen. Mede aan de hand van onderstaand diagram werd de betrokkenheid toegelicht van partners uit het sociale domein, Veilig Thuis, en vele diverse (O)GGZ-, zorg-, justitie en gemeentelijke partijen.